Page 30 - Jewish Book Annual Volume 16

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
2 0
,קפואמ
םיעוריאהו
ןמז־יעוריא
.שממ
הרפם
לואש״
״ה נאהױ ו
אוה
קלח
ןושאר
לש
ןאמור
,העירי־בחר
ב ותכ יפל
בטימ
תרוסמה
.ת יטס ילא ירה
םיווקב
םיצרמנ
הלעמ
תרפסמה
תויומד
םידוהי
אלו
םידוהי
ןילרבב
לש
הינמרג
לע עקר
םזיצאנה
.הלועה
ברקב
רעונה
ידוהיה
ימוקמה
תרר ועתמ
הש וחתה
ת ימ ואלה
תעפשהב
ידלי
.םירגהמה
ונינפל
החפשמ־ןאמור
ירבע
,תודימ־בחר
ףיקמה
תורוק
השולש
תורוד
וישרשו
םיצוענ
רבע־תרוסמב
.הק יתע
בגא
רואית
ת ונכשמ
םידוהיה
םהיסחיו
םע
תוירבה
תראתמ
תרפסמה
םג תא
היסולכואה
ת ינמר גה
,ןילופורטמבש
,סילעופ
,םוי־יריכש
,תיב־תורקע
,םירוסרס
םירוכיש
אצויכו
הלאב —
םיסופיט
םיסופיטמ
םינוש
םיבצועמה
בורב
.ןורשכ
ךרדב ללכ
בוציעב
יפוא־תונומת
הלגמ
תרפסמה
תלוכי
.הבורמ
םשור זע חצו
םישוע
םג
תוזחמ
ףונה
.חורה־יכלהו
ונינפל
ת ונמא
ת יפא
תנזואמ
תבש וחמו
,בטיה
בוציע
ית ונמא
ץרמנ
עפש ומה
ןמ
םזילאירה
ינמרגה
,חבושמה
הז לש
רודואית
ה נאט נופ
סאמותו
ןאמ
ינאמורב
הרבחה
.החפשמהו
ת יד וה י
לקנרפ
ת גה ונ
השעמ
,לספ
תרמוש לע
,תונקיידה
הניא
הזירפמ
םושב
,וק
הרפסו
השוע
םשור
םדוק לכ
הקיטסאלפב
.ולש ךא ןיא איה
הרסח תא
שגרה
,םחה
,יבבלה
תאו
הז ונא
םיאצומ
שארב
הנושארו
רוא יתב
םלוע
םידליה
לואש
.הנאהויו
לואש אוה ןב
םירגהמ
חרזממ
,הפוריא
וליאו
הנאהוי
יול
תדמול
רפס־תיבב
לש
ת ונב
.םיליצא
םהית וש יגפב
םהיתוחישבו
שי
הברה ןמ
םותה
ת וטשפהו
תומוקמבו
הלא
ןדעתמ
םג
רואיתה־חרוא
השענו
ךר
,רתוי
יריל
.רתוי
הת ואב
שפנה־תועינצ
לש
רואית
יסחי
םידליה
שי ןמ
הקיפאה
,.הפיה
תעד ויה
שרפל תא
ךבוסמה
רתויב
םילמב
תורופס
.תוטושפו
לקשמ־יוויש
,אילפמ
טקש
ןוחטבו
בל־ינינרמ
םיבשונ
הנבממ
הריציה
.הלוכ
ונינפל
קר קלח
ןושאר לש
היגולירט
"תובא־יתב״
דועו
העירי
הבחר
הד יתע
תויהל
.הלוגנ
וניסינ
טטרשל
ם יטוטרשב
םייללכ
תא
תומד
הזורפה
.הריעצה
ונא
,םיאור
יכ
רודב
ןורחאה
הרבג
תוללכתשה
,תואיצמה־שוח
,רומאל
םזילאירה־שוח
ךלה
םצעתנו
ךרדב
.ללכ
תמועל
םירפוסה
םיריעצה
ם יארנ
םימדוקה
.םיטסילאידיאכ
םנמא ,ןכ
,ןאכ לע
המדאה
,תאזה
הת יכסה
ןיעה
םסקל קזח
רתוי
לש
,רואה
ןזואהו
לילצל
אלמ
,רתוי
םזילאירה
וא
ת ורב גתה
תואיצמה־שוח
םה
אופיא
ךילהת
יעבט לש
.ונימי
םיטסילאיר
םה
ןבומב
םיוסמ
טעמכ לכ
ונירפסמ
,םיריעצה
ןיאו
םהיניב
אלא
לדבה
,הגרדה
םיעירכמ
,,םינווגה