Page 135 - Jewish Book Annual Volume 17 (1958-1959)

Basic HTML Version

A
bramow icz
—A
m er ican
Y
iddish
B
ooks
129
pyn'mr-ytan^ya Dyanynyn y ps aayai* nyn ta^ta ytayta pn
Dyn /'nyta^n pK p” *!*)*,, pynya ytmytaD^n Dpanta ♦*> ♦*> pK
ypny'tooa'p ny ^ynya yts^nytaD'n p^p ta*»a ‘■jy^taaa^K jya*»n
jtais pK ]tai
7
ps jyayrayn-Dp'rys yt^T'-ta^y ps Dy^yp^taD
.tanynainny
n ps nyn^ y^a Dnny jya^n ynyys ps ta^ny^ nyn qnK
,nnKSD T n ,n^taya .•» j /‘pxytaoy^yn .•> .n ^np^ .n : nytann
-nys jya^n Danytann-jynns h ♦nyp'tat? t k d pK nya^p oynyp
,jyDnta nn'ra ,ppTPvynyn s r o ,jKDDKn npnn :*yvn jtaynta
yta^raytya Dnny t i k ] ym oy .pnn nmn pK nnn^ta^ta ynyn
.k ,oyna ^nsa :nytann yaynnytatnys-p^ta^ms n ps n y r 1?
ynyys y t rn ” n jyta jyp p'taya^y p« .ppsynn y ^ * pK ^pxtf
p« tan^aynysH ‘j’ymnpna'K pK t^taD'anynyta m pnnytapynyn
lyaannyanmn nyny pk yny^aytnys oyn .pmonK p« cynys
ypnyn n *jtaayrayfca y'j’yaynfya to mip pK ,yny'7tytaayta,78 ta^ta
nyn^„ Dpm” 1? .n pK Tta jya^sya yptapyBDnys ps aai^tanys
nytann nyn jtyrn* ay^yn
y
“ly'i’taaa^K jypn
o y n
/ ' jp ^ K di*
ppxytaoy^n ” n /hia j ^ t ,» pk py^taayn cyn jayn taya p«
p« ,nny
] V ' V '
oyn “iya tasytrpayn ny” ? pk jnyp'tat? t k b pK
-nys oaytayn ,jytaDKn npnn pnytann ny^staay^yta nyn ” n
^ya nynnta y tana tanynyanmn pk ynyys y^nyaynm ytattfm
"ytaya ps ^ans nyn,, Dnnysayryn mn .ta^ymnyaynynya-nnn t k
-ytaynn y t^yn^D -tm^ : j y r n "tono ,, D*>pDnyia” *ny yyta pK
.n^Ka pK
jnm n
ps jmtayta n qnK Dytayys yt^ta
jya^n ny .mtaynyta^-jnyiDyta *>npk ,ny oyny^ m /pn ly^T
nynyayxftynyn ps jyaynytayn ps manat
:D n n y ny^
^n
nyn DKnnK ,nDnta jd^p ,pnr>^ .n) nayton
j t r n y *
pk aaiaynyn
-ynny trpn) py’rnya^taty jt^taytat? ps jyaan'ntyyn ,(ytayta
jyaaiayn” *nys ^ponyTtaya m nw ,nyny^ p^ys ,trtamyta
-ypKnyn pK (pKn .k
.s)
1939
pn ^ns pk py1? i^n^ ps
.(pynn n^KD^d^k .k) nyita ynyrtasy^yrya pK nyn^ntr ps jyaan
nyn*>K Dm ^ y ^ T 1’ ynynay pK ‘
7
Knt^ nnnn ps py^
oyn
ps nynys nynytan^^ nyn pk ^d ta^naynyn tanyn ta^yn nyn
.DynyaonK yirtaytanysa^K yintapyny j^k ” d^yaan^ntyyn-yt^n
yny^tasy^yrya ps jyayp^Dpy^ y^synay»n
o n n y jya^n ny^ oyn
yaytacyanys ta^nn Days nt^K ^mamK jik ^nynn pk nyita