Page 16 - Jewish Book Annual Volume 16

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
6
.ץרמנ
ינשה
,ראתמ
דצ יכ
תדנוג
םירייס
תחקול
יבשב
העור
,יברע
העור
,םימת
גה ונה
ונאצ
חטבל
קמעב
חכשנ
וניאו
ןיבמ תא
רשא
םיצור
ונממ
ויבוש — ףא ןאכ
ת יל גתמ
ומכ
הילאמ
לכ
תראמ
הלקלקה
ת וחישקו
,בלה
הקבדה
ילבמ
םישמ לכב
עצבמ
,יאבצ
יהת ו
ות נווכ
רשא
.יהת
אצומה־תדוקנ
לש .ם רהזי
אוה ףונה
,םוקיה־־תשוחתו
אוהו
ןווכתמ
;חור־יכלהל
אצומה־תדוקנ
לש
ה ש מ
ר י מ ש אוה
,םדאה
,םישעמה
,תופ יאשה
אוהו
ןווכתמ
.יפואה־תוחתפתהל
םא
רחאל
רופיס
לש
רהזי
התא
לטונ ד יב
הליבונ
וא
ןאמור לשמ
,רימש ירה
התא
יוצמ
הרואכל
הת ואב
,הביבסה
תב יבס
,ץוביקה
,דועיה
,הדובעה
־יפ־לע־ףאו
ןכ
התא
ןותנ
םלועב
,רחא
םלוע
השקונ
,רתוי
ינברס
.רתוי
ותריצי
איה
ת וחפ
היזה
,תילידיא
תוחפ
הק יטסאט נפ
,ת יזיפאט ימ
תוחפ
ת וגה
,תיריל
רשאמ
ת וא יצמ
הספתנש
,תופירחב
הבצועש
םישוחב
םיריעצ
.םיטהולו
תוריצ יב
רהזי
שי ךל
ד ימת
:ש גרה
תישארב
היה
;ףונה לצא
רימש םייק
שארב
הנושארו
,םדאה
ייוליג
,,ותבהא
,ויתולרוג
.ויתונוסא
אוה״ ךלה
"תודשב
אוה
ןאמורה
ןושארה
לש
רימש וב
ןווכתה
בצעל תא
ץוביקה
ופקיהב
,אלמה
,יחה אל
,עבט־רויצ
אלא
־יווה
,םייח
ץוביקה
,ויתולועפב
,וישעמב
,ונוגרא־חרואב
,ותדובע־רדסב
ויח וכ יוב
.וירובידבו
תולאש
תורסנמה
םלועב
ץוביקה
תונודינ
ןאכ
ךרדבכ
,בגא ילב
ת מ ינ
,תרוקיב
ךא םג אלב
יופיח
.יופיו
תכסמ
רופיסה
תמקרתמ
ביבסמ
,ירואל
דילי
ץוביק תג
,םיקמעה
םייסש
הז
התע תא קוח
וידומיל
רפס־תיבב
יאלקח
והירהו
רזוח
ורפכל
תבשל ,,וב דימו
הלגתמ
וינפל
ןברוח ת יב
וירוה
.ות וטט ומתה ו
ויבא
יליו
בד נתה
אבצל
םויבו
ותריזח
לש
ירוא
והירה אצוי
ןיטקרסקל
,םירצמבש
ומאו
הקתור
תכבוסמ
,םיבהאב
םייולגה
,םירתסנהו
םע
ותוא
רוחב רזומ
םהרבא
.ןרוג
חתמה ןיב ייח
ץוביקה־תרבח
ןיבו
ייח
טרפה אוה
אופיא דוסי
ת ויגארטה
תויומדב
.רפסה
,םרב
ןאמור
הז ןכו
ןאמורה
אבה
תחת ״
,"שמשה
שיש וב
רקיעב
תודלותמ
החפשמ
,תחא
םניא
,תומלש־ילילכ
רתוי
ידמ
לצופמ
יווהה
רא ותמה
םהב
םיטרפל
יטרפלו
,םיטרפ
םניאש
םיפרטצמ
היציזופמוקל
ת יפא
.תרמגומ
הילע
הלודג
גישה
רימש
ורופיסב
ומב״
"וידי
יקרפ(
,)קילא
ליכמה
םיווק
םייפרגואיב
.םירקי
ירה הז
ןורכז־רפס
שדקומה
חאל
לפנש ללח
ברקב םע
םילפנתמ
םיברע
ופיקתהש
הרייש
הכרדב
םילשוריל
ותס יפתב ו
ת ימ ינפה
לש םייח
ם ייש יא
הנמנ
אוה אלב
קופקפ
םע
ת ור יצ יה
תולועמה
לש
הזורפה
.הריעצה
ךותל
היווחה
ת ימ ינפה
ץיצה
רפסמה
הפיאשב
תולגל תא
יקמעמ
.היקמעמ
ךותמ