Page 202 - Jewish Book Annual Volume 18

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
190
א ר ק ו ו ע ,ץ . מ
רעד
רעטצעל
;םולח
.ןעגנולייצרעד
,קרא י־ וינ
גאלראפ
ןייז״ ,/
1960 . 174 זז,.
ןעגגולייצרעד
ןופ
רע נאק ירעמא
ןשידיי
.ןבעל־רעטעברא
K r a v e t z ,
M. His last dream. New York, 1960. 174 p.
Stories of life of Jewish factory workers in America.
ר י ו ו ע ס, . א טימ
רעד ףיש
;ןירעשטישט
.ןאמאר
לת
,ב יבא .י .ל
־ץרפ
,קעטא ילב יב
1959 . 204 / ז ז
ןאמאר
ןופ
ןשיצולח
ןבעל ןיא
לארשי־ץרא
ןיא רעד
טייצ ןופ
רעש יט ירב
.גנ ור יגער ־טא ד נאמ
ש ט י י נ ו ו א ק ם,
. ס ח נ פ
עשידיי
סעמאמ םוצ
.ןעקנעדעג
סא נעוב
,סערייא
ד נאברא פ־לא רט נעצ
ןופ
עש יליופ
ןדיי ןיא
,ע ניט נע גרא
1959 . 202 / ז ז
ןטערטראפ
ןופ
עשידיי
ןפ יט ך ע י ור פ
ןופ
רעד
רעלע נא יצ ידארט
־חרזימ
רעשיעפארייא
.הב יבס
S z t a j n w a k s ,
P. Jewish mothers to remember. Buenos Aires, Central Union
of Polish Jews in Argentina, 1959. 202 p.
, ר ע ל ש י ש
. ש ר ע ה
רעטס נרע
.םאפש
,גרובסענאהא י
גאלראפ
בוט ־םױ״
,״רעטעלב
179.1959
/ ז ז
עש יטסיראמוה
ןע גנורעדל יש
ןופ
ןבעל ןופ
ןשידיי
בושי
ןיא
־ם ורד
.עקירפא
עיזעאפ
ןדא
עמארד
POETRY AND DRAMA
, ך א ב ר ע י ו א
. ם י ר פ א
ע נעדל יג
.העיקש
סא נעוב
,סערייא
,םויק
1959 .
259 זז,.
א עייג
דגאב
רעד יל
ןופ
ןטנאקאב
ןשידיי
טעאפ
םאוו
טקוק
ףיוא
רעד
טלעוו
ןוא ןייז
םענעגייא
גע ווסנבעל
ןופ רעד
וויטקעפטסרעפ
ןופ
עפייר
.ןראי
A u e r b a c h , E p h r a im .
The golden sun-set. Buenos Aires, Kium, 1959. 259 p.
A new book by a well-known Yiddish poet who won the Kovner
Memorial Award of the Jewish Book Council of America for this work.
א פ ק ל י י ב
עכעלרע י.
,ע יגאלאט נא־רעדיל
טפעה
,סקעז
1960 .
־עגגעמאזוצ
טלעטש ןוא
ןבע גע גס יורא
ןופ
שירעב
.ןייטשנייוו
,קרא י־ וינ
1960 . 258 ־
291 / ז ז
ע יגאלאט נא
רעד יל
סאוו
ןענייז
ןעוועג
טק ורדעג
ןיא
ענעדיישראפ
־טייצ
ןטפירש ןיא
ךשמ ןופ ראי
1959 .
, א ק ס ו ו ע ש י צ ר א
. א ע ט
:למירמ
רעשיטאמארד
לקיצ ןיא 15
.רעדל יב
המדקה
ןופ
ףסוי
.ושאטאפא
,זיראפ
יד
ענעדלאג
,עוואפ
1959 . הלר / ז ז
יד
עטשרע
עבאגסיוא
ןופ ך וב זיא
סיורא ןיא
,ןאדנאל
,איראטנא
1958 ,
ןיא
גאלראפ
ןופ ךלמ
.ןייטשפארג