Page 22 - Jewish Book Annual Volume 16

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
12
םירז
שיו
רוא יתהש
בחרנה
ידמ לש
םילגרהה
םיסומינהו
םיימוקמה
רצוע דעב
וכלהמ
םגופו
.ולקשמ־יווישב
ןטסירומוה
ית ימא אוה
י כ ד ר מ
ט ב י ב, ןב
הדעה
,ת ינמ יתה
ותריצ יש
ה ח ת פת ה
ת ור יהמב
האילפמ
תובישחל
תדח וימ
לבא אל קר
,ןטסירומוה
חדבמה
תא
,ונתעד
אלא םג
ררושמ
עדויה
בצעל
תא
ויסופיט
הלגמו
הטילש
ת ונומתב
ת וא יצמ
.תוישחומ
ורפסב
ןושארה
בשעכ״
,"הדשח
ראתמה
תא
יווהה לש
ינושאר
ם יבש יתמה
ם ינמ יתה
,רפכב
רוביג
רופיסה
אוה
איחי
ןב
,איחי
אוהו
רא ותמ
םוימ
ותאצ
ריואל
םלועה דעו
ודמע לע
.ותעד
רפסב הזה
תואש ונ
ת ויומדה
טעמכ
םתוח
,יזזה — םייח ,,זזה
ןושארה
רא יתש
ת א
יווהה
ינמ יתה
לע עקר בחר —
תוח ישה ו
תופירחה
ת ולב ותמה
רומוהב
הנינשבו
ת וריכזמ
םימעפל
תא
/ ׳ש יע י״
אלא
דועב
זזהש
ןתונ
רקיעב
תא דצה
ינחורה
לש
יווהה
ינמ יתה
— ןיא
חוכשל
תלילעש
״ש יעי״
תשחרתמ
תלוגב
ןמית
תלפשומה
,םיפוסיכה־תברו
עוקש
ב יבט דצב
ישחומה
לש
,םייחה
ם ישחרתמה
לע עקר
.ץראה
ותב יח
הר ית יה
ת ונוכתל
ת ודח וימה
איה
ת ימ יט נ יא
,רתוי
תעב ונ
תברקמ
חור
םיסופיטל
,םיראותמה
יכ תא שפנ
וירוביג
אוה עדוי
ושפנמ
.אוה
ם נמא
ב יבט
עפשומ
הדימב
תמ יוסמ
,זזהמ ךא ןבכ
טבש ה
ינמ יתה
וירוביג
םה
ת וחפ
,םיננגוסמ
תוחפ
,םיינחור
ם ייעבט
.רתוי
ןאכ ןיא
טעמכ םולכ
ותואמ
הטעמה
ירותסמה
יטוזקאה
רשא
"שיעי״ב
תבש ויה״ב ו
."םינגב
ךרדב ללכ
םיעיפומ
ןאכ
םישנא
ילעב
השגרה
ת ית ד
העובטה
,םמדב ךא אל
,האלפומ
ץוחמ
ךרדל
.עבטה
,אברדא
ןיא
ב יבט
חרוט
רייצל ייח
וטבש
םיעבצב
,םיאנ
םיאילפמ
לככ
.רשפאה
,השעמה־רופיס
ףא יכ
,ףפור
ךורע
הבחרהב
ריבעמו
דיל
ת ומדה
ת ישארה
המכ
המכו
תויומד
,ןתביבסמ
לכמו
הלא דחי
םיווטנ
יטוח םייח
םיגראנו
תכסמל
רואית
.הנמאנ
רפסה
ךרד״ לש
"רפע
הארמ בלש לש
ת ומדקתה
ךרדב
ורופיס
לש
.ביבט
ירופיס
רפסה
םבור
םלוככ
ם ישחרתמ
תפ וקתב
תמחלמ
רורחשה
םהיאשונו
לכב תא ז
םינוש
יאשונמ
ראש
,םירפסמה
ולעהש
הפוקת וז
.םהירואיתב
םג ןאכ
ת ונת ינ
יפואה־תויומד
תויגולוכיספ
יגוחמ
ם ינמ יתה
לע
יעבצ
,ןהיתולוק
,ןהיתועונת
ןהיתורוא
.ןהיללצו
הנה
ורונכ״
לש
,"יסוי
הקיפאש
ת ית ימא
תמעפמ
,וב
הקיפא
הלשב
לכ
.הכרצ
הדידי
,הנמלאה
הלכישש תא הנב
,הדיחי
תמ והש
הת ימ
הנושמ
ידיב
םיברע
םידז
תל יחתב
תמחלמ
,רורחשה
תכרשמ
הכרד
הבש ומב
םצעב
,םירהצה
ירהצ םוי
,ץיק
תאשונו
ת ח ת ת יב
היחש
תא
,ורוניכ
רחאמ
רת ימש עקפ ,וב שיו
התעדב
ורסמל
תיבל
םדועיו
לש
.וירבח
ךרדב איה
תשגופ
,רפסמב
ורבח לש
,יסוי
ותנימזמו
התיבל
רפסל ול
.וילע המו
א יהש
תרפסמ
וניא אלא
רופיס
הייח