Page 28 - Jewish Book Annual Volume 16

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
18
ם יצרמנה
ואבש
ם יפ וכת
הזב רחא .הז ךא
תוערואמ
ןמזה
טעמכ
םניאש
םיאב
ידיל
יוליג קרו
םמושיר
הפרה
ףקתשמ
.השעמה־רופיסב
הנוכש
ת ינור יע
איה איג
ןויזחה לש
.רופיסה
דוד
,לקיב יבא
,החפשמה
ןקסע
,ירוביצ
אצוי
ל״וחל
ינוידל
.תומואה
הדבוע וז
ת נת ו נ
ול
רפסמל
תא
ת ונמד זהה
ללוגל
םייח־תמקר
לש
יסחי
.החפשמ
ףא ןאכ אל
ם ישעמה
,רקיע אלא
.חורה־יכלה
לע לכה
שורפ
הטעמ ,קד
םוקמב
םיעבצ
יט וטרש
.םחפ
םייחה־בצק
,,טקש םרוז
.טאל
םירוביגה
םה
םבור
םלוככ
גוחמ
,םינקסעה
ךא
ונניא
םיאור
םתוא
,םהיתולועפב
אלא
,םהירוהרהב
ת ויומדה ו
ת וטטר ושמ
ךרד
,ףורפר
ןיעכ
.תוטאוליסה
וליפא
קבאמה
לע
הבהאה
שחרתמ
ןאכ
חרואב
רימט
,םליאו
טקאטב
.תוריהזבו
ףונה־ירויצ
םה
ת ניחבב
,יונ־ירוטיע
ךא
םניא
ם יגזמתמ
ד ימת םע
.רפוסמה
ותוא
הביתכ־חרוא
טלוש םג
ןאמורב
תבצ״
,"תבצב
אוהש
ןיעכ
ךשמה
וניב״ל
,"םניבל
ךשמה
ת ניחבמ
,תוערואמה־ןמז
ךא ואל
אקוד
ת ניחבמ
.םירוביגה
ונא
םידמוע
המ וצ יעב
לש
תמחלמ
,תואמצעה
םלוא
הלובאפה
הניא
הרישע
םג
.ןאכ ךא אל
תולילעה
,רקיע אלא
יסחי
תושפנה
ןניב
ןיבל
.ןמצע
תורזוח
תונשנו
ןתוא
,תויעבה
ותוא גיש
,חישו
התוא
תרוש
ם יסופיטה
,םיפרפורמה
ותוא
קחשמ
ת ויצא ירא וה
ותואו
םזיציטפקס
קומע
רבועה
ה ניגנמכ
המומע
תא
וירפס לש
.ןצינ
םירפס
הלא
םירישע
חור־יכלהב
,םיינחיר
יקחשמב
תורוא
,םיללצו
יפוי־יטרפב
,םייריל
המכב
םירוביד
םיעלוק
ת ומארגיפאו
,תואנ
לבא םה
םיעעונתמ
ןיב
תויריל
,תויפאו
ןיב
םזילאיר
הקיטנאמורו
אלו
ועיגה
ללכל
ןונגס
שבוגמ
הניחבמ
ת יטס ירטלב
.הפורצ
הפוקת וז
תעדוי
ןייצל
יתש
,תורפסמ
רשפאש
ןתוארל
ןיעכ
ךשמה
תרפסמל
הלודגה
ונלש ןמ
הפוקתה
,תמדוקה
הרובדל
ןוראב
ת יד וה י
לדנה
ימענו
.לקנרפ
ל ד נ ה
החת פתה
־תמשורמ
תוציקס
ת יס ופ יט
תיטסיליבונל
,הקד
ת יטס יליב ונמ ו
.תיטסינאמורל
רבכ
הירופיס
םינושארה
םילולכה
ץבוקב
םישנא״
םירחא "םה
םילגמ
םה יטב נב
תא
המ יענה
ת יש ונאה
,המחה
איהש
התלוגס
תדח וימה
לש
.לדנה
,,הליבונה
לעש
המש
ארקנ
,ץבוקה
רופיס לע
םילוע
יטילפ
,האוש
ה נבמה ־ת וח יתמב
הלש שי
הברה ןמ
ת ויתמארדה
־חרואבו
םיעבצה
לש
ר וא יתה
— ןמ
.תורייצה
הלילעה־תגירא
היופר
,ידמל
ךא דיה
תמש ורה
הפט ונ
,דסח
הפט ונ
.הבהא ףא
רומוה
יגלא ךר
אלממ תא
.םיפדה
חרואה לקה לש
רופיסה
וניא
לטונ
םולכ
.ותובישחמ
םג
ראשב
ירופיס
רפסה
ןונגסה אוה
,םצמוצמ
,ריהב אלל
םיטושיק
,םירתוימ
ךא
םלוכ
דחאכ
םירודח
,הריש
הכרעש בר
־תרתעמ
םינווגה
תעפ ושה
לש המכ
ןונגס־ינמא
,םיללוהמ
הליבונבו
־רבק״
"םינב
תממ ורתמ
הלובאפה
העונצה
תלעמל
.למס