Page 44 - Jewish Book Annual Volume 16

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
3 4
ןוא
רעש ראפ־ךנת
לאינד
לכײל
; רעד
רעק יטײ זל יפ
רעבײרש ןוא ־עג
,רעטנרעל
רער יפנא
ט ימ רעד
ערדעטאק־ש ידײ
ןפ יוא
ןש יערבעה
־ינוא
טעט יםרעװ
בד ןדפ
,* רעד
גאלא יצאם
ןוא
רעק יראטם יה
ר״ד ןפװ5
קורק
;
רעד
רעק יראטם יה
ןמחנ
לאטנעמולב
; רעד
רעק יראטם יח
ןוא
רעשראפ
ןופ
ןט יר ד
ןבר וח
ר״ד .מ
יקצעשזראװד
; רעד
,טסיראלקלאפ
־נרעלעג
רעט ןוא
רעצע זרעביא
ןופ
״ת להק״
ןוא
א דנע ז״
״אטםעװא
.י .ל
קינטאלז
,טעזלע(
)עדיכא
ןוא 8 ךם
.ערעדנא
,בגא
ןע נע ז
יד
עטםרעמ
ןופ יד
עט נכער ע גס יוא
,ך יוא
רעדא
,רקיעב
עש וערבעה
.רעב יירש
םע זיא רעמ יװ
יאדכ וצ
ןענאמרעד
א לאצ
,רעביירש
םאװ
ןע נע ז
ט צ יא
ט נאקא ב
יװ
עש יערבעה
,רעבײרש
רעבא ײ ז
ןבײרש ךא נ דע
,ם ויה רעװ רעמ ןוא רעװ
,רעק ינײװ
ף יוא
.ש יד יי
רעד
רעטשרע
זיא
ןמלז
,רואינש
םאװ זיא רעד
רעקיםאלק
ןופ
עדײב
ןר וטא רעט יל
ןוא
טפאש ךא נ דע םױה ןיא
לארש י
עם יורג
קרעװ ך יוא
זןיוא
ש ידײ ; רעד
רעטײװצ
זיא
השמ
,)יותפ(יקםװאטפ
םאװ זיא
ןעװ עג
רעןרפ
ט נאקא ב
זיולב יוו א
רעש יד יי
רעביירש ; ןוא
בקעי
,ןאמכיפ
.י .ד
,שטיוואקרעכ
,ןאמנייטש
ןמלז רזש
,)וואשאבוי(
קחצי
,םיוכנידג
ןנחוי
,יקפרעווט
הירא
,רעוואקאטראט
ךלמ ,יונ .ק
יאתבש
ןוא
.ערעדנא
ןוא
ט נאמרעד
ןפראד
אד ך יוא
ןרעוו
יד
רעטכיד
ןוא
,רעק יאזארפ
םאוו
ןע נע ז
טש ינ
גנאל
רעהא
ןעט וקעגרעב ירא
;
דעזייל
,דנארנעכייא
ןמחנ
,ץילב בייל
,טדימשרעפוק
.וו .ה
ןאוויא
ןוא
םעניב
,רעלעה
םאװ
טאה
ןיוש אד
וליפא
א ק ווד (ןב ע גע גס יור א
ןיא א
ןש יערבעה
)גאלראפ
א ךוב
רעדיל .א .ג
ם ייב״
"דנאר ( 1957 ,) ןוא •ווו םע
ןע ניפ ע נ
ך יז
וליפא
א
עש פיה לאצ
.ןוויטאט ־לא רש י
ןיא
לארש י
ןר יטם יזקע
ט צ יא
עק ידנעגלאפ
ןטפירש טײ צ
: א
־גאט
גנוט ייצ
עטצעל״
״םעײ נ
ראטקאדער(
: .ט
)ןינא צ ; א
יירד
-ידט יש דח
רעק
לאנרוש ז
יד״
ענעדלא ג
ט ייק
ראטקאדער(״
:
םהרבא
)רעװעקצום
;
8
ייווצ
עבעלט נבע וו
טפירש
קלאפ״
ןוא
ר א ט ק א דע ר (״ןויצ
:
השמ
־רוה
)ץ יוו
; א
טפירש -ש דוח
״ש יטײ ה״
ר א ט ק א דע ר (
:
השמ
)ןאמםארג
; א
טפירש ־ש דוח
״ןגארפ־ם נבעל״
ראטקאדער(
: .י
יקם וטרא
);
א
-גבאוו
טפירש
לארש י״
״עמ יטש
ראטקאדער(
: בד
)יפם וי
; א
ייווצ
־נכאװ
טפירש
לארש י״
ןייא -גא ט
״םױא־גאט
ראטקאדער(
: .פ
)ש טאקעפ
; א
טפירש נבא וו
ם נינא צ״
עטר ירטס וליא
״טלעו
ןוא א
טפירש ־ש דוח
־מאז״
ןב ע גע גם יור א (״גנול
ןופ
,םױ רעטם ינימ־םטײהרעביז
ראטקאדער
:
ןבואר
.)ןייטש ניב ור
םע
ןע נע ז
ך יוא
ם יורא
יירד
ןרעמ ונ
ןופ רעד
רעש ירארעטיל
גנולמ א ז
גנוי״
״לארש י
ןוא ןייא
רעמ ונ
לארש י״
.״ןט פ ירש