Page 169 - Jewish Book Annual Volume 16

Basic HTML Version

A
b r a m o w i c z
— A
mer i ca n
Y
idd i sh
B
ooks
155
ןופ
םהרבא
,יקס וועראמ
ןארעטע וו
ןופ
רעש יד יי
,ע ניב ןופ
המלש
־נעזאר
,גרעב
ראטערקעם
ןופ
םולש
ןשא ןוא א ייר
.ערעד נא
יד
ע יגא לא ט נא
רעד
ר עש יד יי
,לנאדעג
ןיא רעד
ר ע יינ
,ט י יצ
־אדער
טר יג
ןופ .א
,םענעמ
זיא א
רעק יטכ יוו
גא ר ט י יב
וצ רעד
עט כ יש ע ג
ןופ
עש יט ילאפ
ןוא
עש יפא זאל יפ
ת וט יש ייב
.ןדיי
רעד
םערעט ניא
ןופ ־גוא
רעזד רוד ןיא
םזיד יםח
ט א ה
ןע נופע ג
ןא
ק ורדסיוא
ןיא א
רע יינ
־אגםיוא
עב ןופ ללה
ם נילט ייצ
ם יבתכ
ןבעגעגם יורא(
ט ימ ןא
ר יפ ניירא
ןופ ןייז
,ןוז םעד
ט ע א פ
ןרהא
,)זילט ייצ
ןוא ןיא רעד
רעש יד יי
גנ וצע זר עב יא
ןופ
םעד רפס
,א י נת
םאוו
זיא רעד
דוס י
ןופ
ןש ידבח
.םזיד יסח
ע נרעדאמ
עשיפאזאליפ•
ןע ג נומ ערטש
ןרעוו
ט ל ד נאה א ב
ןיא .א
םימלא
־מאז־ןעײםע
ע ו ל ן יא
לגנארעג
ןופ
.ןעעד יא
ןפיוא
טיבעג׳
ןופ
ק יט ירק־ר וטארעט יל
זיא אד א
עפש
ןטערטרא פ
ןופ
ע נלצ נייא
עש יד יי
םרעביירש
;
ןטעברא
ןופ רעמ
םע ניימע גלא
־אכ
רעטקאר
ןע נייז
טעמ כ ט ינ
.אצמ ינב
ע ק יד נט י ידא ב
ןע וטפ יוא
ןע נייז
־רעד
טכ ייר ג
ןראוועג
ייס
ןפיוא
ט יבע ג
ןופ
עטכ יש ע ג־ר וטארעט יל
.ל(
םעסקופ
עבא גס יוא
ןופ םעד
ןטםטלע
ןט נאק א ב
ןש ידײ
,)טפ ירקס ונאמ
ײם ןיא
ר ע ד ( ג נ וש ר א פ כא ר פש
.)ךוב־עפאי־אדוי
םע
ןע נייז
ןעמ וקעגוצ
ע י י נ
־מאז
ןעגנול ןופ
עש יד יי
תױשעמ־םקלאפ
ןוא
,ןציוו
ע יינ
ןטעברא
ןגעוו
ןש יד יי
רעטא עט
ןוא
.קיזומ
יד
ר וטארעט יל־רעד ניק
זיא
ןבילבעג
רע ייז
.םערא א
עק יטכ יוו
־רעד
גנוכייר ג
זיא יד
,ע ידעפאלק יצ נע ־פ ננוא יצ דעד
סאוו
זיא
םיורא
רעט נ וא
רעד
ע יצקאדער
ןופ
ם ייח
.זעב םאד זיא יד
עטש רע
עבא גם יוא
ןופ םעד
ןימ ןיא רעד
רעש יד יי
רעשיגאגיאדעפ
.ר וטארעט יל
ץוח םעד
ןע נעז
םאד
,ראי
יוזא יוו ןיא יד
עק ידרע ירפ
,ןראי
ןע נישרעד
רעכ יברא י
ןוא
־יב־לבוי
רעכ ןופ
עש יד יי
ןלוש
רעב יא ראג רעד
טלעוו
םאוו
ןעלגיפש פא םעד
בצמ ןופ
רעש יד יי
,גנוא יצרעד
םעד
ןףמאק ןופ
עש יד יי
ןלוש ראפ
רע ייז
ץ נעטם יזקע
ןוא
רע ייז
עק יטכ יוו
עלאר ןיא
ןט לא הפ יוא
ןוא
ך יש ממ
ןייז
םעד
ןש יד יי
.םויק
A M E R I C A N Y I D D I S H B O O K S
1957-1958
By
D i n a A b r a m o w i c z
T
WO themes are predominant in current Yiddish belles-lettres:
the depiction of traditional Jewish life in “the old country"
and the portrayal of the period of Nazi destruction. A realistic,
objective approach to life in the past is found in Zalman Shneur’s