Page 192 - Jewish Book Annual Volume 16

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
178
,יוטעראמ
.בייל
םאדלא
םטוג
ראפ
.ךייא
,עשראוו
שידיי
,ךוב
1957 .
100 ז,.
.רע ד ילרעד ניק
,קראמ .לדוי
עש יראטסיה
.ןטלאטשעג
םאנעוב
,םערייא
רעטלא
־לאטנעזאר
ד נאפ ראפ
עשידיי
ר וטארעט יל ־רעד ניק
ייב רעד
טפאשלעזעג
רוטל וק
ןוא
ףלי״ד .א .נ
ר וטרא
,ם יובלע גיז
1957 . 166 ז,.
ןע גנוב יירשאב־ס נבעל
ןופ
,ם״במר
הדוהי
,דיסחה
י"שר
ןוא
ערעדנא
עס יור ג
ןט ייקכעלנעזרעפ
ייב
.ןדיי
קינאגאדעפ
EDUCAT ION
, ם י ו ב ל ע פ א
. ה כ ל מ
ןופ
ץראה וצ
ץראה
עדאטעמ(
ראפ
־רע ד ־רע ד ניק
.)גנואיצ
,אריינאשז־עד־איר
1957 . 161 .ד
.עידעפאלקיצנעיסננואיצרעד
1 ר עט
:ד גאב
.ב־א
,קרא י־וינ
־טלעװלא
דעכעל
רעשידיי
םערגנאק־ר וטל וק
טקיגייאראפ(
טימ
,)אקיצ
1957 . 527 ז,.
םע
ןעייג
ץירא
ןעלק יטרא
ןגעוו
םעניימעגלא
ןוא
ןשידיי
־סגנויצרעד
.ןזעוו
טריגאדער
ןופ
םייח
.זעב
Encyclopedia of Education: vol. 1; A-B. Edited by H. B. Bass. New York,
Congress for Jewish Culture, 1957. 527 p.
T h i s w ork in Y id d ish com p r ises a r t ic le s o n J ew ish a n d g e n e r a l to p ic s .
רעזדנוא
ךובראי
.)נניר־רעדניק(
38 עטס
עבאגםיוא
ץפ יד
־אליפ
רע יפלעד
.י .ל ץרפ
רעטעברא
ג ניר
.ןלוש
,ע יפלעדאליפ
,יימ
135.1958
ז,.
ה נ ב י
:
ך וב ־לב וי
ןופ רעד
לוש ־ה נבי
ןיא
.עקיסקעמ
15 ראי
ה נב י
ב״שת —
( ז״ יש ת
1942 ־ 1957 .)
ןבע געגס יורא
ךרוד רעד
,לוש־הנבי
רעטנוא
רעד ־ער
עיצקאד
ןופ
ברה .ד .ש
.ןילאפאר
,עקיסקעמ
1957 . 56 / ז
.טס וליא
עשידיי
,לושקלאפ
.גרובסע נאהא י
20 ראי
,לושקלאפ
1937 ״ 1957 . ־אי
,גרובסע נאה
ןבע גע גס יורא
ךרוד םעד
טעטימאק
וצ
ןרעייפ
םעד 20
ןק ירא י
לב וי
ןופ
רעד
רעשידיי
,לושקלאפ
1957 . 80 .ד
.טס וליא
עיינ
עשידיי
לוש .י .ל
.ץרפ
ךוברא י
.טכא
,עקיסקעמ
,רעבאטקא
1957 .
58 ,69 / ז
.טס וליא