Page 14 - Jewish Book Annual Volume 16

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
4
ןלהל
ת נת י נ
ה זית נים
לש
הזורפה
הריעצה
יפל
הת וחת פת ה
ה יתױפעתםה ו
.תונושה
ר ה ז י
שמשמ רשג
תורפסל
.הריעצה
אוה ופוג
ןיידע
קנוי
ת א
ותק יני
ןמ
תורפסה
,ת יטס ילאוד יב ידניאה
יוטיבהש
ינוציקה
הלש ה יה
ידוא
ןסינ
.ןיסנג
םלוא
םזילאודיבידניאה
אטבתמ
ןאכ
ןונגסב
רתוי
רשאמ
.אשונב
םירפא״
רזוח
"תספסאל
אוה םש
ורופיס
ןושארה
לש
;רהזי
אשונה
רופיסב
הז אוה
קבאמה
ןיב
ייואמ
טרפה
יכרצו
,ללכה
ןיב
תולאשמ
בלה
ת וע יבת ו
.העשה
ןאכ
רפוסמ לע
רוביגה
,םירפא
השעש
שולש
םינש
הדשב
תספסאה
לש
,ץוביקה
ךא ןיא תא ז
אלש אצמ
הדובעב
וז םעט
ןוקיתו
ושפנל
שקיבו
והורדסיש
תדובעב
.סדרפ
תפסאב
םירבח
תיללכ
הנודינ
השקב
,וז
הנת ינשמ ו
תושר
םירפאל
,טילחהל
והירה רזוח וב
ותשקבמ
זירכמו
,עידומו
יכ רמג
רמוא
רוזחל
.תספסאל
לבא
וחוכ לש
רופיסה
ונניא
הלילעב
,ת ינוציחה
יכ םא
הלילעב
,ת ימ ינפה
המב
שחרתמש
ושפנב לש
רוביג
.רופיסה
טנמ ומה
ירקיעה
הלגתמה
רופיסב
הז
:א וה ןיע ףונה
;ותמשנו
שארל הזו
טילבה ףונה תא
ותלוגס
תדח וימה
רופיסב
,ילארשיצראה
יכ
עבטה
ירופיסב
רהזי
ונניא רויצ
,,אדירג
אלא דוסי
,תישארב
רשאכ
היהי
םיתעל
תוקוחר
תורפסב
.תירבעה
,ןכא המ
ח יטבמש
רהזיל תא
ומוקמ
טלובה
ברקב
יגיצנ
תורפסה
הריעצה
תב
,וננמז
דבל
ןונגסה־תונמאמ
,תחת ופמה
ירה וז
םייח־תפקשה
תמ יוסמ
תעבקנה
לע ידי
טבמ־תודוקנ
,ת ויטתסא
היסטנפ
ת ית ונמא
תבצעמה
חרואב
,ישפח
,ןוימד־חוכ
ףא לע יפ
אוהש קבד
ת ושממב
,םירבדה
וה ירה
יורש
תוכלמב
יפויה אלו
עבשי
ונינפל־חוטשלמ
תא
־דברמ
ם ייחה
וית ורק יב
ותראפתבו
ההכה וא
.תרהונה
ונונגס
סינויסרפמיאה
­
,יט
ריכזמה
ת א
חרוא
הב יתכה
לש
ןיסנג
עפשוהש ןמ
םירפסמה
,םיינופצה
,רדלפטסבואכ
ןוסבוקעי
םהימודו
הלגמ
הש וחת
ת ית ונמא
יבגל
םסקה
יביטארוקידה
לש
הביבס
תרא ותמ
דע
יטרפל
,םיטרפה
הביבס
ת ווהמה
תא
םייחה־בחרמ
ליבשב
תויומדה
תולרוגהו
ם יטטר ושמה
לע ,ודי
םע תא ז
ןיא אוה
רכנתמ
תויעבל
ת ויתרבחה
לש
.ןמזה
םא
רובענ
םיקרפל
ם ידיח יה
לש
,ותריצי
החת פתהש
ךשמב
ןמז רצק דע
,אילפהל
ירה
תטלוב
םהב
ה יט נה
הלילעל
,השובכ
תוזחמל
םיכורע
ןפואב
.םומע הנה
יתאפב,,
,"בגנ
המיאופ
,תיריל
םגש הב ןיא
ת וא יצמה
תשמשמ
ול
רבחמל
אלא
הזיחא־תדוקנכ
אוהו
הפטוע
הבכשב
הבע לש
םיפערש
ישחרו
.בל אוה רחב ול ןאכ
ורואיתל
השעמ
חודיק
דחא
ץראב
,בגנה
הלגמ
תונדפק
םיחנומב
,םיינכט
ריבעמ תא
יכילהת
הדובעה
לכב
םהיטרפ
םהיקודקדו
ןייצמו