Page 220 - Jewish Book Annual Volume 18

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
2 0 8
ר ו צ י ק
ם ו ל ש
ם כ י ל ע
ר א פ
ר א נ י מ ע ס
ן ו א
. ן ל ו ש ל ט י מ
סאנעוב
,סערייא
דעו
ךוניחה
יזכרמה
,הניטנגראב
1959 . 123 זז,.
םירוציק
ןופ
ענעבילקעג
ןעגנולייצרעד
ןוא
,ןענאמאר
טימ ןא
־דנאהפא
גנול
ןגעוו
םולש
םכילע ןופ
בקעי
.ןאמכיפ
, ק ו י א פ ־ ר ע ק ו ט ש
. ע ש א מ
טוג
;בוט־םוי
,רעדיל
םעקנעצס
ןוא
.תודגא
סאנעוב
,סערייא
1957 . 194 זז,.
ם ו ל ש
. ם כ י ל ע
ענעבילקעג
.ןעגנולייצרעד
,עקיסקעמ
עשידיי
לוש ןיא
,עקיסקעמ
1959 . 64 זז, (3עט
גנולמאז
ראפ רעד
.)לוש
עיפארגאיב״
ןופ
,ןעמכילע־םולש
לאװםיוא
ןוא
גנוטעבראאב
ןופ יד
,ןטסקעט
ןעגנוקרעמאב
ןוא
ןעגנורעלקרעד
ןופ
לואש
.ךאמדרעפ
---------
.
לטאמ
יסייפ םעד
.םנזח
טצריקעג
ןוא
טעבראאב
ראפ רעד
.לוש
,עקיסקעמ
.ד ,.פ
עשידיי
לוש ןיא
,עקיסקעמ
1959 . 192 זז,.
גנוטעבראאב
ןופ
טסקעט ןוא
ןעגנורעלקרעד
ןופ .ש
.ןאמדרעפ
-
--------
.
.רעדניק
,עקיסקעמ
עשידיי
לוש ןיא
,עקיסקעמ
1959 . 2
ןטפעה (1עט
ןוא 2עט
גנולמאז
ראפ רעד
.)לוש
לאווסיוא״
ןוא
גנוטעבראאב
ןופ יד
,ןטסקעט
ןעגנוקרעמאב
ןוא
־רעד
ןעגנורעלק
ןופ
לואש
.ךאמדרעפ
־לבוי
ןוא
רעכיבראי
JUBILEE AND YEAR BOOKS
ר ע ז ד נ ו א
. ם י י ה
ע ר ע ט ל ע ר א פ ם י יה ג נ יר רע ט ע ב רא ר ע ד ן ופ ןבע גע גס י ורא
רעדילגטימ
וצ רעד 11 רעט
ןאשנעוונאק
ןופ יד
קראי־וינ
טייטס .א .ר
,שטנערב
רעטנוא
רעד
עיצקאדער
ןופ .ל
.רעווליס
,קראי־וינ
,יימ
1959 .
556 זז,.
ר ע ט ע ב ר א
. ג נ י ר
רענילבול
ךילרהע
שטנערב
392 . 50
רעגיראי
־יבוי
,םואעל
1909 ־ 1959 .
,קראי־וינ
1959 . 118 זז,.
ר ע ט ע ב ר א
. ג נ י ר
רעקסניפ
שטנערב
210 . סאד
,ןבעל
רעקיראיקיצפופ
.לבוי
,קראי־וינ
1959 .
ם ו ר ד
ר ע נ א ק י ר פ א
ש א ר
ה נ ש ה
ך ו ב ־ ר א י
ש ת ״ ך —
5720 .
:ראטקאדער
.יקצינטאב
,גרובסענאהאי
,רעבמעטפעס
1959 . 55 זז,.