Page 209 - Jewish Book Annual Volume 18

Basic HTML Version

A
bram ow icz
— A
m e r ica n
Y
idd ish
B
ooks
197
ט ו ר ק א ו ו, י א נ א ס. ךאב רעד
גנואײרפאב
.)תונורכז(
סאנעוב
,סערייא
דנאבראפ־לארטנעצ
ןופ
עשיליופ
ןדיי ןיא
,עניטנעגרא
1959 . 328 .דז
תונורכז
ןופ א
ןטנאקאב
ןשידיי
,רעסישזער־רעטאעט
רעביירש ןוא
ןכעלטפאשלעזעג
רעוט
ןגעוו
ןשידיי
ןבעל ןיא
ןליופ ןיא יד
ןראי
1944 ־
.1946
T
u r k o w
, J
o n a s
.
After the liberation. Buenos Aires, Central Union of
Polish Jews in Argentina, 1959. 318 p.
Memoirs of Jewish life in Poland, 1944-46, by a prominent Yiddish
actor, civic leader and writer.
ר פ ס
ן א ר י ז ו א
. ה ב י ב ס ה ו
:תכירעב
.מ .א
.טאלבננט
לת־םילשורי
,ביבא
הידפולקיצנא
לש
,תויולג
1959 . 498 .דז
טסילש ןייא
ףיוא יד
ןטייז
399 ־ 498 א
רעדנוזאב
ןשידיי
לייט .א :.ט
תלגמ
,ןארעיזא
תונורכז
ןוא
,ןטנעמוקאד
טלמאזעג
ןוא
:טנדראעג
לחר
.ךאברעיוא
ס ק נ פ
ב ע נ ד י ן,
:ךרועה
.א ש
.ןייטש.
לת
,ביבא
ןוגרא
יאצוי
ןידנב
,לארשיב
431.1959
.דז
סאד ךוב
טלאהטנא
עכעלטכישעג
,ןלאירעטאמ
,תונורכז
־סגבעל
,רעגייטש
ןטלאטשעג
ןוא
,ןעגנורעדליש־ןברוח
ןוא זיא
טלייטעגנייא
ןיא
ייווצ
ערעדנוזאב
:ןלייט
תירבע ןוא
.שידיי
ס ק נ פ
ק ל ע צ ק.
:ךרע ,א .ש
.ןייטש לת
׳ביבא
ןוגרא
יאצוי
קצלק
,לארשיב
.ך״שת 385 .דז
טייטשאב
ןופ
יירד
:ןלייט קלח ׳א —
,תירבע
קלח ב, —
,םובלא קלח
׳ג —
.שידיי
ן ו פ
ן ט נ ע א נ
. ר ב ע
דנאב 4.
,קראי־וינ
רעכעלטלעוולא
רעשידיי
־רוטלוק
סערגנאק
טקינייאראפ(
טימ
,)״אקיצ״
1959 . 299 .דז
:טלאהניא
ר״ד
ריאמ
,ןאבאלאב
ןופ .י
.טיוהשריה
לגנארעג
ןוא
םוקמוא
ןדיי( ןיא
ךיירקנארפ
רעטנוא
רעשטייד
ןוא
רעשינעילאטיא
־וקא
,)עיצאפ
ןופ .ז
.טנאמאיד
— יד ןדיי ןיא
,ןילאוו
ןופ
יטעב
.בשקךײטשנזײא
עטיירפאב
,ןדיי
ןופ
ףסוי
.ראג
Out of the recent past: vol. 4. New York, Congress for Jewish Culture, 1959.
299 p.
Papers of I. Hirshhaut, Z. Diamant, B. Eisenstein-Keshev and J. Gar
on various phases of Jewish life under Nazi domination.
ת ל ה ק
ש ר פ ץ. רפס
.ןורכז
לת
,ביבא
אצוה לע ידי
םינוגריאה
לש
יאצוי
ץפרש
לארשיב
,ץ ר א ל ־ץ ו ז וב ו
.ך״שת
603
.דז
רעד
ראטקאדער
ןופ םעד
ןשידיי
לייט זיא .א
ףלאוו
.ינסאי
, ן א ר
י ל י ז
. ר ע שא ןופ
םילשורי
.עטיל׳ד
,קראי־וינ
רענליוו
,גאלראפ
1959 . 366 .דז
עשיריל
ןשזאטראפער
ןגעוו
רעד
רענעראוועג־בורח
טאטשמייה
ןופ
,רבחמ
.ענליוו
R
a n
, L
e i s e r
.
Ashes from Jerusalem of Lithuania. New York, Wilner Farlag,
1959. 366 p.
Meditations and sketches on the destruction of the authors native
city—Vilna.