Page 172 - Jewish Book Annual Volume 16

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
158
D P P J D
ב ק ע י
. ב י י ל
ןעגנולייצרעד
ןוא
.ת ונורכז
,לאערטנאמ
׳עדאנאק
רעלאערט נאמ
,ףוקיא
1956 . 278 / ז
עש יפארגאיבאט יוא
ןעגנולייצרעד
ןופ םעד
ןקילאמא
ןשלטעטש
ןבעל
ןיא
דנאלסורסייוו
ןוא ןופ יד
עטשרע
עש יט נארגימע
ןראי
ןיא
.עדאנאק
,יקסנילרעב
רעדל יב
ןוא
.ןעגנולייצרעד
לת
,ביבא .י .ל
־א ילב יב־ץרפ
,קעט
1958 . 245 .׳ז
עצרוק
ןע גנורעדל יש
ןופ
ןבעל־לארש י
ןוא ןופ רעד
רעטלא
.םייה א
לט יפאק
ןיא״
״לגאוו
טרעדליש
םאד
ם יט ילפ
ןבעל ןיא
ד נאלסור־טע וואס
תעב יד
.ןראי־המחלמ
Berlinsky, Sh.
Scenes and stories. Tel Aviv, I.L. Peretz Library, 1958. 245
p.
Stories of life in Israel and in “the old country.”
, ג ר ע ב ד ל א נ
. ח נ
ףיוא
ענעפראוועצ
:ןגע וו
.ןעגנולייצרעד
םאנעוב
,םערייא
שידיי
,ךוב
1957 . 253 .ד
ןעגנולייצרעד
ןופ
ןקילאמא
ןשידיסח
ןבעל ןוא ןופ םעד
ןש יטנארגימע
ןבעל ןיא
.עקירעמא
, ט ס י י נ
. ד ו ד
סאד
ןבעל
.ןיילא
םאנעוב
,סערייא
ןבע געגס יורא
ןופ א
־ם ירבח
,טעטימאק
1957 . 215 .ד
ןעגגולייצרעד
ןופ
ןבעל ןופ
עשידיי
ןט נארגימע
ןיא
.ע ניט נעגרא
,עדארנ
.םייח
רעד
.ףיוהלוש
,קרא י־וינ
דנאפ־לעמעז־קחצ י
םייב
טק ירטס יד
6
,
רעלא נא יצא נ־ש ידיי
,דנאבראפ־רעטעברא
1958 . 378 .ד
__
ןיא יד
יירד
ןעגנולייצרעד
םאוו
ןעייג
ןיירא ןיא ךוב
טרעדליש
רעד
רבחמ םאד
ןבעל ןופ
רע נליוו
שדוק־ילכ
ןוא
רענליוו
טייקמערא
םאוו
טאה
ךיז
טר יפ ור ג
םורא םעד
ןטלא
רע נליוו
.ףיוהלוש
Grade, Hayim.
The synagogue courtyard. New York, Yitzhok Zemel Fund
of the Jewish National Workers’ Alliance, 1958. 378 p.
Three novels depicting traditional Jewish life in the author’s native
city of Vilna.
,לעסקייד
גראב
:ף יורא
.ןעגנולייצרעד
,קרא י־וינ
לעסקייד
־ך וב
,טעטימאק
260.1957
ןעגנולייצרעד
ןופ
רע נאק ירעמא
ןשידיי
.ןבעל
, [ י ל ב מ ע ד
. ב
עק יד נעקנאצ
טכיל :
.ןאמאר
,קרא י־וינ
,אקיצ
320.1958
.׳ז
ןאמאר
ןופ
ןבעל ןופ
עשידיי
םילוע ןיא
.לארשי
Demblin,
B. The flickering light; novel. New York, CYCO, 1958. 320 p.
Novel about survivors of the Nazi holocaust.
,[אםנעה
.ןנחלא
רעדיירט
דע ןוא
ערעדנא
ןעגנולייצרעד
ןופ
סעדאנאק
ןטייוו
ןופצ ןוא ןופ רעד
רעטלא
.םייה
,געפיגיוו
,עדאנאק
םאד
עשידײ
,טראוו
1957 . 208 .ד