Page 156 - Jewish Book Annual Volume 16

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
142
י ר פ
ץ ע
, ר ד ה
תאמ
ברה
קחצי
דוד
.גורתא קלח
.ינש
,קר וי־ וינ
.ז״טשת
רצוא
יללכ
ד ומלתה
.םיקס ופה ו
י ר פ ץ ע
, ם י י ח
ץבוק
הר ותל
תעדו
הכלהב
,תעדו
ותר ותמ
לש ןרמ
ןואגה
׳ר
והילא
ריאמ
ך ולב
,ל״צז
שאר
תביש י
.זלט
,דנאלב ילק
.ז״ישת 37 מע,.
ן ו י צ
, ש פ נ ל
תאמ
ברה יבצ
שריה
.לווט
,קר וי־ וינ
.ז״ישת
םיש ודיח
ם יר וא יבו
לע
תכסמ
ת וכרב
ילבב
.ימלש וריו
ת נ פ צ
, ח נ ע פ
תאמ ברה
עודיה
ןואגה״
.״וואשטאגורמ
ינשב
.םיקלח
תאצוה
ןוכמה
.״הנובת״
,קר וי־ וינ
.ח״ישת
ל ו ק
, ה ח מ ש
תאמ
ר״ומדאה
החמש
ם נוב ןב יבצ
שריה
.אחסישרפמ
תאצוהב
ברה
השמ
.גר ב נר י נ
,קר וי־ וינ
.ו״טשת
198 מע,.
ישודיח
,הרות
ם ירמאמ
,תוחישו
תורעה
םישודיחו
לע
.ם״ש
ס ר ט נ ו ק
, ם י ר מ א מ
תאמ
ר״ומדאה
םחנמ
לדנמ
.שטיוואבוילמ
םע
ת ורעה
ת ומ וקמ ־יארמ ו
תאמ
ר״ומדא
םחנמ
לדנמ
ןוסרואינש
.שטיוואבוילמ
תכרעמ
רצוא״
.״םידיסחה
,ןילק ורב
.ז״ישת 32 מע,.
לע
ירמאמ
ל״זר
ת וכסמבש
אבב
אעיצמ
אבבו
.ארתב
ס ר ט נ ו ק
ת ר ו ת
, ת ו ד י ס ח ה
תאמ
ר״ומדאה
ףסוי
קחצי
ןוסרואינש
.שטיוואבוילמ
תכרעמ
רצוא״
.״םידיסחה
,ןילקורב
.ז״ישת 32 מע,.
ן ו י ק י ק
, ה נ ו י ד
תאמ
ונבר הנוי ןב ׳ר
והיעשי
.םימואת
םע
תוהגה
לותו
­
ת וד
רבחמה
תאמ
ברה ׳ר
לאכימ בוד
.לדנאמסייוו
,קר וי־ וינ
.ח״ישת
ש וריפ
לע
ת וכסמ
,תבש
,ןיבוריע
,ת ובותכ
,ןיטיג
,ןישודיק
,תומבי
אבב
,אמק אבב
,אעיצמ אבב
,ארתב
,תועובש
.ןילוח
ת ס ק
, ר פ ו ס ה
תאמ
המלש ןב
ףסוי
.דירפצנוג
תרודהמ
יבצ דוד
.ןהכ ־ וינ
,קרוי
.ז״ישת 78
.׳מע
יניד
ת ב ית כ
,הרות ־רפס
ןיל יפת
תוזוזמו
תל יגמ ו
רתסא
.םה ינוקית ו
ת ו ל א ש
, ת ו ב ו ש ת ו
ק״ירהמ
ו נב ר ל
ףסוי
.ןולוק
,קר וי־ וינ
.ח״ישת
ופ וסב
וזיא
ת ובושת
ןואגהמ
ר,
לישה
יוקארקמ
ןואגהו
לעב
תקלח״
.״קקוחמ
ה ח י ש
ן ו ר ח א מ
ל ש
ח ס פ
״ ח ר ת
תאמ
ר״ומדאה
ףסוי
קחצי
ןוסרואינש
.שטיוואבוילמ
תכרעמ
רצוא״
.״םידיסחה
,ןילקורב
.ז״ישת
י ר ע ש
, ה ר ו א
תאמ
ר״ומדאה
רב וד
ןוסרואינש
.שטיוואבוילמ
םע
:הפסוה
רפס
ם ירוצ יקה
ירעש״
״הרוא
תאמ
ר״ומדאה
ףסוי
קחצי
ןוסרואינש
־וילמ
.שטיוואב
חתפמ
,םיניינע
חול
,ןוקיתה
תמישר
יס ופד
רפסה
ירעש״
הרוא ,,.
ת כ ירעב
ר״ומדאה
םחנמ
לדנמ
ןוסרואינש
.שטיוואבוילמ
האצוה
.ת יע יבר
רצוא״
ם יד יסחה
,,.
,ןילק ורב
.ז״טשת
310 מע,.
י ר ע ש
, ה ד ו ה י
תאמ
ברה
הדוהי
.רבע
תאצוהב
.״תהק״
,ןילקורב
.ז״ישת
64 מע,.
לע
תכסמ אבב
.ארתב