Page 76 - Jewish Book Annual Volume 17 (1958-1959)

Basic HTML Version

70
J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
nainn
jik
taa^nys
tk
ps in taynny .n^anyany^ynyne y
jDnnya oyn Dyn ,5
t
b
y jnnaya mx taynn
.
t x
b
d
aynya
.spaym
jyn ,8paym ^nyaaya D'ans b’d aayayaya in ayn "px
ans .ynyaa’a nyDyny jy px ny^ty jynya ypm iya jya’n t o
.tana pk px a^payny j ’x Dyny j'x taanxnya a^yayn pity tayn
tayn nyatyn .nyaan jtyTx y jns pin j’x jopynya px yptaym
nyay .p’jys pyTX ms asytya'1? h jsay‘
7
£nsj'>''y t x j'x taanya
nynayay nya taynyatayn/ny^ynsn^a nyn ,nyTX y rn nyn
yaanya-atya asy ,yanys Dyn >p'D nyaannyncjnx m^sa^y
j^yaysya Dyn ,iaya oyn jtyms jnynya jDnys tyaa px ^T'a
oyn ,jTn oyn Dnynanya px ,jyaya nyn ps .nytaan jtr>TK
-ynyns,, is pny nytaon^p J’k BTsya tasy n taynDyn ,n^a
.(jtaDaHDytaya) "Dyaayjya
yany^D
tayn Dyn ,ny :Dinn
y
in
nss
jytnyn D'xtfe tayn ams
ypnaysynsnx
n jsnya nyn^
ytymn
jik
ytr>TX ya’n
pk
^yyn'K ms ,DJ8Dy:yn j^yaysya ms nay^Din j'x taaan yty’TK
m ,taytaaysya jix jnaiaya jynya
px
j^ y ny ,"jns-nany„ jis
jix —
rfja
y —
nynty
y px
ami nyay^aonp
y is
,pnaty
bib
.D' nns yn”a jtrms jnynya jonys tyoB
pk
Dyn ^nytaDyta y
oyn ,ynyaynta y ,ann nyn px D'x "a
ynyaynta ypnyn
n
jnyta’a
dis
j'ams BTsya tayn /pt px tapnatyya aay^-jny taynny
-’anys
8
,p y ya'n
jis ^a j'x janyatyya ypyta
px ny
.jsynta
iya oyn ‘nia
nyn
.nytap’T^sa jix
nyotynaay
tpa y ,nytanyta
janyatyya
px
ypaym
'jnytaayta p'sa^x D'ams ry .ta^ynya nry
,yrn
t x
jix
— tanta pn
nys
ny’
nys
x a^a yaany
nya
iya
jtyxna y cpix
jpnnyya
n
‘jyt
jyo tx ,jyayatyya
pk
,n^a nyn
— nyaan
jty’TK
oyn
anyanynyn jsayaa’x ayn Dyn .nyaams
.qiD pn anyaayanyn psD-^a
jik
d
'
x
oyn ,oyn px jyayatyya
px
ynyayna ytynyaan pn
nypnyn nyn px
,ty>Din t]nx jaunty is nyaana
jynya
px
aayanaDrK jtynynya^ jnyoya
id
y aynya ny ayn -|ynsty
t
? ^yaysya j’n ty ,a^sya nyay ayn ny .jpnmsDnx *pt
-yspyyn nyn j’x jnynx yana qnK Daaonya a’jys tyDin qnK
.nayjDin nytynys nyn jis nano nynya
jaunty j’n jis nna ^s j^p ans ayn ,Dnx ayr Dy m ,nyDy
.Dpynxnxs x ni tyaa aa3^p Dy .aynya atya inx ty’TK cjnx