Page 89 - Jewish Book Annual Volume 18

Basic HTML Version

77
M
ark
— P
h il ip
F
r iedm a n
,ןלא ירעטאמ
ןופ
,רעכיב
,ןעלק יטרא
ןצ יט א נ
.וו״ זאא
ט ימ םעד
ט א ה
רע
ט נ י יל ע ג
םעד
דוםי
ראפ רעד
רעםיורג
ע יפא ר גא ילב יב
םאװ
טרעװ
ןיוש
ט צ יא
ןבע גע גם יורא
ןופ יד
עט נא מ ר ע ד
ייווצ
.םע יצ וט יטם ניא
רעד
רעקיראטפיה
ןופ
ןגרוח
פיל יפ
ןאמד ירפ
ט א ה
טש ינ
טבעלרעד
וצ
ןק יד נעראפ
יד
עצ נא ג
עט כ יש ע ג
ןופ
.ןברוח רע זיא
רעבא
ןב ילבעג
יירט ע ג
םעד רדנ
םאוו
רע
ט א ה ךיז
,ןבעגעג
יוו ראנ רע זיא
םיורא ןופ
ש ינעט ל עה א ב
ןופ יד
.ןרא י־ע יצאפ וקא
רע
ט א ה
ט זאלעג
ןיא א טי_יז
עלא
ערעד נא
עק ידרע ורפ
,ןסערעט ניא
רע
ט א ה
ןצ נא ג נ יא
ךיז
ןב ע גע גפא
רעד
ע יד וטש ןופ
.ןברוח
ט ייטש ר א פ
ךיז זא
םניוזא ןעק ט ינ
ןבעג־וצ
ןייק
ט נוזע ג
ןוא ןעק ט ינ ן י ד
ןייק
הלוגס וצ
ת כ יר א
.םימי
רע
ט א ה
רדסכ
ט ב ע ל ע ג
ט ימ ןייפ ןופ יד
ןע נא יל ימ
;םישודק
זיא םיא
ןעמ וקע גס יוא
ךיז וצ
ןדאב ןיא רעד
־אלוזייט
רעש ינ
ת ועש ר
ןופ
;ם ילבחמ
רע
ט א ה
ט ר ע ט יצ ע נט ימ
ןוא
ט ב ע לע גט ימ
ט ימ רעד
הר ובג
ןופ יד םאוו
ןבא ה ךיז
ט לעטש ע ג נגעק
ןיא יד
ס א ט ע ג
ןוא
םאוו
ןבא ה
טפמעק ע ג
ןיא יד
.רעדלעוז
ןעמ
ט א ה
ת מ א ב
טפרא דע ג
ןבא ה א
ץראה ןופ
לאטש ידכ
רדסכ ךיז וצ
ןעלבוט
ןיא יד
ןט ולב ןוא
ןיא םעד שא ןופ
.ןברוח
פיל יפ
ןאמד ירפ
ה"ע
ט א ה א זא
ןלאטש
ץראה
ט ינ
,ט גאמראפ
ראנ
רע
ט א ה
טגיאמראפ
א
עק ידר יווקרעמ
־עגםיוא
.ט י יק נט לא ה
רע זיא
ןעוועג
א
עש יטע־ך יוה
טײ קכעל נע זרעפ
םאװ זיא
ןב ילבעג
יירט ע ג
םעד
,רדנ
ןייק ךא ז
ט י נ וצ
,ןםעגראפ
גנידצלא
וצ
.ןבי_ירשראפ
רע
ט א ה
ט א ה ע ג
א
ג נ וא יצ א ב
וצ ןי_יז
ט ע בר א
יוו וצ א
ןר עט יב
ןש ילאראמ
,זומ םאוו
עמ
ראט ךיז
טש ינ
ןרעקפא
ןופ
.םיא
ט צ יטש ע ג
ןופ ןויז
יורפ
,א ינוש זד
ןוא
טפעש ע ג
ת וח וכ
ןופ ןי_יז
־זןיט
ןש יטע
,ת והמ
ט א ה רע
ןאט ע גפ י וא
רעמ יוו
רעדע י
רערעד נא
שןיוא וצ
ןר יד וטש םעד
ןבר וח ןוא
ןטיירגיוצוצ
ןי_יז
עלופ
.עט כ יש ע ג
רע
ט א ה
ןזיוואב
ןבע גוצס יורא
שןיוא
ש ילגנע
ײװצ זיב ראג
־ניא
עט נאס ע ר עט
.קרעוו
סאד
עטש רע
זיא א
גנולמא ז
ןט נעמ וקא ד
ןגעוו
םישודק
ןוא
ןגעוו
םרעפמעק
(
Martyrs and Fighters
) ,
סאוו
זיא
יוזא
ט ר יזי נא גר א
זא םע
ט נע ייל
ריז יוו א
ןד נובע ג
ש ירעל ייצרעד
.קרעוו
םע זיא זיב ראג
ש יט ס יר עט קא רא כ
ראפ םיא זא רע
ט א ה
ןב ירש ע ג נא
א
לע יצעפם
ך וב
ןגעור יד
יד יסח
ת ומ וא
,םלועה
ןגעוו
יד
עט ל י יצ ע ג
ןש יווצ
ןדײ ־ט ינ
סאװ
ןבא ה ך יז
ןב יוה ע גס יור א
ןיא יד
עק יט ולב
ןראי
ט ימ
רע ייז
ךעלש ט נעמ
ץראה ןוא
סאוו
ןבא ה
טע ו ועטא ר ע ג
א לאצ
.ןדלי
ייז
ןע נ ייז
ת מ א ב
ןעוועג
יד״
םרעט יה
ןופ
ערע ייז
"רעד ירב
ןיא רעד
,טלעוו
סאוו
זיא
ןע וועג
טעמ כ
ולוכ .ץיק סאד זיא
ןע וועג
יד
עטס לד ייא
םעראפ
ןופ
ןעק נא דפא
יד
סאוו
ןב א ה םיא
ןיילא
טע ו ועטא ר ע ג
ןוא ןופ
ןזײװם יורא
יד
עטם נײ פ
ןט פ אש נ נײ א
ןופ
ןט יה פ יוא
,טכ יווע גכ יילג