Page 231 - Jewish Book Annual Volume 18

Basic HTML Version

רחבמ
םירפס
תנידמב
לארשי
ט״ישת — ך״שת
ך ר ע נ
י ד י ב
ר פ ס י ח א
רחבמ ,הז
לגרל
העיריה
הרצקה
התצקוהש
,ול
םצמטצמ
אליממ ךא
םירודמל
רפסמ
,דבלב
םייושעה
תדימב המ
ףקשל תא
יגשיה
הריציה
תילארשיה
תירוקמה
,רופיסב
,ריש הסמ
רקחמהו
לע
ויפיעס
.םיירקיעה
ןיא יל קפס
ףאש
םירודמה
םירסחה
ןאכ
םייושע
ףיסוהל
לע
הריציה
תינווגברה
,ונתנידמב
יפכ
איהש
תפקתשמ
םירפסב
םיאצויה
עפשב
רואל
השמח־העברא(
םירפס
.)םויל
קפתסנ
אופיא
םטוריפב
לש
םירודמ
םירסח
,הלא
םהש ןיב
:רתיה
,םיצבק
םיפסאמ
ירפסו
,הנש
,תויפרגוילביב
תויגולותנא
לכמ
,םיגוסה
תורודהמ
תושדח
לש
םירפס
םללכבו
םג
םיבתכ
םיצבוקמ
לש
,םירפוס
וכזש
הנשה
הצופתל
המוצע
יבתכ(
,ןונגע
תרודהמ
םינוקיסלקה
לש
״ריבד״
,)דועו
תוידפולקיצנא
לכל
,םיליגה
תורפס לע
,תונויצה
בושיה
,םהיתודלותו
םירפס לע
תולהק
תורפסו
לע
,האושה
תורפס
,תינרות־תינבר
ירפס
לבוי
,ןורכזו
היגולואיכרא
רוקמב
,םוגרתבו
םימוגרת
תונושלמ
תובר לכל
יגוס
הריציה
לחה
ירפסב
עדמ
הלכו
םי״רלסטסב״ב
םינורחאה
,בוקובנ(
,ןגס לעי ןייד
,)דועו
ירפס
םידלי
,רעונו
ירפס עדמ
,םייללכ
ירפס
,דומיל
טרופס ׳וכו
.רכו
העפות
השדח
םוחתב
רפסה
ירבעה איה
םתצפה
תינומהה
לע ידי
,םינותע
ריחמב
לוז
.ךרעל
לע ידי ךכ
וצפוה
תובבר
םיספט לחה
דומלתמ
תורפסהו
הקיתעה
דע
ירפסל
סיכ
הריציל
תירוקמה
.תמגרותמהו
ףא
יואר
ןויצל רבד
םתעפוה
ןאכ
םהיתוריציל
לש
ירפוס
.הקירמא
יאדו
רחבמבש הזה
םיחפקתמ
םיבר
.ןידב
םלוא לכ
שקבמה
לבקל
גשומ
אלמ
םלשו
ןיא ול אלא
ךליל
תומישרל
תוטרופמה
תומסרפתמה
ןועברב
תירק״
״רפס
סרטנוק״בו
,״יפרגוילביבה
אצויה תחא
.שדוחל
S E L E C T ED BOOKS OF I S RAE L
1959 - 1960
By
A
h i
S
efer
*
T
HIS selection, due to the limited space assigned to it, is
confined only to a few categories. It is designed to show
the achievements of Israel’s original creativity in fiction, poetry,
* English translation by Esther Togman.
219