Page 198 - Jewish Book Annual Volume 18

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
186
עשירעלטםניק
עזארפ
BELLES-LETTRES
, ן א ב ז י א
. ל א ו מ ש
יד
ןיגינעק
.לבזיא
סא נעוב
,סערייא
,ךובדיי
1960 .
800 .ד ז
רעש יראטס יה
ןאמאר
ןגעוו
גינעק
באחא ןוא ןייז
,יורפ יד
ןיג ינעק
לב זיא ןופ
עש יכנת
.ןטייצ
I
z b a n
, S
a m u e l
.
The Queen Jezebel. Buenos Aires, Idbukh, 1960. 800 p.
A novel about the biblical king Ahab and his wife, the Phoenician
princess Jezebel.
א ל י צ ק י, . ל
ןשטנעמ
ןופ
ןיימ
.לטעטש
,עשראוו
שידיי
,ךוב
320.1959
זז,.
,רעדל יב
ת ונורכ ז
ןוא
ןע גנורעדליש
ןופ
ןשידיי
ןבעל ןיא א
ןיילק
ש יליופ
לטעטש
םעד(
םרבחמ
טאטש ־סטרובעג
.)קסירט
ב י י ז ע ר, . א טימ
ערעדנא
?ןגיוא
.עלעוואנ
,קרא י־ וינ
1959 . 513 זז,.
ןאמאר
ןופ
.ןבעל־לאט יפש
B
a izer
,
L. Through different eyes. New York, 1959. 513 p.
A story of hospital life in an American city.
, ר ע נ ג ר ע ב
. ץ ר ע ה
טכיל ןוא
?ןטאש
.ןאמאר
,ןרובלעמ
ץרעה
ר ע נגרע ב
טעט ימאק־לב וי
ןוא
גאלראפ
עשידיי״
םעיינ
,/
1960 . 456 זז,.
ןאמאר
ןופ
ןשידיי
ןבעל ןיא
.עילארטסיוא
B
er g n e r
, H
e r z
.
Light and shadow. Melbourne, Herz Bergner Jubilee
Committee and “Yidishe Nayes,” 1960. 456 p.
A novel of Jewish life in Australia.
, ן א ס ל ע ג ר ע ב
. ד ו ד
.ןלעוואנ
,עשראוו
שידיי
,ךוב
1959 . 117 זז,
עניילק(
,קעטא ילב יב
מ ונ , 5.)
יד
יירד
ןעגנולייצרעד
סאוו
ןעייג
ןיירא ןיא ך וב
ןענייז
ןעמונעגסיוא
ןראוועג
ןופ
ם נאסלע גרעב
ך וב
עײנ״
נעגנולײצרעד
,/
טק ורדעג
ןיא
עווקסאמ
ןיא ראי
1947 .
, ן א ז ע נ י ד
. ב ק ע י
.עלעסאי
רעד
.ס יזירק
.ןענאמאר
ווירב וצ
רעד ־אכ
,ק יטס ירעטקאר
,ע יפארגא ילב יב
.רעדל יב
ריפניירא
ןוא
עיצקאדער
ןופ
לאומש
.יקסנאש זאר
םאנעוב
,סערייא
רע ניט נע גרא
לייטפא
ןופ
׳וולא
ןשידיי
,םערגנאק־ר וטלוק
1959 . 269 ד ז
קרעוורעסומ(
ןופ רעד
רעשידיי
,רוטארעט יל
ןבע גע גס יורא
ןופ
ףסוי
דנאפ־ץישפיל
םייב
סערג נאק־ר וטל וק
ןיא
,ע ניט נע גרא
ב, 6.)
,ןאזעניד
רעד
רעפעש ןופ
ןשידיי
ןקידנענײװ״
/ךאמא ר
טאה
־ראפ
טכעלט נפע
םעד
ןאמאר
/׳עלעםא י״
ןיא ראי
1899 ןוא
םעד״
ס יזירק ,/
ןיא
1905 .
, ק י ד
ק י ז י י א
. ר י א מ
יר ופס
קיזייא
ריאמ
.קיד
רמוח
רועשל
לש
פ ורפ ,
בד
.ןדס
,םילש ורי
הטלוקפה
יעדמל
,ח ורה
גוחה
ת ורפס ל
,שידיי
1959 .
76, 48, 36 .ד ז