Page 23 - Jewish Book Annual Volume 16

Basic HTML Version

L
ic h t e n b a u m
— M
odern
H
ebrew
P
rose
13
,איה
םנמא ,ןכ
םייה־תשרפ
תרא ומה
רואב שפנ
,הלודג
דוא
השפנ
לש
הדידי
,וז
תלברוסמה
הפוגב
הרועכו
,הינפב
ךא האנ
החורב
.הישעמבו
הנהו
רופיסה
,"לאזג״
וב אוה
ראתמ תא
םילדבהה
אצומבש
ם ינמ יתה
יפל
.םהיתוזוהמ
ילדבה
,תומל־וע
הורה־יגזמ
וליפאו
יסומינ
דובכ
.רסומו
םג
ראש
םירופיסה
םיליכמ
ירואית יווה
,םיננער
ת ונומת
,תורופא
,תוגונ
םימעפל
.תוהדבמ
םירופיס
,הלא
ירופיס
,םינמית
ם יגיצמה
,.םיסחי
םיסופיט
,םינינע־ו
ם ישחרתמה
םניב
ןיבל
,םמצע
םיבותכ
ןונגסב
יטסילאיר
,ןיוצמ
םיבולש
חיש־וד
ןושל־תבב
,תינויח
ישרשש
היבינ
םיצוענ
רבעב
ית וברת
.רישע םג
הלובאפה
הניא
היודב ןמ
,בלה אלא
,ת ית ימא
,הטושפ
.ת יעבט
ורפס
ישילשה
לש
ב יבט
רערעכ״
"הברעב
אוה
וכשמה
לש
בשעכ,.
.״הדשה
רפס הז אוה
רואית
ולודיג
ות ורגבתהו
לש
איחי
ןב
איחי
.ונעדוימ
תופיפר
ה נבמה
תשגרומ
ןאכ דוע
רתוי
רשאמ
בשעכ״ב
."הדשה
דלשה לש
הלילעה
וניא
קובד
בלושמו
לכ
.וכרצ
רפסה
יושע
םיקרפ
,םיקרפ
םיארקנה
תוליבונכ
,תומיענ
שיו
םהמ
םידמחנה
,רתויב
ןוגכ
קרפה
רפסמה
לע
הרוקיב
לש תור
היזנכשאה
ת יבכ
איחי
לכו
ותוא גיש
חישו
הניבש
ןיבל
,המענ
ומא לש
.איחי
ךא ןיא הב
הלילעב
םושמ
ת וחת פת ה
תולשלתשהו
ת יחרכה
לש
,םירבדה
םיררגנה
ומכ
.יארקאב
שי
הברה ןמ
ת וינויחה
ןמו
ת וננערה
,ןושלב
תעמש נה
,תירוקמכ
ךא ימ
ארקש תא
וירפס
םימדוקה
לש
ביבט רבכ
יושע
םועטל
ןאכ םעט לש
.הריינאמ
לכמ
םוקמ שי
ת ונומתב
תודדובה
םושמ
בוציע
יווהה
הבשומב
ת ירבע
הייח־חרואו
דח וימה
לש
תחא
ת ודעה
,הב לע ךלה
התבשחמ
הסחיו
תואיצמל
,השדחה
תמקרתמה
.תכלוהו
רומוהה
לש
ב יבט
אילפמ
םג ןאכ
םינפה־רואמב
בלה־בוטבו
.ובש
ן י מ י נ ב
ז ו מ ת
תולוח״ב
"בהזה אוה
דמועכ ןמ
,דצה
קחרה
םלועמ
הישעה
,תואושתהו
הנוכמה
.תוילאוטקא
אוה עדוי
תוהשל
בורב
הביח
םלועב
ת ויווחה
,תורחבנה
תוליבונהו
תורצקה
ולש
ןה
תורוצ
תולסופמ
.הפי
ןאכ שי ונל קסע
,ןמא־רפסמב
סנוכמה
ולוכ
ך ותב
.ומצע
םלועל
ןיא
וירבד
םיעמשנ
יפלכ
;ץוח
ד ימת
םירגסנ
ויתומלוע
יפלכ
;םינפ
ד ימת
תולגתמ
וית ות ימא
םיעוריאכ
םייח אלו
ת וחכוהכ
.תועגימ
וירופיס
םבורב םה
םלועמ
,תודליה
וא
רת יב
,קויד
םלוע
םירגובמה
יפכ
אוהש
ףקתשמ
,דליה־תייארב
תואיצמ־םלועו
הז שי וב לוק
,הממדו
תויולג
תורתסנו
.דחאכ
ןפואה
,הזה
טולקל תא
םימשרה
הטילק
,תיטסילאיר
ה נתמ
תלוגס
ת ולכתסה
,הקד
תעדויה
שוחל תא
םירבדה
םתלוגסב
.תדח וימה
הציקסה
איה םג
ית ורפסה 'גוסה
לש
ד י ו ד
, ם ח ש
תשמשמה
ול
ןחוב־ןבא
הלוגסל
ת יט ויפה ־ת יפאה
לש
ת ולכתסהה
.תואיצמב