Page 41 - Jewish Book Annual Volume 17 (1958-1959)

Basic HTML Version

S
enderey
— Y
iddish
B
ooks
o f
L
atin
A
mer ica
35
-yta^ta ,"tm nn„ a s 'h s s ,pynytyffT
‘ixv
ps /'itrtan p s ^un,,
.1956 ^y-pn
ypiUDpBmytaais n ps M irn y i ly t rn i i ps oy^ isns d s i
nyn cpia nmis” ytynn yn j y^>8 p s tyitaps nyn? r s n n n
,p s i r « arp .y p n y t a s -p ^ 1? p s fp 8^ oy p s npiy
2
,tDtyn
n
ypnsn n p s n ,^ sx p s Dina n tan ^ntajtaonyta
Dsn ,nmnD s ps p^ta p s t a n s i e s p n n p s s ^a«*iya s p i s
P 8 3 s taastr Dsn .mtaJtaDnp p ^ n ta sp taira tassTyanmn
p s
8
t s
n8s tamr nynymn'is nyjyp nyn
d sii
,Dyto$na ysn8t?
ypitaDm
id
s ps c y ^ s n s cxy nyn nss y n pnataniVto ,m n ^
nyn n ss asnta^n nypin:tann82 s p s pnyn Dsn .ppnsmstaty
.ypnytas-pitas1? p s jy tay^ n s -T nn n ps m u ’)
y p i
d
p y »
mtyi nytrnu nytyiDwn n y n n s j ,nyDnn:i i s : tan nyn
,ny2nnt?
ytyinn
yena ytaTtaJs^sta s taasDnss
,ypiDpyn
p s
-82 ta^D mtasnyta^ ytyinn n p y 2” n82 n ]pn82 p s n Dsn
.pnyn ypnatann
ps nynn y in 8 jy r tn y n jy r n nsi jyx ytaxy1? n nss
.ypnnytann n jy^stanyn n wnn
p s
oy yntyn
.p8^ t 2pyi ps ytayss /my nnn 8„
-nyn p s oyns^sp y trnu n n :u8?yj nytr>sy j8
p s
Dsn
i*r ps p y “? nyn n p s ,^ 2 2 nastem Dm p s ynny2‘i:i ny:sD
n tas pyn .ta2y‘7y: tansn p s n Dsn ,Dypn^8synsn ytr>TS
pijun mtastyn » n n tpis mtasnyta^ nyru is p s
p s
oyns^sp
tajyDUtfD 8 m
p s
npyi ps ytayss n p s ,psny:i pntyya
.p jyrss nyiit p s
.1952
, s j s i s p id i id ps "pm x p s n ^ s pip ypiDpyo ps„
m r ra ? t e n s taiD taxTn82 ‘j’s n t r pip ^ 1 2 1 ^ 8 2 y?nn 8
jtaten jsp Dsn ,nmo 8 pr” 8 ps pin^ya ,nnn nyta^s nyi ps
p n w 8 ps Bits p a s t a s nyn f p s ta2y1? p s taasn p s nynys 8
.oynytars taita i n tajyn1? 112 Dsn .iy2 in ty i^yasiDyssns taM