Page 152 - Jewish Book Annual Volume 16

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
138
ך ר ד
, ה נ ו מ א
תאמ
ברה
םייח יבצ
.ןוסרה
תאצוה
ןוכמה
.״הנובת״
,קר וי־ וינ
.ח״ישת
450
/מ ע
רקחמ
ת וד וס יב
.הנומאה
י כ ר ד
, ה ב ו ש ת
תאמ
ברה יבצ
אריפש
ונבו
ברה
םייח
.רזעלא
,קר וי־ וינ
.ז״ישת
לע לכ
יניד
ןחלוש
ךורע
הרוי
.העד
ה ד ג ה
ל ש
, ח ס פ
םע
יט וק יל
ם יגה נימ
םימעטו
תאמ
ר״ומדאה
םחנמ
לד נמ
ןוסרואינש
.שטיוואבוילמ
האצוה
.תישילש
תכרעמ
רצוא״
.״םידיסחה
־ק ורב
,ןיל
.ז״ישת 48
.׳מע
ת ו כ ל ה
, ת ו ל ו ד ג
םע
שוריפ
ברה
השנמ
.ןיילק קלח
.ןושאר
,ןילק ורב
.ז״ישת
ן ו ז ח
, ף ס ו י
תאמ
ברה
ףסוי
לגס
.יולה
,קרוי־ וינ
.ז״ישת
תושרד
ת ותבש ל
ידעומלו
.הנשה
י ש ו ד י ח
, א ״ צ ר ה מ
תאמ
ברה יבצ
ךלמילא
.אריפש
תאצוה
־פםה־רכומ
םיר
.דלפ נורג
,קר וי־ וינ
.ח״ישת
לע
תטיש
ארמגה לעו רדס
ם יקסופה
דע
ןורחאה
.םינורחאבש
ת ד מ ח
, ה מ ל ש
תאמ
ןואגה
שודקה
ונקז לש לעב
ינפ״
.״עשוהי
ינש
.םיקלח
תאצוה
לארשי
.ףלוו
,קרוי־ וינ
.ח״ישת
400 מע,.
י ר ק ח
, ת ו כ ל ה
תאמ
ברה
לארשי
קחצי
.יקסראקיפ
קלח
.ינש
תאצוה
.״תהק״
,ןילק ורב
.ח״ישת
תורעה
ם יר וא יבו
לע
ןחלוש
ךורע לש
ר״ומדאה
רואינש
.ןמלז
ב י ט
, ה צ י ל ח ה
תאמ
ירוא ב יל
.ץנוצ קלח ינש
רפסמ טג״
,״רשוקמ
הח יתפו
יתבר
רפסמ
ןורכיז״
׳ך ל מ ל
לע
.ם״במרה
תאצוהב
ברה
םהרבא
ןימ ינב
־ליז
.גרברב
,גר ובסט יפ
.ז״ישת
ם ו י ה
. ם ו י
טקיל
רד יס ו
ר״ומדאה
םחנמ
לדנמ
ןוסרואינש
.שטיוואבוילמ
תכרעמ
רצוא״
.״םידיסחה
,ןילקורב
.ז״ישת 128
/מ ע
ץבוק
ם ימ גת יפ
ם יגה נימ ו
ם ירד וסמ
תומיל
הגשה —
ם יטקולמ
תוחישמ
יבתכ ימ ו
ר״ומדאה
ףסוי
קחצי
ןוסרואינש
.שטיוואבוילמ
ט ו ק ל י
, י נ ו ע מ ש
תאמ
רבחמ
ם ינינפ״
״םירקי
לע
.הרותה
,קר וי־ וינ
.ז״ישת
176
מע,.
ט וקיל
ילודגמ
רודה
יר יחב ו
ם ינשרדה
לע
יקרפ
.תובא
ד ו ס י
, ף ס ו י
תאמ
ברה
ףסוי
ןב
המלש
.ןתפמ ינש
.םיקלח
,קרוי־ וינ
.ז״טשת
431
מע,.
יניינעב
תרימש
ת יר ב
;שדוק
ךלוה
ףיסומו
תרהט םוי
.בוט