Page 42 - Jewish Book Annual Volume 16

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
32
ןוא
םעדכא נ
ןבאה ך יז
טקיטכילעג-סיורא
ע נייז
רעכיב ןופ דיל ןוא
־עאפ
עמ:
ןיא ״
רע יוט ןופ
"געט ( 1947 ,)
ןיא ״
ןק יכא וו
"טכיל ( 1953 ,) ןוא
א״
ןרעטש ןיא
"דלעפ
( 1957 .) רעד
וױטאמ־לארש י־ץרא
זיא ייב
ירמש
טש ינ
יפ־לע
חס ונ
ןופ
רעש ירעבאהביל
,עיצאמאלקעד
ןוויט ימ יר פ
־אמאר
,ם זיט נ
ןוא ך יוא
טש ינ
רעד
רעטר יזינרעדאמ
חס ונ
ןופ
ןר יזיל יטם
סאד
דנאל יוו א
רעש יטעאפ
.טס יר וט
רע
טאה ןיא ך יז םעד יוט ןופ
למיה
ןוא יד
ןט ייק ט ע פ
ןופ רעד
,דרע יד
ןרערט ןופ
ייזע ג ןוא סאד
גנא זע ג
ןופ
,ט ינש םאד
עק יכא וו
טכיל ןופ
טעברא ןוא יד
ה נומא ןופ
עק ידנע וט
־גיפ
.רעג
רע
טאה ןיא ר יז םעד
ןגיוב נגער
ןופ
,ןרילאק
,רענעט
ןראפאטעמ
ןוא
ם יש ודיח־טרא וו
; ןוא זיא
רק יעב א
ןמ יס ןופ
ןק יב ייא
דנוב
ןש יווצ
רעט כ יד
ןוא
.דנאל
םהרבא
.וועל
ך יוא ייב ם יא טעז ןעמ יד
הכרב־לזמ
ןיא םעד ללש
,ןוויט א מ ־ד נא למ ייה
•ווו
וליפא יד
ט ייק יכ א וו
טרע וו
,בוט־ס וי
ןוא יד
־עווש
ער
הכרעמ ןופ יד
עק ידנטעברא
טרעוו
גניר ג
ךרוד םעד
ןטע וועראהראפ
רכש ןופ ןא
ר ע נע גייא
ם ייה״
ןוא
"דלעפ
םארו(
זיא
עקאט רעד
ןעמא נ
ןופ ןייז
,ךוברעדיל
1953 .) ןוא יוו םע לאז ך יז
טש ינ
ןליפ רעד
ורמוא
ןופ םעד
רעטכיד
ןיא א ךס ןופ
ע נייז
,רעדילו
זיא רבוג ייב ם יא רעד
יכרב״
׳׳יש פ נ
וצ ם ייה ןוא
,דלעפ וצ יד
ןדנ-רוו
ןוא
רעדנווו
ןופ
ם ע נע גייא
.דנאל
בקעי
ןאמדירפ
זיא
ר ע נייא ןופ יד
עט ס ק יט ר א נגייא
.רעטכיד
רע
ט יצ ךא נ דע ם ויה
ה ק יני
ןופ ןייז
רעקילאמא
,רעמורפ
רעש ייבר
.ם ייה
ןוא
זיא ׳ס
ןאראפ
ןיא ם יא יד
,ט ייק ט כע
יד
ט ייקכעלרע
ןוא
וליפא יד
,ט ייקמ ורפ
יוו א
רעש ידיי
רעטכיד
ףראד .ןייז
רעבא אל לע
־כעלרע״־ה
"ט ייק
ןיילא
,ה יח י
ט וט
,ןבעל
ףראד
,ןבעל א
רעטכיד
וליפא ייב
.ןד יי
רע זיא ךא נ
וצרעד א
,רעלטסניק
םאוו
טאה
ע נייז
ע נע גייא
ם יכרד
; ןוא
יד
ם יכרד
ןרע וו
ייב ם יא
ןט כיולא ב
ןופ
.ס ע יזיוו
ןוא יוו
ק ידת ווינע
רעד
רעטכיד
לאז
טש ינ
,ןייז ט ייג ךא נ ט ימ םיא םאד
טכיל ןופ
,ןושל ןופ ־עג
,ט ימ ןופ
,ש זאמ יא
ןופ
רילאק ןוא
,ןאט סאוו
ט זייוו
ןא
ןטכע
.רעטכיד
ןייז
ךוברעדיל
רעכעטםאפ״
ןיא
"לארש י
,ביבא־לת(
1953 )
ט זייווא ב
יוו
שרעדנא
רע
טלדנאהאב
וליפא םעד
,וויטאמ־לארש י
סאוו
טרעוו
וליפא
ייב
עם יורג
רעטכיד
לואמא
.עוואבראקם
םע זיא ולוכ
.תראפת
ןוא ןייז
טפאש ביל
ט גיוו
םעד
,וויטאמ־לארש י
םאוו
זיא
ןיוש
רעט נזיוט ר א י
.טלא
ןיא
ןבלעז
טםײגי
טפאש ביל
םוצ
דנאל ט ימ
ע נייז
עלא
ןדנ־ווו
ןוא
,רעדנ-ווו
ןע נע ז
ןע ווע ג
ןוא
ןע נע ז
יד
רעדיל ןופ
.א .צ
,לעגראש
בקעי
,לאטש .י .ח
,יקצעליב
הדוקר
,שאטאפ
הכלמ
,רעקאל
!לינאפ
,ןאמרעדעל
הכרב
,ןייטשפאק
ןופ םעד
ןש יערבעה־ש ידיי
רעטכיד
ןוא
רעצעזרעביא
ןופ
קרעוו־ש ידיי
המלש
דוהנש
ןוא
.ערעדנא