Page 72 - Jewish Book Annual Volume 15

Basic HTML Version

^Dnp J nun
11 ms’xn D*n*apn anama u*x nay jiny1? arp m® a’Part
nxn id mpai nnayn ninnyn nnVwa n
:
i
v
x
~i
n xm
bv
’V?an nanV ian” "n’yxn Vyian, jiyiapn
bv
o’pann inp
nVua nnayn nmnyn
bv
nVia ym ’x .aViya nnayn nmnyn
’xxm mixn xap ny pp p ipa na”oi a’xmp *nana nVnnp
nnmnann i n i nnm p xV .VxnP’ n’a man ay in ’ n^a ia npyi
bv
pp paipa xm nVnn jxa .Vkhs” p x a nnayn ninnyn Vp
mana ny’mp m ’aa ,nayn awn oy laa na nnnanm a’xmp
ninny® amann on xbn ,D’xnp
bv
aman manV awm D’an
nnmp niaa .a’yipypi mxnana j’ya xVi apm on1? xn 11
- id n’Wan nnayn nmnya dxi .nVua anayn B’xmpV
n’Vyisn ninny nxb’a pp ,naai naa nnx
by
a’byian nmnya
□max anann nn’ai nxna lanyi xV ]”nyp ,0’aixy nn’pan
nap D’»an ’jsV b’oatjoa nxsV Vnnp ,’Tysn Vyian, jiyiapa
.n’Vxnp’xnxn nnayn nmnya naana VVim
p x a nnayn ninnyn may n ’yxn Vyian. nyamb ny
»)xi -jnn nx V?o ,nmam ’xiVnn .jipxnn .np*y ’aVp
’ jp
Vxnp’
nnay ninny
bv
nnn’ X’V
nia maxm ma ppVn nx -wan
^"1 nnap ,mm’-p my’Vx .yiap o’mip
bnp
*t
by
nai’pi
na o’aan ,’ipn na^p nxi p x a nnayn ninnyn nnVma pin
pa D’aian imp pia xV’aa .nan’x1? nmx na ynpi n’xt’imia
npa’p nxi -pnn nx nbVop ,jpn aipn nmny1? mm’ p ninny
mm’ p ninny ,ma .n’xnnyn innay1? nnpan aipa mm* pV
’nn nm’ai pnnn aiP’n nmp na ibnp nnpnn nx nx*?’a x1?
nan najya ixn nVx .ji*x na*na anippn anayn anaion
,aiam ’ViV’an omam nimtMa’Vn amnV
1
ninny Vp nnimmm
*naV ppxn nixi .nanxa nnxaVian nmnyV *ip*nn ’pya nianV
ronn *i”xa nxxV Vnnp ,n*yxn byian, nm mm*-p nmnya m
.(1908) n'onna aianai V’oiaoa (1907 ’xa-Vnax)
64