Page 193 - Jewish Book Annual Volume 16

Basic HTML Version

A b r a m o w i c z — A m e r i c a n Y i d d i s h B o o k s
179
־לבוי
ןוא
רעכיבראי
JUB ILEE AND YEAR BOOKS
רעטעברא
.גניר
לבוי
ןוא
ןאשנעוונאק
,ךוב
ןבע געגסיורא
דובכל
50 ראי
רעטעברא
ג נ יר ןיא
לאערטנאמ
ןוא וצ רעד
1958 .א .ר
,ןאשנעוונאק
יאמ 3׳
1958 ,
ןטלאהעגפא
ןיא
.לאערטנאמ
׳לאערטנאמ
1958 . 89׳ 74 ז,.
__________
ר י א מ
ןאדנאל
.רב 151 .
לב וי
׳ךוב
1957-1907
׳ םוצ
ןטסקיצפ ופ
ראי ןופ ןייז
.גנוד ניר ג
׳לאערטנאמ
׳רעבאטקא
1957 . 32׳ 20 ז,.
--------------
.
שטנערב
156 . 50
עק ירא י
׳גנורעייפ־ייליבוי
1907 ־ 1957 . ־עד
׳ןעגישימ־טיארט
1957 .
םורד
רענאקירפא
שאר
הנשה
ךוב־ראי
דגאב 9׳
׳ח״ישת
57־ 1958 .
ראטקאדער
.יקצינטאב
׳גרובסענאהאי
1957 . 59 ז,.
רענאוואה
ןבעל
ףאנאמלא
5718 (15רעט
.חנאב
:עיצקאדער
ןאלפאק
ןוא .א .י
.ןאמלעבוד
׳אנאוואה
׳אבוק
רענאוואה
׳ןבעל
1957 .
400 ׳ 80 ז,.
רעד
.לאירטםתניא־ץלאה
ךוברא י
1956 ׳ 16 רעט
.גנאגראי
םאנעוב
׳סערייא
ןבע געגסיורא
ןופ
ןייאראפ
־ץלאה ןוא
ןלאירטםודניא־ןזײא
ןיא
סאנעוב
׳םערייא
1957 . 288 .ד
עשידיי
םקלאפ
.קעטאילביב
קעטא ילביב
׳ךוב
1914 ־ 1957 .
־טנאמ
׳לאער
1957 . 166 ׳ 114 .׳ז
עשיליופ־שיםור
ורביה קים
טיפענעב
.עטײםאם
לבוי
ך וב
(
1957-1907
.)
׳לאערטנאמ
1957 . 278 ז,׳
.טסוליא
םולש
םכילע
קלאפ
.טוטיטםניא
.אגאקיש
ךוברא י
םוצ 30
ןקירא י
׳לבוי
1926 ־ 1956 .
׳אגאקיש
35.1957
טסוליא
ןעגנוצעחעביא
TRANSLAT IONS
,אדאמא
.עשזראשז
םעניא
םעכלאמ
ןופ
.אאקאק
עטריזיראט יוא
־רעב יא
גנוצעז
ןופ .פ
.ץאק
סאנעוב
׳סערייא
׳ףוקיא
342.1956
.׳ז