Page 183 - Jewish Book Annual Volume 16

Basic HTML Version

A
b r a m o w i c z
— A
m e r i ca n
Y
iddi sh
B
ooks
169
.ןייטש
םאנעוב
,םערייא
טעט ימאק־לארט נעצ
ראפ
סק נפ
,שטשאמאז
1957 .
1265 / ז
.טס וליא
ןגעוו
רעשידיי
הליהק ןיא
,שטשאמאז
רע נילב ול
,טפאשדאוועיאוו
־עג
טאטש־סטרוב
ןופ .י .ל
.ץרפ
Pinkos Zamosc: memorial volume dedicated to the community destroyed by
the Nazis . . . Edited by Mordekhai W. Bernstein. Buenos Aires, Central
Committee for Zamosc, 1957. 1,265 p.
Memorial volume.
םקנפ
:יימאלאק
,עטכישעג
,ת ונורכז
,ןטלאטשעג
.ןברוח
ראטקאדער
המלש
.לק יב
,קרא י־וינ
1957 . 448 ז,.
ךוב ־ר וכזי
ןגעוו
רעד
טאטש
,יימאלאק
.עיצילאג־חרזימ
Pinkos Kolomey: history, memoirs, personalities, destruction. Edited by
Shlomo Bikel. New York, 1957. 448 p.
Memorial volume.
ןופ
ןטנעאנ
.רבע
דנאב
.יירד
,קרא י־וינ
רעכעלטלעוולא
רעשידיי
־לוק
םערגנאק־רוט
טקינייאראפ(
טימ
,)אקיצ
1957 . 394 ז,.
סעיפארגאנאמ
ןגעוו
הפ וקת ־ןבר וח
ןיא
,ןילאוו
ןגעוו
רעד
־תיראש
הטילפה
ןוא
ןגעוו
ןשידיי
ןבעל־רוטלוק
ןיא
ןקידהמחלמ־ראפ
.ןליופ
Out of the recent past: vol. 3. New York, Congress for Jewish Culture, 1957.
394 p.
Monographs on various aspects of Jewish life, including articles on the
destroyed Jewish community in Volynia (Poland), by Betty Eisenstein
and on the D.P.'s by Joseph Gar.
תלהק .ןינל
רפס
.ןורכז
רעזדנוא
לטעטש
ןינעל ; א
רוכזי
.ךוב לת
,ביבא
ןבעגעגסיורא
ןופ םעד
טעטימאק
ןופ
רע נינע ל
טיילסדנאל
ןיא
׳לארשי
טימ
רעד
גגוגילייטאב
ןופ
רע נינעל
טיילסדנאל
ןיא
,עקירעמא
407.1957
ך וב־רוכזי
ןגעוו
,ןינעל
ןיא
רעיסעלאפ
.טפאשדאוועיאוו
טייטשאב
ןופ
עלעלאראפ
עשידיי
ןוא
עשיערבעה
.ןלייט
,גרעבנענארק
,םהרבא
.ראטקאדער
ןברוח
,יירוגליב
ןלאירעטאמ
־עג
טלמאז
ךרוד
םהרבא
.גרעב נע נארק
טימ 85
.רעדליב
לת
,ביבא
.ז״טשת
265 .׳ז
ך וב־רוכ זי
ןגעוו
רעד
טאטש
,יירוגליב
רע נילב ול
.טפאשדאוועיאוו
ד א ר ב א נ ם א ר ק
! ו כ ז י
. ך ו ב
טריגאדער
יכדרמ
.ץינשארק
לת
,ביבא
ןוגרא
יאצוי
ד ורב ונסרק
,לארשיב
1956 . 526 ז,.
ך וב־רוכזי
ןגעוו
רעד
לטעטש
,דארבאנסארק
ייב
.שטשאמאז
טייטשאב
ןופ
עלעלאראפ
עשידיי
ןוא
עשיערבעה
.ןלייט
רעניזדאר
.ךוב׳רוכזי
טלמאזעג
ןוא
טריגאדער
ךרוד
קחצי
.ןאמלגיז
לת
,ביבא
ןבע געגס יורא
ןכרוד
רעניזדאר
טעט ימאק־ט יילסדנאל
ןיא
,לארשי
1957 . 358 .ד
ך וב־רוכזי
ןגעוו
רעד
לטעטש
ן יא ( ן יזד א ר
,)עיסעלאפ
םאוו
זיא
ןעוועג