Page 179 - Jewish Book Annual Volume 18

Basic HTML Version

167
P
ersky
— A
m e r ica n
H
ebrew
B
ooks
, ר ו ג א ה
תאמ ברה
בקעי
ןב
הדוהי
.אדנאל
תאצוה
,״הרוגמ״
.קרוי־וינ
169 מע,.
לע
תוכלה
,הליפת
,תיציצ
,ןיליפת
,תוכרב
,תבש
,בוט־פוי
,הטיחש
,הקידב
רוסיא
,רתיהו
הדינ
.תואווקמו
ת ו ר ג א
,ה ש מ תאמ ברה השמ
.ןייטשנייפ
,קרוי־וינ
.ך״שת 454 מע,.
תובושתו־תולאש
לע
,םייח־חרוא
םישדק
.תורהטו
ת ב ה א
, ם י ר ש י מ
תאמ ברה
השמ
.ןייטשנזור
תאצוה ברה
ןועמש
־ודרומ
.ץיבוכ
,קרוי־וינ
.ך״שת
ויתוחיש לש
רבחמה
יגפל ינב
,הבישיה
םג
הברה
םיבתכימ
םייטרפ
ונממ
.וידימלתל
ר ו א
, ע ו ר ז
תאמ ברה
קחצי
ןב
השמ
.הניוומ ׳ד
.םיקלח
,קרוי־וינ
.ך״שת
םיניד
.תוכלהו
ר ו א
,ש ד ח
תאמ ברה
רזעלא ןב
רזעלא
.רילק
,ןילקורב
.ט״ישת 119
.׳מע
ישודיח
תוכלה םע
ישודיח
.םיקסופ
ר ו א
,ש מ ש ה
תאמ ברה השמ
ןורהא
.ביאיילאפ
,קרוי־וינ
.ך״שת 696 מע,.
םישודיח
םירואיבו
,ס״שב
ם״במר
.םיקסופו
ת ל י א
, ם י ב ה א
תאמ ברה
הירא ביל
.ץגיצ קלח ׳א בו,.
,קרוי־וינ
.ט״ישת
269
.׳מע
לע
תכסמ
.תובותכ
י ר מ א
, י כ ד ר מ
תאמ ברה
יכדרמ ןב ׳ר
סחנפ
.קילטנמ
,ןילקורב
.ך״שת
םירואיב
תורעהו
לע
תכסמ אבב
ארתב לעו
תויגוס
.תונוש
א ר ח ו ת
, ם י י ח
קלח ב,. םע
תורעה
ידי־לע ברה השמ
.רגניזלש
תאצוה
.״הרונמ״
,קרוי־וינ
.ך״שת ׳ה
.םיכרכ
1308 מע,.
יקספ
םיניד
תוכלהו
לע
.העד־הרוי
לש א
, ם י ל ו ד ג ה
תאמ ברה
רזעלא
אפיל
.זיוהניטראג
םע
סרטנוק
תורעה
לע רפס םש״
״םילודגה
תאמ ברה
קודצ
ןהוכה
ןילבולמ
תוהגהו
ברה
יכדרמ
לאומש
.ידנאריג
,ןילקורב
.ח״ישת
א נ י צ ו ב
ד נ ה ו ר א, תאמ ברה
ךורב ןב
לאיחי
.שוביזממ
תאצוה
תבישי
רוא״
.״יכדרמ
,קרוי־וינ
48
.׳מע
םיטוקיל
םירקי
ךותמ
ירמא
.רבחמה
ת ר י ב
מ י ג ד ל, תאמ ברה
בקעי
.ןידמע
,קרוי־וינ
.ח״ישת 177 מע,.
רסומ
םינידו
םיכיישה
לכל
.הווצמ
ת י ב
, א נ פ ל ו א
תאמ ברה יבצ
בקעי
.םהרבא
קלח :׳ה
הדגה לש
.חספ
םע(
םוליצ־סופד
לש
הדגהה
תדגא״
,״יכדרמ
,םדרטסמא
.)ד״כרת
,ןילקורב
.ט״ישת
ת י ב
, ה ר י ח ב ה
ונברל
םחנמ ןב
המלש
תיבל
,ריאמ
הנוכמה
.יריאמה
םע
תומוקמ־יארמ
תורעהו
ידי־לע ברה ןסינ
אפיל
.טרפלא
,קרוי־וינ
.ט״ישת
לע
תכסמ אבב
.אעיצמ