Page 208 - Jewish Book Annual Volume 18

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
196
, ן מ ש . נ םאד
גנאזעג
ןופ
:תודיסח
יד לאר ןופ
םזידיסח
ןיא
ערעזדנוא
.תורוד
םאנעוב
,סערייא
דנאבראפ־לארטנעצ
ןופ
עשיליופ
ןדיי ןיא
־נעגרא
,עניט
1959 . 2
.רעדנעב
ערעלופאפ
ןעגנולדנאהפא
ןגעוו
םזידיסח
ןוא
ענייז
.רעריפ
ןבירשעג
ןיא א
ןקידתובהלתה
.ןאט
S
h e m e n
, N .
The song of Hasiduth: the role of the Hasidic movement in
our times. Buenos Aires, Central Union of Polish Jews in Argentina,
1959. 2 vols.
A collection of popularly written essays on Hasidism and its leaders.
רדט׳ארעטיל־ןברוח
HURBAN LITERATURE
, ן א מ ר ע ד י ב
. י ,.מ
.דער
סקנפ
;ןיניטסאג
.ךוב־רוכזי
לת־קראי־וינ
,ביבא
רעניניטסאג
, ט ע ט י מ א ק ־ ך ו ב ־ ר ו כ ז י
1960 . 538 .דז
עשיראטסיה
ןלאירעטאמ
ןוא
תונורכז
ןגעוו
ןבעל ןוא
םוקמוא
ןופ א
רעניילק
רעשידיי
הליהק ןיא
ןליופ םאוו
זיא
ןעוועג
טמיראב
טימ םעד
יבר
לאיחי
ריאמ
,ץישפיל
םעד
יוזא
םענעפורעג
רעניניטסאג״
.״קידצ
, ם ש ־ ן ב
. ן ב ו א ר
ןליופ
טנערב
. . .
סאנעוב
,סערייא
דנאבראפ־לארטנעצ
ןופ
עשיליופ
ןדיי ןיא
,עניטנעגרא
1960 . 354 .דז
תונורכז
ןופ ןא
םענעעזעגנא
ןשיטסינויצ
,ןקסע םאוו
טרעדליש
ענייז
ןעגנובעלרעביא
ןיא
עשראוו
ןופ
רעבמעטפעס
1939 זיב
רעבמעוואנ
1940
קידנסילשנייא(
יד
עטשרע
םישדח
ןופ
ןבעל ןיא
רעוועשראוו
.)אטעג
B
e n
- S
h e m
, R
e u b e n
.
Poland is on fire . . . Buenos Aires, Central Union of
Polish Jews in Argentina, 1960. 354 p.
Memoirs covering Jewish life in Warsaw from September 1939 to
November 1940.
, ו ו א ט א כ ל ע ב
עבאגסיואײיליבױ
ןופ
ןײראפ־םפליה
ןופ
וואטאכלעב
ןוא
.טנעגעגמוא
םאנעוב
,םערייא
רעבמעטפעס
1959 . 44 .דז
הפסוה םוצ
ךוב־רוכזי
וואטאכלעב
םאוו
זיא
םיורא ןיא
סאנעוב
םערייא
ןיא
1951 .
, ן א פ ש נ י ר ג
. ה מ ל ש ןדיי ןיא
.קצאלפ
,קראי־וינ
ספדנ
סופדב א ןוא ,ה
1960 .
325 .דז
סאד
,ךוב
ןבירשעג
ןופ א
רעקצאלפ
,בשות
טמענ
םורא יד
הפוקת ןופ
ףוס 18 ןט ה״י זיב רעד
עיצאדיווקיל
ןופ רעד
הליהק
ךרוד יד
.ןשטייד
ס א ד
ך ו ב ג א ט
ן ו פ
ד ו ד
. ש ט י ו ו א נ י ב ו ר
,עשראוו
אקשזנאיסק״
יא
,״אזדעיוו
1960 . 127 .דז
ךובגאט ןופ א 12
ןקיראי
ןשידיי
,עלעגניי
רעכלעוו
טרעדליש סאד
ןבעל
ןופ ןדיי ןיא א
ןיילק
עלעטעטש
ןופ
רעצלעיק
טאיוואפ
רעטנוא רעד
־רעה
טפאש ןופ יד
.סיצאנ