Page 31 - Jewish Book Annual Volume 16

Basic HTML Version

21
L
ic h t e n b a um
— M
odern
H
ebrew
P
rose
.םיסנאוינה
,ןכא לככ
ונאש
ם יברקתמ
לא
ה ווהה ןכ
השקי
ונילע
חנעפל
תא
.םיווקה
ןיא ת א ז
.תרמוא
יכ
הכרעה
ת ית ורפס
תמ ייק
קר
יבגל
תופוקת
.תורמגומ
ןודינב
הז שי
םירובסה
תא
,ךפיהה
,ונייה
הכרעההש
הכירצ
קוסעל
קר המב
אוהש ,יח
בוציעב
הפוקת
תסס ות
.ת יווהתמ ו
,םנמא ןיא ךל
תרוק חור
הלודג
תויהלמ
ףתתשמ
יקבאמב
.הווהה
לבא
,רורב
ןאכש
ןח ינ
םוקמ
טלחהב
,םישושיגל
.ןירועישל
ןכ
ע נמ נה
תולעתהל
לעמ
תדובעל
םויה ידכ
הריקס
,תללוכ
הצממ —
התא
אצמנ
ךותב םצע
.הישעה
ןיידע ןיא ךל
ה נחבה
הרורב
ם יעגמב
וא
םישרפהב
ןיבש
,םידיחיה
יפכ
אהיש
רבדה
ירשפא
הברהשכ
ןמ
רסובה ןמו
בלבלמה
עיגי
ידיל רמג
.ולושיב
לע
ךחרוכ
התא
רמוא
ךרדכ
ם ייביט ימ ירפה
:
הביטקפסרפה
הצוענ
ןיידע
.הית ולחתהב
ת ומד וז וא
,תרחא
תדמ ועה
הרושב
,הינשה
הד יתע
דוע
תולעל
תמרל
תויומדה
תונושארה
.הלעמב
ןיידע יא
רשפא ךל
ןיחבהל
ה נחבה
הקד ןיב רוא .לצו
ךא ונא
םילדתשמ
רוסמל
חא
,םשורה
ירהו
םג הזב שי ןמ
.תובישחה
ןכא
תורשע
םינשה
תונורחאה
וללוח המכ
תונורשכ
םישדח
,םיבושחו
ךא
םוקיה
ןיבמ הלא
,ררושמ
רשא ףיקי
תא לכ
יקלח םעה
לכמ
ת ודעה
,תוצופתהו
לכמ
תוילעה
תויולגהו
לכמו
ת ובכש
הרבחה
רוצייו
תא
סופאה
ימואלה
,לודגה
? ית ימ א ה
לע לכ הלא
שורפ
ףיעצ
,דיתעה
לכש
הלאשמ
אל
ונרדהת
לכו
האובנ
אל
.ונקתנת
אל
בתוכל
ת ודלות
תורפסה
תויהל
הרומ ךרד
ביתכהלו
םיקוח
הריציל
ת יט ויפה
,ת ית ונטאה ו
םשכ
יטש
רקוחש
ךנאב תא
יקמעמ
,םיה ןיא
ותלוכיב
םירהל
תא
םיה־הבוג
ףא ידכ
.חפט
הנומא
הלפט איה
,ןימאהל
יפכ
ם ימדמש
המכ
םירקבמ
,םילאונ
תרוקיבהש
התשע
תא
תורפסה
ןמזב ןמ
.םינמזה
ת ע ונת
תורפסה
תעבקנ
קר
ידי־לע
םירצויה
,םילודגה
ד יקפתו
תרוקיבה
וניא אלא
תורוהל
לע
,ךרדה
הב
,ורבע לעו
ייח
,שפנה
וללהש ואר
חרכה
םבצעל
.םררושלו
הפוקתה
הנורחאה
הת יה
הפוקת
,תיפא
,הרובג־תבר
א יה
התאר
תוערואמ
םיריבכ
הללוחו
המכ
המכו
םירוביג
,םייפא
םהמ
ונישש
תא
תואיצמה־םלועה
ונלש
ת ילכת
.יוניש
ותורפס
לש םע
תדס וימ
לע
ת וע ונתה
תולודגה
לש וייח
םיימואלה
,ותוברתו
הזבו
ןופצ םג
רבסהה
ינוויגל
,םזילאירה
דוחיב
ת ור יצ יב
,הזורפה
ת ושקבמה
ד ימת
ןתיל
.םלוע־תומד
אצוטה־תדוקנ
ןוויכל
יטסילאירה
איה
ת וש דחתה
םייחה
,םיימואלה
ייח
.הנידמה
האוושהב
התואל
תד ימ
ץרמה
המדנ
ילוא
לוביה
יתורפסה
לש
הפוקתה
םועז
,ידמל
ךא תא
רדעה
ןורשכה
ינואגה
תאלממ
תר יחב
,רמוחה
ת וננובתהה־תלוגס
ם יעיזב