Page 180 - Jewish Book Annual Volume 18

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
168
ת י ב
, ק ח צ י
תאמ ברה
קחצי
הדוהי
.שיקלמש
תפסותב
סרטנוק
תרונמ״
ךורהא תאמ ונב
ןורהא
סרטנוקו
תועלצ״
״תיבה תאמ
.ל״נה
,קרוי־וינ
.ך״שת 147 מע,.
תולאש
,תובושתו
קלח
.םייח־חרוא
ן י י נ ב
, ן ו י צ
תאמ ברה
בקעי
ןב
ןורהא
.רגנילטא
תאצוה צ״ב
.ןהכ
,ןילקורב
.ח״ישת
127 מע,.
תולאש
תובושתו
ינידב
העברא
םירוט
תוריקחו
םיניינעב
םיגהונה
ןמזב
.הזה
ם י מ ש ב
,ש א ר
תאמ
ש״ארה
ראשו
ילודג
.םינושארה
ףסא ׳ר
קחצי
יד
.אנילומ םע
תוהגה
אסכ״
״אנסרהד
תאמ
לואש ןב יבצ
.שריה
.קרוי־וינ
תולאש
.תובושתו
ת ו ר ו ב ג
, ה י ר א
תאמ ברה
הירא ביל ןב רשא
.ץיממ אצי
רואל
ידי־לע
ברה השמ
.ןרטש
תאצוה
רצוא״
םירפסה
,,.
,קרוי־וינ
56 מע,.
י ר ב ד
, ל א ק ז ח י
תאמ ברה
לאקזחי
אגרש
.םימואת־לקנרפ
קלח א, בו,.
,קרוי־וינ
.ח״ישת 168 מע,.
לע
הרותה לעו וזיא
תוטיש
ס״שה
.תובושתו־תולאשו
ך ר ד
, ה נ ו מ א
תאמ ברה
םחנמ
לדנמ
ןוסרואינש
לעב
חמצ״
.״קדצ םע
תופסוה
,תוטמשהו
תורעה
.םינויצו
.ןילקורב
ת ו ה ג ה
ח ת ״ ם
, ר פ ו ס
אצי
רואל
די־בתכמ
םע
תורעה
תומוקמ־יארמו
ידי־לע ברה
םהרבא
.רפוס
תאצוה
םירפס .פ
.םייהדלפ
,קרוי־וינ
.ך״שת
לע לכ
ס״שה םע
םישודיח
.םישוריפו
י נ ו י ג ה
, י ד ו ה י
תאמ ברה
הדוהי
.יקסוטלא
קלח ה,.
תפסוהב
ירמאמ
םירחא
דובכל
.רבחמה
,קרוי־וינ
.ך״שת
תושרד
רפסב
.םירבד
י ר ה
, ם י מ ש ב
תאמ ברה
הירא
שוביל
.ץיוורוה
המדקה
תודלותו
רבחמה
תאמ ר״ד
ןועמש
.שוברדפ
תפסוהב
םישודיח
םילופלפו
תאמ ברה
םירפא
רזעלא
סילוי
.תוחתפמו
,קרוי־וינ
.ח״ישת
תולאש
.תובושתו
ת ו ג ש ה
ל ע ב ר
ה י ד ע ס
, ן ו א ג
תאמ ר,
רשבמ ןב יסנ
יולה שיא
.דאדגב
ףוריצב
,אובמ
םוגרת
תורעהו
תאמ ר״ד השמ
.רקוצ
,קרוי־וינ
.ח״ישת
תרוקיב
לע
ויבתכ לש ר,
.הידעס
ל א ו י ו
, ה ש מ
תאמ ברה לאוי
םיובלטייט
ר״ומדאה
.ראמטאסמ
,ןילקורב
.ך״שת 271 מע,.
ראבל
יניד
שולש
,תועובשה
ורמאנש
,תואובנב
יניינעב
ץק
,תועושיה
םג
ראבל
יניד
תוצמ
תבישי
שדוקה־ץיא
לכו
ףעתסמה
םיניינעב
ולא
הכלהל
.השעמלו