Page 167 - Jewish Book Annual Volume 16

Basic HTML Version

ס א ד
ע ש י ד י י
ך ו ב
ן י א
ע ק י ר ע מ א
ןגא א גנג2
גמגנביל\
זגװישר
ןגפ
גנשיריי
־גגנכיב
ךגנביא ־שר
גבלעגג
1958-1957
*
!ופ
ה נ י ד
ש ט י ו ו א מ א ר ב א
* * ייוו
עש יט א מ ע ט
ןסקעלפמאק
ןעמ ע נרא פ
םעד
ןא נב יוא
ןפ יוא ־עג
ט יב ןופ
רע נייש
ר וטארעט יל
: יד
גנורעדל יש
ןופ
ןלע נא יצ ידארט
ןש יד יי
ןבעל ןיא רעד
רעטלא
ם ייח ןוא יד
גנולגיפש פא
ןופ רעד
-ןברוח
.הפ וקת א
ןוױטקע יבא -ש יטם ילאער
ג נא ג וצ םוצ
ןק ילאטא
ןבעל
ןע ניפע ג
רימ ןיא .ז
םר וא ינש
ןאמאר
רעד
,רזממ
םאוו
זיא
ןב ירש ע גנא
ןרא ווע ג
ךא נ ראפ רעד
המחלמ
ןוא
טש רע
ר עט צ יא
ט כ עלט נפעראפ
.ןרא ווע ג
ןיא
קרעוו
םאוו
ןע נייז
ןע נא טש ט נא
ףאנ םעד
י ו ו ( ןב ר וח
.צ .ב דוד
םרעקנילפ
עיינ
,ןטייצ
רעדא
ם ייח
םעדאר ג
עד ד
)ףיוהלוש
זיא יד
עש יטס ילאער
גנורעדליש
ןטכאלפע גכר וד
ט ימ
עש יט נא מא ר
ןט נע מ יט נע ס
ןוא
־אבט ים
עשיל
.ןט ייד נא
יד
רוטארעט יל־ןבר וח
טרעדל יש
ט ינ
זיולב יד
עש יזיפ
,ג נוטכ ינרא פ
ראנ
םדוק לכ יד
עש יכ יםפ
ןעגינורעדנע
ןיא יד
ת ומש נ
ןופ יד
־עג־ןבעל
ע נעב ילב
:
עזע יגילער
,ןעגנולכיורטש
עש יט ילאפ
ןע ג נ וש יוט נא
ןוא
-ראפ
ע נע ד י יש
עש ילאראט
ןטק ילפ נאק
םאוו
ןבאה
ןכארבעצ
ע כע לש ט נעמ
.ןט ייקכעלנע זרעפ
יד
םעראפ
זיא
ק יטרא נד ייש רא פ
: ןופ
עצרוק
,ןדא זיפע
ןבירשראפ
שןיוא רעד
רעםײה
,ט ונימ זיב
ע ט פ יט ר א פ
עש יגאלאכ יםפ
־אנ
ןלעוו
ןוא
ע נעט ס אמ רא פ ־ט ייר ב
עש יפע
.ןעגנורעדליש
יד
־אמעט־לארש י
ק יט ןיא א לאצ
ןעגנול ייצרעד
ןוא
ןע נאטאר
,זיא ןיא א
רעם יװעג
,םאמ
א
ךש מה ןופ רעד
רוטארעט יל־ןבר וח
: יז
ט נא ט א ב
םעד
ןש יגא רט
לרוג
ןופ יד ע יינ
,םילרע ראפ
עכלעוו
רעד
ףמאק ראפ א
ץאלפ״
רעט נ וא
רעד
ך ו ז זיא ט ינ
טק יד נע ע ג
וליפא
,טלאמעד
ןעוו ייז
ןעמוק ןא ןיא
־לארשי
ןקיד
.ןפאה
יד
ק יטאמ עלבארפ
ןופ
ר ע נאק יר עמא
ןש יד יי
ןבעל
ט ר יר ט נע צ נאק
ך יז ךא נ ץלא
םורא רעד
ע גארפ
ןופ
רעש יד יי
,ט ע ט יט נע ד יא
ע יצאל יט יםא
* עז
גנוק ועמאב
םוצ
לקיטרא
פ$ד״
עשידיי
ךוב יא ן
"עקירעט#
ןיא
ןיפידיי
ך וב
,ךאנאמלא
'ב 15, 'ז 135 .
153