Page 17 - Jewish Book Annual Volume 16

Basic HTML Version

7
L
ic h t e n b a u m
— M
odern
H
ebrew
P
rose
הבהא הבר אוה
ףרצמ טרפ
,טרפל
גת
,גתל וק ,וקל ידכ
רוציל
תא
ותומד
לש
,קילא
ת כפה נה
דע
הרהמ
תומדל
.תידגא
הנה אוה
קילא
,טועפה
,קוניתה
,דליה
רענה
,םלעהו
רשא
וחמצ ול
ם ייפנכ
תבב
.תחא
ונקויד־תומדמ
הלעה
םיווק
םידבכנ
תנומתל
רודה
ריעצה
,ותוללכב
רוד שש
תארקל
.הברקה
ךותמ
הש וחת
תטהול
לש
תדלומ־תבהא
ךותמו
טבמ
ירוטסיה
קוחר
קמעתה
רימש
הרבעב
םודקה
לש
.ץראה
ךלמ״
רשב
״םדו
הווהמ תא איש
ותריצי
לש
.רימש ומכ
הינופמ יסב
הרידא
־תבר
תולוק
טלקנ
ןאכ
הפונתב
הלודג
אשונ
ריבכ
עצובמו
תלוכיב
האילפמ
:
םייחה
תפ וקתב
ת יבה
,ינשה
תוכלמ
הדוהי
ימיב
יאני
תיבל
.יאנומשח
ןיא תא ז
יכ
תפוקת
ת ואמצעה
ת ינידמה
הנורחאה
לש
לארשי
םינפל
הכשמ תא בל
רפסמה
תפ וקתב
ת וש דחתה
ותואמצע
ונרודב
.ונא
יכלמ ת יב
יאנומשח
רשב םדו םה
דוגינב
יכלמל ת יב ,דוד
וחשמנש
.ןמשב אל
תובר ןה
ת וע יד יה
לע
רדנסכלא
יאני
רבחמהו
היה
ישפח
רוציל דיכ
ןוימדה
הב וטה
.וילע
ת וקמעתהה
ד יח יב
הניא
תשמשמ
ול אלא
יעצמא
.הרטמל
אוה רקח תא
,דיחיה
ידכ
בצעל
ר וא ית
יווה
;יתוברת־ירוטסיה
אוה רקח תא
,םידיחיה
ידכ
ןיחבהל
ת ופילחב
ם יתעה
תא
םתופיצר
לש ייח
חורה ייחו
השעמה
,לארשיב
תא
,םתופיצר
ךא אל תא
,םתוהז
אל תא יעיז
שפנה
ורפריפש
המואב
ת יד וה יה
הת ואב
,הפוקת
תא
תודונת
,חורה
ווילש תא
ה ית וטלחה
.תולודגה
בצקימ
הריחבה
אוה
אופיא דח
ידדצ
א יטחמ ו
םיתעל
תובורק
תא
,הרטמה
אלו דוע אלא
ןוצרהש
תויהל
ללוכ
איבה םג
ידיל
שומיש
ת ודגאב
רוקמבכ
,תואיצמ
,רבד
דמועה
דוגינב
יפואל
ילאירה
לש
.ןאמורה
ךרדב
ללכ
הלעמ
רפסמה
תא ייח
הנידמה
תילארשיה
ת יא נומשחה
לכל
הידדצ : ת יב
,תוכלמה
םירשה
,םידיקפהו
ם ינהוכה
ם יתרשמה
שדוקב
אבצה־ישנאו
,םהיגוסל
םיריזנ
,םינפגסו
־תייב
,שדקמה
,ןירדהנסה
תקולחמה
ןיב
םיקודצה
,םישורפהו
בירה ןיב
יאני
ןיבו
ןועמש ןב
,חטש
תומחלמ
יאני
ירעב
ףוחה
,םירצמבו
ם יסחיה
ןיב
ת ודהי
הירדנסכלא
ת ודהיו
םילשורי
ורוציק
לש
,רבד לכ
יושעה
עייסל
תטלבהל
התומד
לש
.הפוקתה
םירוביג
ןיאל
רפסמ
םירבוע
:ונינפל
ביבסמ
םירוביגל
םיישארה
ףפוטצמ
עפש
לש
יאול־תויומד
לכמ
,םיגוסה
תועיפומה
םימעפל
תוצובק
.תוצובק
אל לכ
ת ויומדה
תועבונ
ךותמ
הלילעה
— שי
ןיעמ
הקולח
ת יתמ יכס
ןיב
ילעב
תומגמ
תוינרמש
בל־יחושקו
יאהמ
אסיג
ןיבל
־תושפנ
םירוביג
תוילארביל
בוט־תורחושו
ךדיאמ
.אסיג
,ןאמורב
שיש וב
ילב קפס
םושמ
,הפוקת־רויצ
תוטלוב
המגמה
.הק ינכטהו
המגמה
תילאיצוסה
לש
,ונימי
יפל
תס יפת
,רבחמה
תקתע ומ
הפוקתל