Page 21 - Jewish Book Annual Volume 16

Basic HTML Version

11
L
ic h t e n b a u m
— M
odern
H
ebrew
P
rose
רפסב
םדוקה ןיא קר
םושמ
רואית יפא
,ינוציח אלא םג
היגולוכיספה
תאלממ
ד יקפת ,בר המכ ןמ
םירופיסה
ם ינטקה
ם יראתמ
רומוהב
חונ
תא
ת ואצ ות
םייחה
ם ידחוימה
םינמנו
םע
תוקסירומוהה
תולועמה
תורפסבש
.הריעצה
םירופיסב
ותומ״
לש
לדנמ
,״תרפא
השעמ״
יתלב
,״ליגר
השירג״
ך יקט ולפ
ןת ינ
רויצ לש
םייח־תוכילה
קר
םירקמב
םיטעמ אוה
השענ
,רירמ
ףירח
.יטסאקראסו
שי
ןייצל תא
הריטאסה
הלועמה
תעשעשמה
השעמ״
,"רומחב
אלא
הקינכטבש
היופרה
הלש
שי איהו
תצרפתמ
םימזירופאל
רומוהלו
,יקסטורג
םנואמ
,םימעפל
ןיעמ
ת גיזמ
םזילאירה
,הק יטסאטנאפה ו
תעפשומו
העפשה
תערכמ
ןמ
םיטסירומוהה
םילודגה
,ונלש
ןונגע
.זזהו
הלודגה
תוריציבש
דגמ
.רודח״
"ינאו
איה
ןיעכ
ןאמור
,יתרבח
שקבמה
בצעל תא
יבצמ
,ןמזה ךא ןויכ
רוא יתהש
ללוכ
וכותב םג
תא
תרוקיבה
לע
חורה־ךלה
לש
,ןמזה ירה ןמ
ענמ נה אוה אלש
חותמל
תרוקיב
לע
ת ויט נ
,העשה
לע
.הרוטקוינוקה
השעמה־רופיס
יונב
םיקרפ
םיקרפ
הלעמו
לע
תעדה
הנשמה־תורתוכב
ת וחדבמה
תא ןוד״
"טושיק
.סטנאורסל
רוביגה
קימולש אוה רבח
ץוביק
,בגנב
ותשאש
,הודח
התת פת נש
ייחל
החוורה
רשועהו
,ריעב
רוקמ
התבצחמ
ירמוחה
,ישפנהו
ותא ישמ
בוזעל
תא
.ץוביקה
,קימולש
ץולח לכב
ח״מר
,וירבא
םלועמש אל אצמ וידי
וילגרו
םלועב
רשא
ץוחמ
,ץוביקל
אצמנ
ןאכ
העות ומכ
םלועב
,,והותה
שקבמ היה
תוארל
תא
רוביצה
לעבכ
תוירסומ
הלענ
תחבושמו
,רתוי
ייח
ךרכה םה
ארזל ,ול
םיפדהו
םיעלוקה
םיפיהו
רתויב
לש
רופיסה
םינווכמ
רואיתל
יריטאס
לש
ותוא
םלוע
,יכרכ
עוקשה
ולוכ
םיטפשמב
םימודק
תוטיהלבו
ירחא
.תורתומ
הודח״ב
"ינאו
עיגה
דגמ
םזילאירל
.יגולוכיספ
יפואה־ןױצ
םצמטצמ
םישיאב
,םידחא
ךא
םשגומ
המשגה
הקד
.האלמו
ם ינת ינ
ןאכ
םיטוטרש
רומוה־יבר
ןמ
םייחה
,םייתחפשמה
,םייחרזאה
,םיימוימויה
,וישעממ
ויתוכילה
לכו
ת יווח
ומלוע לש
רוביצה
.ינוריעה
הודח״
"ינאו
ונניא
;ןאמור
רשפא
ותונכל
ףוריצ לש
םיחוכיוו
םיחוצינו
ןיב
םיסופיט
,םינוש
םיקספנה
לע
ידי
ת ונומת
.תויתרבח
אצמנ
הזש
ןיעמ
סומלופ־בתכ
שובלב
.יתונמא
םאו
יצמת
,רמול ירה הז
יפוא־רקחמ
לדגש
היהו
.ןאמורל
ךא
םולכ
רפס״
"םינצבקה
ילדנמל
הנוש
?ה זמ ואל
,אקוד אלא
שארה־דבוכש
קומעה
הוולתמה
הריטאסל
לש
,ילדנמ
וניא
שגרומ ןאכ אלא
.טעמ
הודח״
"ינאו
אוה
רופיס בוט
ךרדב ללכ שיו ול
םיטנמומ
םיחלצומ
,םיבורמ
רוביגהו
ישארה
רבדמה
ודעב — אוה הכ
,ית ימא
הכ
,ענכשמ
הכ
ישפח לכמ
,םכסומ
לכבו
ותונשקע
ומצע־תבהאו
והירה
יורש
רואב
רומוהה
םלוא
םיבצמה
םיחכוגמה
םיכפהנ
ןאכ
םימעפל
ןימל
תוכסמ־קחשמ
.ףסכנ
ם יתע
םיברעתמ
השעמה־רופיסב
םינילבת