Page 38 - Jewish Book Annual Volume 16

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
28
ר וטארעט
אק ווד ןיא
לארש י
ךרוד
עק יט פא ה
,קרעוו
סא וו
ןע נע ז
8 ־אב
זייוו
ןופ
,רעק ידעבעל־לעוטקא
,רעש ירעגייטש ־לארש י־ש ידיי
־עלטסגיק
רעש יר
.גנוכ ייר גר ע ד
רע זיא
אליממ ך יוא
ר ע נייא ןופ יד
עק ידרעטעפש
ןר ע נא יפ
ןיא
,ש יד יי
סא וו
טאה ףיוא ןייז
ןרעדגוזא ב
ןפוא
טלדנא האב
םעד
.וויטאמ־לארש י־ץרא
רע
טאה ך יז
טפא כע גוצ
וצ רעד
־עט־לארש י
,ק יטאמ
יוו וצ א
ןק ידעבעל
,לא ווק סאוו
רע
טאה ם יא ומכ
.טקעלפט נא
ןוא
ט לק יווע גפ יוא
טאה ך יז ןיא
ע נייז
קרעוו
יד
עמארא נאפ
ןופ
דנאל
ט יט
ע נייז
,ר ע ניווונייא
ןיא ןייז
ןק יד ׳ת ויט יניפ
ןבעל ןוא
עלופרילאק
.ןטפאש דנא ל
יד
עבלעז
ךא ז
טאה ך יוא
ןפא ר ט ע ג
ט יט
קחצי
,וואלרעפ
םאוו
טאה
ך יוא
ןב ייה ע גנא
ט יט
רעדיל ןוא
ןע גנא גע גרעב ירא
וצ
.עזארפ
ך יוא ףיוא
ם יא
טאה
לארש י
ט קר יווע ג
רע לאז
ןרע וו
רעמ
.וויטק ודא רפ
ןופ
1947
זיב
ט צ יא
ןע נע ז
ןיוש
ם יורא
ע נייז
טכא
רעכיב
ןע גנול ייצר עד
ןוא ־אר
.ןע נא מ ןוא ףגיפ
רעכיב
ןע נע ז
ט ייר גע גוצ
םוצ
.קורד
ףראד׳מ
אד
טש ינ
ןטםעמ ט ימ
ןייא םאמ ןוא ם יא
ןכיילגראפ
ט ימ
ערעדנ-א
.רעביירש
רע
טאה
ע נייז
.ןט ייק ר ע ד נוזא ב
ןיא
ךשמ ןופ
טש ינ
א
רעגנאל
ם ייצ
טאה
רע
ןזיווא ב
אד ןיא
לארש י
וצ
ןריםקיפראפ
ע נײ ז
עש יגארט
־עלרעביא
ןש ינעב
ןופ םעד
ןט יר ד
ןבר וח ןוא
ןיוש ך יוא ך יז
ןר יזיטא מ ילקא
ןט יט
.וויטאמ־לארשי■
םאד
טאה ך יז
טקירדעגםױ א
ןיא ןייז ךוב
ןעגנולוייצרעד
ןיא ״
ם ע נע גייא
,"דניאל
זייוול ייט
ןיא
ע נייז
ןענאמאר
רעד״
־וקעגקירוצ
"רענעמ
ןוא
עדליטאמ ״
״טבעל
ןוא
טרפב ןיא ןייז
ןאמאר
־עבעש זד״
.״א יל
קחצי
וואלרעפ
טאה ך יז
ןזיװ עגם יורא
יוו א
רעט וג
,רעלייצרעד
ט ימ א
ןק יט פא ז
ןושל ןוא ש וח ייפ ראפ
ע ידע גארט
ןוא ייפ ראפ
־עמאק
,ע יד ט יט ןא
גיוא ראפ
עט פ ד ניט
ם יטרפ ןוא ןא
רעיוא ראפ יד
עטפליטש
.רענעט
ט ימ ןעצ ראי
קירוצ זיא .ש
יקפנילדעב
ןעמ וקעג
ןייק
.לארש י־ץרא
רע
טאה
ןיוש
טאהע ג
םעד
ש זאטפ
ןוא יד
ןע גנוכ ייר גר עד
ןופ א
־טפניק
,רעל םאוו
טאה ך יז
ט ק יט נע ק ע גפ יורא
יוו א
רעלייצרעד־רערעדליש
ןופ
ןש יד יי
ןבעל ןיא
ןליופ ; ןופ רעד
,המחלמ־טלעוו
םאוו
טאה יוזא
־ארט
ש יג
עיפש מ
ןע ווע ג
םעד לרוג ןופ יד ןד יי
; ןופ םעד
ןבר וח ןופ
ןש יד יי
ןבעל ןיא
עפא ר ייא
ןוא יוו א
רעביירש אב
ןופ
ם ע נע גייא
.ןבעל יוו ייב
ןא
ןט כע
,רעלייצרעד
זיא
ד ימ ת ייב ם יא
ןע ווע ג
יד
עמעט
ע גייא ןופ יד
ע ט פ ק יט כ יוו
.ןט נעמ עלע
רע
טאה
ד ימ ת
טכארבעגם יורא
ײפ
־טגײװ עג
עכעל
,ם ינינע
,ןכא ז
ןע גנור יפא פ
ןוא
,ןדא זיפע
םאוו
ןבאה ייב ם יא ־אב
ןעמ וק ןא
ןק ידש רעדנא
ט יידא ב
; ןוא רע
טאה ך יוא
ש יטפ ילאער
־רעד
ט ל ייצ
ןגע וו
טש ינ
םתפ
,עכעלגעט־גאט
טש ינ
ע כע לט גייווע ג
ןכא ז
; ןיא
ןייז
,ם זילאער
ןוא ןיא רעד
רעק ידמ יטרפ
,גנורעדליש
ןיא יד
ע יירפ ןוא