Page 25 - Jewish Book Annual Volume 16

Basic HTML Version

15
L
ic h t e n b a u m
— M
odern
H
ebrew
P
rose
אלא
םהש
םירוטע
םיטושיק
יונ־ילולםמו
לש
תובשחמ
,תויפסלפתהו
אל
ד ימת
ךרוצל
.ןינעה ןיא
הריוא
,תיטויפ
,לוכיבכ
אלב
הקירוטיר
יפ­
תיפוסול
.הדצב לכמ
םוקמ שי
,ןאכ
ם ירואית
םיאלפומ
לע רוד
ךלוה
רודו
אב
,ץוביקב
םיביטומ
תומילבורפו
םישקבמה
תא
,םנורתפ
אלו
ןחלופ
ת וא יצמ
.אדירג
םילאה״ב
"םילצע
ןיא ןתנ
םהש
ררחושמ
ןמ
ת וגהה
,תילאוטקלטניאה
םלוא
םירופיסה
,ןאכ
םיטושפ
,רתוי
םיטושפ
םג
ןונגסב
םג
,היציזופמוקב
ם ינייטצמו
לכב תא ז
ןורשכב
האצרה
בר
תוננערבו
לש
היאר
הטושפ
לש
.םלועה
לע
הרובג
לעו
שפנה־תוריסמ
אוה
,רפסמ ךא
וניא
האור תא
ומצע
רוטפ
ת והתלמ
לע דוסי
.תומה
העבש״ב
,"םהמ ןמ
םירופיסה
םילועמה
,ץבוקבש
אוה
הה ות לע דוס
המחלמה
דוסו
םדאה
.המחלמב
ןאכ םג
םירופיס
,םיירוטסיה
ם ינעש נה
לע
םיביטומ
לש
רבעה
,קוחרה
שיש םהב ידכ
דמלל לע
.הווהה ןאכ
טלוב
רתוי
בוציעה
,יפאה לע ףא
הקיטקלאידה
רפסמהו
דמצנ
רתוי
החורל
לש
,הלובאפה
טעמכש
ד ימת
יובח הב
ןיערג
.יפארגויבוטוא
חורה
ה נת יאה
לש
,ןמזה חור
הברקהה
,תימצעה
איה
הרישכהש
תא
,,הסיפתה
יכ
ונילע
שמשל
המגוד
תפומו
תורודל
םיאבה
הת ואב
ת ורכמתה
ת יב יס נט ניא
,תואיצמל
הת ואב
הנומא
הרית י
.תואיצמל
לע
דוסי
הז
בתכנ
ןאמורה
דימת״
,"ונחנא
וב
ללוגמ ןתנ
םחש
העיריב
תבחרנ
תא
תשרפ
הרובגה
לש
יריעצ
ח״מלפה
ומחלנש
.בגנב
אשונה אב
ריאהל
הפוקת
,תמיוסמ
יפכ
איהש
תפקשמ
שפנב
רודה
.ריעצה
רפסמה
לדתשמ
טילבהל
המכ ןמ
ת ונוכתה
ת ודחוימה
ת וינייפאה
ותואל
רעונ
,םחול
אוהש לעב
םייח־תסיפת
,ולשמ לעב
ףוצרפ
ינחור
ירסומו
,ולשמ
דציכו
ןה
ת ואטבתמ
סחיב
,עבטל
,הרבחל
,למעל
.המחלמל
ןמורב
,העיריה־בחר
ןאמור
הילעה
,תישילשה
ןתנש
םחש
וארק
םשב
ןבא״ לע יפ
"ראבה
העירכמ
ונרעצל
תונרבדה
תא
רואיתה
.יפאה אל
הדימה
ת יטס ילא ירה
הר ית יה
תטק ננה
,ןאכ
תענומ
ודעב
בצעלמ
יוארכ
תא
תומד
הפוקתה
תבר
הפונתה
,הלילעהו
אלא
,המגמה
ימו
ענכנש
המגמל
אצמנ
הטילשמ
לע לכ
.ומלוע־תפקשה
רבחמה
הלגתמ ןאכ
ןימכ
,ןקיטילופ
האורה
םינקסעב
לש זא
םיבירי
םייטילופ
ןיינועמו
תטלבהב
םייפא דע ידכ
תוויע
ת ומדה
רתוי
רשאמ
רואיתב
ףורצה לש
תולילעה
,םישעמהו
אוהש
םלעתמ
םהמ
טעמכ
.ןיטולחל
הברה
םיגולאיד
אלל
,אושנ
דוגינ־יסופיט
אלל
.ךרוצ
ר וא ית
יפא
,םייוסמ
,ןמאנ
ונא
םיאיצומ
םיקרפב
םישדקומה
שוביכל
הדובעה
לילגב
,ןותחתה
ךא
ךרדב ללכ ןיא
אוצמל
ןאכ תא
תורגבה
השורדה
הסיפתל
ת ית ונמא
לש
,תואיצמה
תא
שוביכ
רציה לש
.ןקיפאה
הרצונ
העירי
,הבחר
ר וא יתהש
יפאה הב לפט
םירובידל
,םיריתי