Page 168 - Jewish Book Annual Volume 16

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
154
ןוא
ןע ג נ וא יצ א ב
ןש יווצ
ןד יי
ןוא
.ןטס ירק
יד
עטלוב
ץ נע ד נע ט
ןופ יד
ם יר בחט
ט ר ע טש
לא מט פא
רעד
ר עש ירעלטס ניק
ט ע ט י ו ו יט ק ע יב א
ןופ
ערע ייז
.קדעוו
ןש יווצ
רעד
ר ע ק יד נט י ידא ב
לאצ
ר ע נאק יר עטא
עש יד יי
םרעל ייצרעד
ןע נ ייז
אד
ע כע לט ע
ע יינ
ןעמע נ
: .י .ל
רעקעב
ןוא .א
־נעה
ןאס ןופ
,עדא נאק
אראלק
גר ע ב נ י יטש
ןוא דוד
ט ס י י ג
ןופ
־עטא־ ןײטאל
עקיר ןוא
לאפר
ןאמרע דעפ
ןופ יד
ע ט ק ינ י יא ר א פ
.ןטאטש יד
םרעב יירש
ןע נייז
ל י יט נט ס ר עמ
ןש ט נעם
ןיא
ערע ייז
ע לעט ימ
,ןראי
םאוו
ןבאה ך יז
זיב
ט צ יא ט י נ
ןע ט ו נרא פ
לע נא יםעפארפ
ט יט
.יירעב יירש
יד
עש יד יי
ע יזע א פ
ט זי יוו
םיורא
ם ית ג
ט י יק יט ר א נד י יש ר א פ
ןוא ־יוו
.ט ע ט יל א ט
םע
ןע ייג
םיורא
ע נ יילק
,ןלאנרושז
ןע גנולטא ז
ןוא
־אלאט נא
,םעיג
םע זיא אד א
םולפוצ
ןופ
ע ג נ ו י
עש ירעפעש
ןטפערק
יד(
עפורג
גנוי״
.)"לארש י
רעד
ר ע ניימע גלא
ר עטקא רא כ
ןופ רעד
ע יזעאפ
זיא א
רעש יטם ינר עדאמ
: א
רעקראטש
שוח ראפ רעד
ט ייקכעלקר יוו
ט י י ג
ט נא ה ן יא
ט נא ה ט יט
ע יזיוו
ןוא
ר עש יזיפאט עט
.גנופ יטראפ
א ץוח ־יל
קיר
ןע נ ייז
ך יוא
ןטארטראפ
עש יפע
,סרענאש ז
יוו .צ .ב
עכעלמ יטסקלאפ
םעדאלאב
ןוא א
עש יר א ט ס יה
.עמעאפ
םע
ןע נייז
ךיוא אד
ע נע גנולע ג
־יא
ןע גנוצע זרעב
ןיא
ש יד יי
ןופ
ש יא ערבעה
ןוא
ערעד נא
.ןכארפש
יא דכ וצ
ןע נאמרע ד
.י .י
םעצרא ווש
ג נ וצ ע זר עב יא
ןופ
לואש
ם יקםװאכ ינרעשט
.ןעטעאפ
,בגא זיא םע םאד
עטש רע
,לאמ
םאוו
יד
ןע גנופאש
ןופ םער
ןםיורג
ןש יא ער בעה
ט ע א פ
ןרעװ
ןבע גע גם יורא
יוו א
רעד נוזאב
ך וב ןיא
.ש יד י י
ןיא רעד
רעש יד יי
ע יפא ר גא יר א ט ם יה
ןע נײ ז
ןעט וקע גוצ
ײװצ
קרעװ
םאוו
ןווא ורפ
ןבעג א
זעט נ יס
ןופ רעד
רעש יד יי
ע ט כ יש ע ג
ןיא
טכ יל ןופ
ןש יראטם יה
.ם זילא ירעטאמ
יד
ם ירבחמ
ןע נ ייז
ר״ד
לאפר
רעלהאט
ןופ
לארש י
ןוא רעב
קראמ ןופ
.ןליופ םע
ןע נייז
ךיוא
םיורא
ייווצ
־אטם יה
עש יר
םע יפא ר גא נאמ
ןוא א
ך וב ט נא ה
וצ רעד
עט כ יש ע ג
ןופ
עש יד יי
ם יב וש י
ז!יוא םעד
ר ע נאק יר עטא
.ט נע נ יט נא ק
ןא
ע ט נא ס ע ר ע ט נ יא
־עם
עיר ןופ
ערעל ופאפ
םע יפאר גא נאמ
וצ רעד
רעש יד יי
ע ט כ יש ע ג
ט א ה ־גא
ןב יוה ע ג
וצ
ןכעלט נפערא פ
רעד
רעגנוי
ר ע נ יט נע גרא
,רעק יראטם יה
יכדרמ
.ן ייטש נרע ב
יד
גנושראפ־ןברוח
זיא
ט ר ע כײ ר א ב
ןראװעג
ט יט
עק יט כ יו ו
ת ונ ור כ ז
ןופ רעד
,הפ וקת־יצא נ
ןוא רעד
רקיע ט יט ע יינ
־רוכזי
רע כ יב
םאוו
ןע נע כ ייצ
ךיז
םיוא ט יט א
ןט יירב
םע נראפ
ןוא א
־ייזליפ
ןק יט
ןש יר אטם יה
ןוא
ןש ירארעט יל
.לא ירעטאמ
ךייר ןוא
־רא נד יישראפ
,ק יט יוו
,ק יד נעטש
זיא רעד
ל י יט פא
ת ונורכ ז
: םע
ןע נ ייז
םאד ראי
םיורא
ת ונ ור כ ז
ןופ ר ״ד
קחצ י
,טראבצרא ווש
רע נע זע ווע ג
רעש יד יי
־עד
ט א ט ופ
ןופ
עקארק
ןיא
ןש יל יופ
,םייס ןופ .א
במ א לא ג
ןוא
לשרעה
־אנ
,קאוו
ע ל ופטס נ ידראפ
עש יד יי
ע כעלטפאש לע זע ג
םרעוט ןוא
,ןגא גא דעפ