Page 33 - Jewish Book Annual Volume 15

Basic HTML Version

POMERANTZ — YIDDISH WRITERS IN RUSSIA
25
ynysNnB H
yB” n ’’T ’ByiiNO p s p n y n jya’t n y n jys’n ejio y a x o j n x s "jx3
.x Y n y aV y n ,*nanV a„ n y n s y a " n x o y r p n x a p s m , n y a ” n »
B’j , y a y x s n y » ’n ” n y o o y n 3 n y n n x s B3a ” x x a BNn n n p i a
ysyasixnxya n . j y rV x e o - i n s anV n n w
12
n *piN Bp ipya
b m m
n ”n o x n / n y a p x a n n s » a „ o n n o 3 o y n ; jn ’x y p ’B’V x s
u ? t j’x p n y n y o o y a n p s 03” N
’ 11
B3a ” x x a BX.n a ’» ’Vx
. a ’ax -V n ," n » n n n n ’U” a i o n n n s o n , ) o r n ’o n p y n n io x n y B ’b
.<V’»n
IBynxo px nioxnyB’V nytrn” nyn ps m’jxio nyn
jaxt jxb Bnays bsn oxn n oxn ,oyn px jy:xo»xa rx uxanxs
t x a’Vix D’l ,jnbpmo
3
x px “p i jayVnys’N t x a’bix m
ps oxoVnyn x m b’j jix ,33x3 jin opixn jayVn’BNs oy
3
y
3
”x
-syax^yn jix on’buyn rx n .jmy^sNn px joyxxns ytynxanx
D’VVa n jsnxnnyo
3
ix jyny
3
px ;j 0 ’ m j 1s jnxnya b tb
nyn ix joxsix onay
3
in .d w t t b x b p ’t x ps jrnsxp jix
jmnyTBynxo nyn jis oyaxasnN n ix ,YBp
3
i’
3
xp nyp’B’Vxs
.”Bixs nyty’Bomaxp nyn ps oy’xi'rxtyn n jix
m ^siinxs'TBxiyB’1? jix p’B’np "iyiy’i ”-»’Bynxo nyn j’x
-x^sya bsn jaxn .TBXiyB’V ny»H”-ip’Dynxo nyx
3
xs nyn j’x
ypnxbxyn’x jix oy’oipo’n yp’X’n .jBaxVwanxn yonna onyp
,
33
i
3
” irnyn y»’n”n?’S’xyso j”p jynyj on jys’n ”1nyax .man'ra
yVx j’N "|nx jyaipyanxs jyrn »n .y»’Bynxo-j”ay
3
i?x jx nx
3
-oynxo jis nypVys y
3
yn”tnxs h jis jmoNnyo’1? ynynsx
rx ONn bn .bb’V y»H” y
3
y
3
”N oxn oVysys Bxn'o .nsxVon
.TBNnyB’1? ny»’n”-»’Bynxo nyn jis Vnu nytrnxno nyn jyny
3
■niBNnyB’V y»’Bynxo y»’n” n . :jyn B”n
33
yVy
3
nynax jn ”a
jy
33
i
3
” a h Bn’B’x *px axn (1954 .nxnx’ ,’”3,"b”x nymx„ ,”p’B’np
nymx j”t inxn oy oxn ,oyn J
3
yn ’pxxt?.’ n”n px nyan
.v
jis
xn ’n Vm i ’n Jin .moxnyB’1? ny»’Bynxon?’n” nyn ix
33
iVyBt?
np’JNnB oyn ps
33
iny‘?pnyn ’n jaynx nxs Vm *px .jnmnya’x B
’3
,rnxs ,”snyo jix nyaxn jimx„) yo rny roxp
.v
oy
3
yaipy
3
aiN
pynys
3
xp nynpoxa nyn *jnx in .BV’xnyn oxn ny .(
66
.1,1949
n»a jm nyn BNn ,1945 j’N n
3
N
1
?oin-ByiiKo j’x jn« yp’Vns h jis