Page 131 - Jewish Book Annual Volume 18

Basic HTML Version

1 1 9
K
r e s s e l
— N
a h u m
S
o k o l o w
היהש הז
ןױםנ
.לשוכ יא
רשפא
תוקחל
.והשימ
המוד
ןויסנש הז
ודמיל
חקל
אוהו
ליחתה
חתפמ
חסונ
ולשמ
ןוטיליפב
ףאו רצי
.ותוא ךכו
האב
םלועל
הרדיסה
תמסרופמה
בוחרב
ידוהיה
תבשמ״
/׳תבש ל
:המותחה
חרוא״
/׳תבש ל
םהו
םינוטיליפה
וכזש
תויראלופופל
,ת יתדגא
השקש
אוצמל
התמגוד
.תירבעב
םינוטיליפ
,הלא
ויהש
םיעיפומ
יברעב
ת ותבש
ונייטצה
םדוק לכ
תעפשב
םיבינה
,םייוטיבהו
תאפמש
םשודיח
ויה
םידקונמ
—ךכו
םיאצוי
ויה
םינוטיליפה
דוקינב
.יקלח
המוד
אלש היה
רועיש
ישודיחל
ןושל
ישודיחו
םיפוריצ
לש
ןושל־ףשא
.הז אל ויה הלא
ןושל־ישודיח
וכאלמ ­
,םיית
חסונ
ןב
,הדוהי
אלא
םיפוריצ
ולעוהש וז
םעפה
הנושארה
יזנגמ
.החכישה
ףא עדי
בולוקוס
ףרצל
םיבינ
םינשי
הלא
םישדחל
ךכו ויה
םיארוקה
םימשבתמ
ןושל״מ
״שדוק
תיסיסע
,תישרשו
אלש היה הל
ער
ת ורפסב
,תירבעה
אלו קר
םימיב
.םהה
ןפואב הז היה
בולוקוס
שבוכ
הנשמ
הנשל
הריצי־ימוחת
.םישדח
ןוטיליפל
ופסונ
:אופיא
הריש
הזורפב
םיקרפלו
ףא
ירבד
,ריש
ףאש םהב
האצי
ת ירבעה
שובלב
שדח
קירבמו
שודיחב
יונבו
התמועלשו
הת יה
תירבעה
לש
םיבר
םירחאו
הלד
.הבולעו
אל היה
בולוקוסכ
םיגדהש
ותריציב
תנווגמה
בור
הרשע לש
וננושל
תאו
בור
תוירשפא
יוטיבה
.הלש ךא
ישנא
יוטיב
ןושלו
והומכ
ועדי
ךירעהל
לעפמ
םוצע הז
זונגה
הב יתכב
ת יא נותע
,וז
הפוטחה
.הרואכל
רקחמה
,ירוטסיהה
בורקה
ובלל דוע
ימימ
,"ףיסאה״
ונייה
תיצחממ
תונש
םינומשה
םסריפ(
"ףיסאה״ב
ת ינכת
הירוטסיהל
תילארשי
,השדח
ת ינכת
אלש
האצי
,)לעופל
ףסונ ףא אוה
יגוסל
תוריצי
בולוקוס
— תודע
ךכל ףא
םינוטיליפה
ימשרו
עסמה םהב
בליש
ת ונורכז
רבע
עפשב
םיהדמ
ת ואיקבבו
יתלב
היוצמ ןכו
ומוגרת
ץרגל
ורפסלו
עדונה לש
ראהזיורק
לע
.םיטסיקנארפה
הירוטסיה
וז ףא
,העוקש
,לשמל
ןמורב
,ירוטסיהה
םסריפש
םיכשמהב
"הריפצה״ב
שדקומהו
תפוקתל
רב
אבכוכ
ירוענ״(
.)"רשגה
ףא הגה
ת י נכת לש
תאצוה
הידפולקיצנא
תיללכ
תידוהיו
ןושלב
,תירבעה
ת י נכת
אלש
האצי
לא
לעופה
לשב
תומ והמה
היסורב
־ב 1905 , אלה ןה
תומוהמה
וקיספהש תא
״הריפצה״
ואיבהו
תא
בולוקוס
ןלקל
ןהכל
ריכזמכ
ת ורדתסהה
תינויצה
ךרועכו
ןועובשה
ירבעה לש
ת ורדתסהה
תינויצה
"םלועה״
( 1907 .)
ןועובש ,הז
,"םלועה״
רציש
בולוקוס
,ןלקב היה
דחא
יאלפמ
םימיה
.םהה
רפיסו
בולוקוס
לע ךכ
רחאל
:ןכמ
םימיב״
םהה היה
זכרמה
ינויצה
ןלקב
היהו
ונל םש
ןותע יד,
,׳טלעוו
דסונש לע ידי
ונגיהנמ
לודגה
.לצרה
יתפתתש ה
ת ונותעב
ת ינמרגה
לש
.לצרה זאו
,יתרמא
תאו
יתעד אל
יתיניש
,זאמ
יאש
רשפא
תונויצל
ילב
הפשה