Page 43 - Jewish Book Annual Volume 16

Basic HTML Version

33
J
a f f e
— Y
idd ish
L
itera ture
in
I
srael
א
ערעדנוזאב
גנונייש ר ע ד
זיא אד יד
עגנדי
עפורג־רעביירש
־גנױ ״
,"לארש י
םאור
ט ייטש א ב
ןופ טכא
רעטכיד
:
הקבר
,ןאמפאב
,ןימינב
השמ
,ןירמ .ש
,רעגאזראוו
יכדרמ
,ץישפיל
לחר
,ןאמשיפ
םהרבא
־צניר
,רעל
השמ
ןאמגנוי
; ןוא יד
ייר ד
רעביירש ־עזארפ
:
יבצ
,ןאמנזייא
לפאי
ןייטשריב
ןוא
םהרבא
.שטיוואניפראק
ןיא
ךשמ ןופ רעד
רעצרוק
,ם ייצ
םאוו
ייז
ןע נע ז
אד
ש ירארעטיל
,ק יטעט
טאה
ןא מ גנוי
ןיוש
ןבע גע גס יורא
א ךוב
רעדיל .א .נ
ןיא ״
ןטאש ןופ
"דלומ ( 1955 ,) ןוא
ןא מ נזייא
— א
ךוב
ןע גנול ייצר עד
.א .נ יד״
"ןאב ( 1957 .) ןיא .י .ל
קעטאילביב־ץרפ
זיא
םיורא
ס נייטש ר יב
א
ןאמאר
ןגע וו
,ןבעל־ץוביק
א
ןאמאר סאוו
זיא א
קרע ווניורק
ןופ
.וויטאמ־לארש י
ןזייר פ ראפ
ער ע ייז
קרעוו
ןבאה
־וקאב
ןעמ :
,ןא מ גנוי
,ןא מ נזייא
לסאי
ןייטש ר יב
ןוא .א
.ש ט יווא ניפר א ק
א
עס יורג
גנוש אררעב יא
טאה ך יוא
ןפורעגם יורא
רעד
,טקאפ סא וו
יר וא יבצ
,גרעב ניר ג
סאוו
טאה ך יז
לאמא
ט נכ ייצ ע גס יוא
ך יוא יוו א
,רעטכיד־ש ידיי
ןוא
טאה
ךא נרעד
יירד
קילדנעצ
ראי
ףיוא
ש יד יי
־עג
,ןגיווש
טאה ןיא יד
עטצעל
ראפ
,ראי
ןיא רעד
גנוט ייצ
עטצעל״
,"ם ע יינ
טכעלטגפעראפ
א לאצ
עם יורג
.םעמעאפ
ףיוא ןייז
רע גייטש טאה רע
ןיא יד
עק יזא ד
םעמעאפ
טר יגאער
ףיוא
ערע זדנוא
עמאס
עטםלעוטקא
.םיניינע
ןיא ייז
טאה רע
ןזיװ עגם יורא
ענײ ז
ערעדנוזאב
עש יטעאפ
־נגײ א
.ןטפאש רע טאה
רעטציא
,ןזיווא ב
זא ןייז
ע יצק יד
ןיא
ש יד יי
זיא
הלילח
טש ינ
עילאק
,ןרא וועג
,ראנ
,אברדא
ך יז ראג
.טרעסעבראפ
סע זיא
טש ינ
ןב ילבע ג
ןייק ךס
ץאלפ
רעכעלריפם יוא
וצ
־דנאהאב
ןעל א
עש פיה לאצ
,רעביירש
סאוו
ןע נע ז
אד
ק יטעט יוו
,ןטם ייים ע
־יל
,רעק יט ירק־רוטארעט
,רעק יראטס יה־רוטארעט יל
,רעשראפ
־אומעמ
ןטם יר
/וכ ו
ןלעװ רימ ײ ז
זיולב
.ןענאמרעד
ונייה ד : םעד
טם יײסע
ןוא
רעק יט ירק־רוטארעטיל
השמ
,ןאמרעמיצ־פארכ
סאוו
טאה שממ
־רעביא
טשאר ט ימ ןייז
ןטצעל!
ךוב־ןעײסע
ןדײ ״
ןש יװצ
" ןד יי
( 1956 ) ;
ןבואר
,ןייטשניבור
,טס יצ ילב ופ
ראטקאדער
ןופ יד
ןטפירש ־ש דוח
"גנולמיאז״
ןוא
,"טקל״
ןוא
רעק ירא יגנאל
ר ע נא יצ יד יוא
ןופ יד
ערעלופאפ
ק יט ייר פ
וצ
ןסעומש ־סטכאנ
ןרעב יא
ןש יד יי
א ידאר ; רעד
־טסנוק ןוא
־ארעטיל
רעקיטירק־רוט
אעל
גינע ק ; רעד
גאלאעדיא
ןופ
ילעופ״
" ןויצ
רעביירש
ןוא
ןוב ירט
בקעי
,לבבורז
סאוו
טאה
ןבע געגס יורא
א
ם יורג
ק יד נע ב ייווצ
ךוב
ת ונור כ יז
רעטעלב״
ןופ א
"ןבעל ( 1956 ) ; יד
־רוטארעטיל
ןוא
־אעט
רעקיטירק־רעט
.ד .ב
ןיקלאמ
ןוא
.א .ש
םירוי
; רעד
רעק יט ירק
ןוא ־נא
רעריפ ט ימ רעד
ע יצ יד יוא ־ש יד יי
ןפ יוא
א ידאר
םהרבא םיל
; יד
־ארעטיל
רעקיטירק־רוט
קחצי
,רענאפ
ףלאוו
,ינפאי
לאירבג
ןאמפייוו
;
רעד
,ט ס יייס ע
,טס יצ ילב ופ
ראטקאדער
ןופ רעד
גנוט ייצ
עטצעל״
"ס ע יינ
,ןינאצ
סאוו
טאה
ןבעגעגם יורא
א
ם יורג
ךוב ןופ
ע נייז
ערעלופאפ
עק ידתבש ״
"ןםעומש
( 1957 ) ; רעד
,ט ס יייס ע
רעק יט ירק־ר וטארעטיל