Page 26 - Jewish Book Annual Volume 16

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
16
םיינצקוע
לע
,,בורה
ת ניחבמש
ת ומד
הפוקתה
םימעפ
םימגופ
םימעפו
םניא
םילעמ
םניאו
.םידירומ
ייח
ץוביקה
רבכ
ואצמ תא
ם ייוטיב
המכב
המכו
םירופיס
לש
ירפסמ
.םייניבה־רוד
םד־םרז
שדח
הקצי
רופיסב
ירבעה
־תפוקת
,הלפעהה
המו
םג
.תויממוקה־תמחלמ
המכב
ירופיסמ
הפוקתה
הנורחאה
החקפנ
ןיע
ארוקה
החוורל
וגומנו
טעמ טעמ
ילפרע
הק יטסאט נפה
ת ומרמ
םלועה
.ויכבנו
,ןכא קר לע ידי
תרכה
ת וא יצמה
היושע
תויהל
תרזחומ
ונל
תש וחת
הברקה
ת יצראה
חורה־תרוקו
ת ית ימ א ה
לש
.ונתיווה
אבא
,רנבוק
ררושמ
,ןאזיטרפו
רסמ
הרושב
לש
ת ודוזיפא
ינשב
יכרכ
םינפ״
לא
״םינפ
תעש״
״ספאה
״תמ וצה״ו
— לע
הת וא
הרכה
הדקיש
תובלב
םיבר ןמ
,םירענה
ירענ
ירברפ
ביבא־לת
,תובשומהו
יכ
הברקה
ת יש יא קר איה
היושע
לואגל
תא
תדלומה
.הינבו
תכרדהב
ץמוק
םידקפמ
ךוותה־ידומעמ
לש
ה נגהה
ת ובצ ייתה
םימחול
קשנ־ירסח
הלא לומ אבצ
רידס
דיוצמו
.הכלהכ
רפסה
הלעמ
םיקרפ
םיקרפ
תא
תולילע
םימיה
,םהה
ןמל
ת ישאר
תמחלמ
רורחשה
דעו
ברקל לע
הבגנ
םע
תשילפ
.םירצמה
ןיא ןאכ
רוביג
ישאר
דומעיש
זכרמב
,תוערואמה
רשאב
תרפוסמ
ןאכ
תרובג
יטושפ
םעה
תולדגו
םירענ
ורגבש םרט ;תע
ןיא ןאכ
ערואמ
,יזכרמ
םלוא
םיעוריאה
,םלוכ
םירצוי
,הנומת
איהש
ה נומתה
תיללכה
לש
ת ב יטח
."יתעבג״
בר
רפסמ
תושפנה
,רפסב
שיא שיא
ות נוכת ו
ותדימע ו
,ןחבמב
רפסמהו
ליכשה
םוקרל
תא
םלוכ
תכסמב
.הרובגה
,ןכא
ןקיפאה
רנבוק הליג
תלוכי
תיטסאלפ
הבר
בוציעב
תויומדה
םיבצמהו
בולישבו
,יפואה
חורה־ךלה
םילקאו
םישעמה
הביטחל
,תחא דע יכ
,הריציה
קפס
ןאמור קפס
,ה׳זאטרופר
ת כ פה נ
ילבמ
םישמ
סופאל
לש
תמחלמ
ת ואמצעה
הימחולו
־יפרחמ
.שפנה
ך ו נ ח
ב ו ט ר ב
הט ונ
ןאמורל
.יתרבחה
רחאל
תמחלמ
רורחשה
הנה האב
.הבזכאה
איה
הת יה
הוולמ
יונישב
הש וחתה
לש
חור
,ןמזה
ךותמש
תזרפה
ךרעה
ימצעה שי
עיגהו
רבדה
ידיל
־חפמ
שפנ
,רמ
ידיל
ןדבא
הנומאה
.הרבחב
ךכ
השוע
בוטרב
תא
ןובשח
וייח לש
רודה
ריעצה
ורפסב
ןובשחה״
,"שפנהו
אוה
ןובשח
ת וא יצמה
רחאל
הפ ונתה
.הלודגה
הנה אוה
רודה
,ךובנה
יחה
ספאב
,השעמ
ספאב
,ןויער יח
תונורכזב
.לומת
השעמה־רופיס
שחרתמ
ץראב
ץוחבו
ץראל —
רדסב
,ךופה רבע
הווהו
םישמשמ
.היבוברעב
רוביגה
ישארה
אוה
השמ
,.שןלוו
בזעש תא
ות יב
וצראו
ותרבחו
אציו
,סיראפל
תויחל
הב
םייח לש
,יערא לש
,תילכת־רסוח
,תואדו־רסוח
בגאו
ךכ
הלוגנ
תשרפ
םילארשיה
םישועה
.רכנב
תרזעב
,תויצאוטיס
ת ויעב
תויומדו
שקבמ
רבחמה
םוקרל
הלילע
,תניינעמ
ךא
היסכלפרה