Page 27 - Jewish Book Annual Volume 15

Basic HTML Version

POMERANTZ — YIDDISH WRITERS IN RUSSIA
19
yt2>’i ”
yBanxa
n jid jb»tis x pa bn ,dj?3”n jid bn w i t
•B’id
pyn jiVnayj B
’3
-isna VNar’p bnd jya »Bxa ,nya
.NpB’np ,»’pnxa .jxoVysnya
pyn jyns
?3
jy
3
”t
jy33nVya yaVytx
p’S’x jyn ,ajN)
.ynyi
3
x
jin pnxa ’rx .nyDyo .nxanyD
,nx
3
’Bi
3
,bsni
5
?j
Ta ny
axn
,1944-1943
px
ypnyax j’x jsrnjra rx
n y s y s j
j’Nin ,ny»a
mVa
rx ny-jpnxa jid
V t j
dj/t b’j b»ti ny
ix
ny rx isxanxD-jBynxa
ja’ix
Vxdsx jp’sxs
ayn
nya
nVna nyn
.qyaipyaaix
-ynxaxp n j’x ysya’Vaysiay1? d’d: -jnn h jid -p x
tv ix : jaxn ,” id *iyi *j’ix BtxVsnD’nx Bxn jya axn .jnysN1?
.ay’V’axD jix B
5
?B»a«n yny”t is jnypaix *p Bayn j”p b
’3
arn
sypipxp y i jyayn ,B’
39
’p p’s ’x B’a -[’ix Vxd nyn asx rx bxd
.(ni’
3
»a p’^ n y 1? . . . joxnays axn
y»’i ” ysya’Vayi-jas?*? 71 jid VBys x jid Ta jb” ii ^” inyn
.Bpmjnsx Bxn (1956,28 ’Vi’) "B”n” iD-j
3
nNa, n axil ,nya” -ro
ya’ns ’i jid ya 'r’sys nVa -j’l jys’Dys yiya’
1
?aysiay1?
n
jirns
-b’ix ,o’
3
D’p .j’pVxn VNiaw ’ii ,-iyVyB»BD’*it
2
> yBanNa jix
.c]xm
35
?ii .ny^yV
B” lDXa JID B
”11
-|X
3
:yB’nDxa h jims aynauyBNp ’m jxnND jyrn oy
■Vid jya”n yny”t is jnypaix -]’i Ba’iVnyn jya Bxn
5
?
3
*?s
3
”x
n bx .y
3
yaxnays jix ypsxnp ts>Bxa .yaTB’V’axnyn p’i
3
yB»
"B
33
iN”nDNa yny”t j’x .Byanx jynxb-ixD is aayi axn jaxn
■pt jaxn ” t pyp jy
33
ipH‘?i»xa h tx .Bixtyi anyn jtdnd
nyB” iis x jid j i ’dxd n px .tx
17
i
3
n
3
nxa jrnyiD’TiN
jnixa B
’3
js?
3
”t »t pyp ay
3
x1?p h tx ,B
3
xty
3
-1x3 Bnyn ynxsyBxp
jya rx nVwaix ny”t j’x nya’t JS
3
X
33
’X tx ,BB”n bxt .j-ixnys
-yBxp nyBm nyi is .ayanx «]»ix Bayn x jaxn h -j’ix .b
»’3
.b’^b^x a’Vis j-iKnj
73
B’naxa jy
3
”t axn .yaVytx jnynys ynx
3
B
’3
B
3
”x pVx jaxn ” t aa”n bxd B”p»nxB’
3
xam jix B”p
3
xnp
yny”t is jnypaix -pt nyax ,(jny
3
xV h j’x jByanx nya B
3
xpy
3
Bay-i j”p ”t jaxn .11 .tx .x pa
3
’a ,aynx ,ny’p .ynpaxa j’x jya«n
“1XD„ nyix "»tX
3
X’Dt?„ ,”BXT1XD„ J’X Byixbp H ^’’ll ,D
’3
jyai
3
ynyB
3
nx B
’3
”t jid -jx
3
jysyt "at’Vx
3
X’SX
3
j»nyayna