Page 18 - Jewish Book Annual Volume 16

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
8
,המודקה
וליאו
הק ינכטה
המש לא הבל תא
.םינווגה־יוביר
ומכ
לע
ןירותסמ־תמ יב
ת יק נע
הייושע
םיעלק
םיעלק
הנוב
רימש תא
םלועה
ילאיצוסה
לש
תפוקת
יאני
לע לכ
,ויתובכש
וראתב
תא
ישעמ
,םירוביגה
תא
תרוצ
תוכילהה
ם יגהנמהו
ת ובחרב
.הריתי
ומכו
ר וא יתב
ןכ אוה זעונ
םג
הרוצב
.הקינכטבו
היציזופמוקה
ת יפא ה
ת ס פת נ
הט ישב
השדח
םיעצמאבו
,םישדח
םייושעה
חותמל
קתרלו
תא
,ארוקה
רובעל
ןמ
טושפה
לא
,ךבוסמה
תושעל
תא
ת ויומדה
,תוערואמה־זכרמל
ונממש
תשרפנ
םלועה־תומד
לש
יאמורה
לכב
.ותוריהב
רימש
הלגתמ ןאכ
ןמאכ יפא
,רומג
ןווכתמה
בצעל תא
יובירה
ןווגמה לש
הפוקתה
ה יגה נמב
היתובשחמ־יכלהבו
היציזופמוקב
םיווק־תבחר
דחי
םע
תמש גה
הע יבתה
,ת יטתסאה
תשרודה
אל קר
תא
ת ופקתשה
םיעוריאה
,םיירוטסיהה
שובלכ
ןויבצבו
,ימוקמה
אלא
םג תא
ת ופקתשה
ת וא יד יאה
.תוירוטסיהה
םיסופיטב
ןייצמ
רבחמה
תא
הפוקתה
,הידוגינו
לכבו
םוקמ אוה
דחאמ תא
םיקומינה
םייגולוכיספה
םע
םיקומינה
.םיירוטסיהה
ןאמורה
ירוטסיהה
השענ
לע ודי
ןבומב
םייוסמ
ףילחת
סופאל
,ימואלה
םירוביגה־תדגאל
.הק יתעה
רפסה
יושע
ררועל
,תולעפתה
תריצ יכ
,הנפמ
ת נייצמה
הפוקת
השדח
ת וחת פת ה ב
רופיסה
.ירבעה
ל א ג י
מ ו ס י נ ז ו ן אוה לעב
רפסמ־ןורשכ
,קפקופמ־יתלב
ךא
וניא זב םג
םיעצמאל
.םיינוציח
וירופיס
םיאלמ
בורל
םיעוריא
,,םימויא
.םיליהבמ
תר יחב
,םיאשונה
ירואית
הביבסה
הלובאפהו
םה
,םישדח
םבור
םלוככ
םיחוקל
ייחמ
ץוביקה
םיוולמ
םישעמ
.םיזעונ
,ןכבו
,אופיא
תדיל
םלוע שדח
םישנאו
,םישדח
ךות
םיקבאמ
,םיטבלו
ם יווהמ
ןאכ תא
תונויסנה
םינושארה
טלתשהל
לע
תומילבורפה
.הלאה
הבהאה
תאלממ
ןאכ תא
דיקפתה
ירקיעה
וא
רתיב קויד
הבהא־יכוביס
לע דוסי
יטורא
.אדירג
הרואכל
,הנגה
,הלפעה
הברקה
,תימצע
ךא לכב הלא
דוסיה
יטוראה
אוה
,ביהלמה
,הבלמה
לע לכ םינפ תא
רפסמה
,ןוזניסומ
תויהל
הלעמ תא
וירבד
לע
.בתכה
אל
הבהא
קוחכ
,ןוילע
ןויסנכ
ישפנ
,קומע אלא םתס
,םיבהא
ספאמ
,.השעמ
.םומעישמ
ךרדב ללכ
םילגמ
ירופיס
ןוזניסומ
המגמ
,תוירותסמל
ךא ןיא
וז
ת וירותסמ
תחמ וצה
ןפואב
ינאגרוא
ךותמ
,םירבדה
אלא
ונוצרל
לש
.רבחמה
בורל שגינ
רבחמה
הרטמל
רוחס־רוחס
חתפמו
תא
הלילעה
יכרדב
,ןיפיקע
ת וימימרעב
,תמיוסמ
דע
ואיבה
ונת וא
בצמל
לש
,ת וח יתמ
ובבגב
םימיא
לע יבג
.םימיא
םיווק הלא
,ם יה ימתמ
אל
םושמ
םהש
םיפיוזמ
,ירמגל
אלא
םושמ
םהש
.םיזרפומ
שי
םירצוי
םיאורה
םיבהואו
תא
ת ונטקה
םישחו
ןהב תא
,תולודגה
וליאו
ןוזניסומ
עדוי
חפנל ת א
ת ונטקה
ןתושעלו
.תוסג
ןיא אוה