Page 25 - Jewish Book Annual Volume 15

Basic HTML Version

POMERANTZ----YIDDISH WRITERS IN RUSSIA
17
x jsisj jix tjxVbitbshxb j’x -ix’ yasVsy DasVyj
y»’BjnixB -jo x t
5
a«Vj»j jaxn ’itx is .noVip ny»n” u n jib
.ly iDm oV ip
jiN
nya ’nw
w v
jpnxB» x jayjyj jaxn 1937-1936 px jooy-m yp’nyBjrBP n
-Dorp-ts’nx-iytj’b ay i j’x ,1947 j’x nxa .ja”V) ojn ox sx^p
Vx»j”p, :nxroi] n ym Diybp-ijn ,'uxVa”n, -jxixaVx jpny^
B”p*iya’t xix B’a
v
njn -|X
3
axn .jyjnay'nya’x iw’ixnB -jxi
bs’x Dia oxt ’ii ,”n’nx ’a max xV, nsBuni n BJXtyiB’nx b
’3
/niBxiyB’1? jw’7” y»’Bjnixa n
- 3 ’ i x n y o ’ i i y j x B V s y i j ? p x B t a x n n a n V a i j n B i ’ i ] i x
x j ’x . - l i a V i p j i x i i B x n y B ’ '? n y » ’ i ” » ’ B j n i x o i j n
jib
j ” B »
- n x n B n y a x . n y ’^ y ’ s ’ s n s x , * i j n y s ’B k iV ’b x p jB ’n y a
j y a i p y i r x
,1948
*]iB . n y a y s i p i x ’ j” x n y a x . n j w ’T ’ - V y j x ’ s
- ] ’ i a x n p a i y a j” p o x n . y a x n B B X B x p y o ’ i u n . p ’V s a i x n j n
.BVyBpynxa Bn “wbx
axnyj xna u?a”np yiy’ajmxa n jaxn jb” s yBony n j’x
■’n s jix nyay'jTBx: in n ,aa”n bxt ,"»ip x jis janxBir. nxs
x’ rx *naI?ip y»H” i r ’B5?iixD n lyax .jrsxV’a’BX nyp’V’ii
nn’a„ x B’a *ixj /np’twa nn’a„ j”p B’a a’] nxi .jyMXjynyanx
n JB’1?® T in .jjmiD’imjn ,jj?
3
]ip’w-iN
9
.jbbjhx in n ,"n:wa
.jbVxbpjx yaybBsxwo’ii ,Biyaxj?D ,ByVw .jJxVnxs ,jyjiiB” s
.pVxs B’ix nxs p « pyVp ijn *pn .ByanNrBjysxns T in
j’x any-nya,, /Byjxnxna yixVa-ixsoxs, .jB’Vxsxaexp nxs
jib J
5
?ax’
9
» ,D-ijn’s jw’BjnixB jid o ism ya /jaxVxa j?b”h
,ii"xx Dt’Vxnysa’x ijuxpnyax
jan»y
3
axn n x r o u ”ixbj?sx“is nyjjraipyjaix tP’jxnB njn
“iyi?’i ”TP’B}!iiXB njn jib ayVs’ix ajn jiyn B”pu?a’i xix B’a
’x .nBxnyB’1? n ’x bstbdtixb jya aa:n «jib bis .hbx ijjb ’V
yayVpyw x - .niaxiyB’1? u n jib nyp’Bnp -ijn ,j”Vx b’x
.'nil oy:is
y’lXTX
aj?B5?B» axn’a bxh .nyp’^uys n ix ,bs’x jb«h i»a
n ix ;i
948
.nyaayssn j’x jnxnyj btbbjhx jy r’i .jBxtsnjn
x ”t nya’x BTiysBrx iV’bx axn ynpsxa j’x "jn-yn-xp-jy.
n jix ’pBiixix1? “j’ix ’ii ,iya ’n» j?t?n” n jabyn t x .astro
jix p’Bia ij?” i Bn’syjB’ix n’t jaxn ,j*ij
7
Be» x r1? jnyp’ajnxpx
■?nx) j»nyayia-ixD„ j’x jixnyj BJxVpjmx jyj’n ” t .pm ’n