Page 13 - Jewish Book Annual Volume 16

Basic HTML Version

הזורפה
תירבעה
השדחה
תאמ
ף ס ו י
ם ו ב נ ט כ י ל
תישאר
ת ונש
םיעבראה
לחה
ץבצבל
רוד שדח
תורפסב
,,תירבעה
“ ףא םא אל
תונמא־םלוע
יופצ־יתלב
דע ;הכ רוד לש
םיריעצ
,שירומג
ףא םא אל
תונמא־םלוע
יופצ־יתלב
דע ;הכ רוד לש
םיריעצ
,םירומג
תונשש
םתדלוה
ןה ףוס
רושעה
ינשה וא
תישאר
רושעה
,ישילשה
םבור
םלוככ
ידילי
ץראה וא
היכינח
ליגמ .ךר םע לכ
ינושה לש
םהיתורטמ
ת וית ונמאה
הת יה
תדח וימ
םהל
ם ייח־תש וחת
:ת ח א
ת ורעתהה
עקרקב
,תדלומה
הש וחת
,תיעזג
ית ייה
,רמוא
רתוי
הש וחתמ
.תימואל
הש וחת וז
הא יבה
תוקתניהל
תמיוסמ
ןמ
,תרוסמה
םייחב
,תונמאבו
ןיעמ
תפירש לכ
םירשגה
אכהמ
,םתהל
איהו
השרד
הקינכט
,השדח
ןונגס
,שדח
רמוח־תריחב
השדח םחיו
רחא לש
ןמאה לא
םלועה
רא ותמה
לע .ודי
םלוכל
הת יה
תדח וימ
הפיאשה
הסיפתל
הדח
רתוי
לש
,תואיצמה
תרידחל
הריציה
תואיצמה־תויעבל
םייחה־תמא
יהיו
.המ
תמסיס
םירפסמה
הלאה
הת יה
ראתל תא
,םייחה
םהש
הרטמה
תיאליעה
לש
,היווהה
אליממו
םג לש
.תונמאה
תורפסה־תונמא
הכירצ
תויהל
תמלוה תא
ת ונמא
.םייחה
רודה
םדוקה
היה
םימעפל
קמחתמ
עגממ
ית ימא
םע
,.םייחה
רחאמ
שרדש
,הביטקפסרפ
היה עגונ
םיאשונב
ןמ
ץראה
רזוחו
םעפ
םעפב
ץראל
.אצומה
רודה
,ריעצה
לדגש
ךנחתנו
,ץראב
אל
הת יה ול םוש
,הביטקפסרפ
אוהו
שגינ
לא
ם ייחה םינפ לא
.םינפ שוח
ת וא יצמה
רבגתנ
הדימב
,וזכש
בושש אל היה
רפסמה
רייצמ קר תא
ת נומת
ומצע ףאו
הרוצ־שוח
יח
,חתפתה
דע ידכ ךכ
רשפאש היה
בצעל
םג תא
רופיסה
,יתמגמה
,לוכיבכ
הריציכ
.ת ית ונמא
םימיה
ימי
קבאמ
,הלפעהה
ימי
תמחלמ
םלועה
תמחלמו
,תויממוקה
ימי
יישק
ת ובש יתהה
רהב
,בגנבו
הזורפהו
רתוי
ןמ
הרישה
איה
ה נת נש
יוטיב לכל
,הלא
ילואו
ןיא
רופיסכ
לגוסמ
ףקשל
הירלקפסאב
ולש
לרוג
םע
הליהת־בר
וא
,רעצ־בר
דועב
,הרישה
םלועכ
תולכתסהה
,ת ימ ינפה
הניא
היושע
ןתיל עבמ
םלועל
םיעוריאה
.םיינוציחה
ת ויב יטקאה
ייחב םעה
הררג
הירחא
ת ויב יטקא
.תיתורפס
םע
ת ורבגתה
ת ושממה
לש
ותוא
,םייח־רוד
הכלה
הזורפה
.שארב
אל
הקירילב
יכ םא
תרופיסב
ןופצ
דבוכה־זכרמ
לש
תורפסה
.הריעצה
3