Page 90 - Jewish Book Annual Volume 18

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
78
ול יפא ןעוו
עמ
טמ ע נר א פ
ךיז ט ימ
ע ט כ יש ע ג
ןופ
ם וקמ וא
ןופ
ערע זד נוא
םקעז
.ןא יל ימ
רעשראפ
ןופ
רעשידלי
עטכישעג
ץא
ןליופ
םע
טלאפ א
ש יגא רט
טכ יל שןיוא
רע זד נוא
ןצ נא ג
רוד ןופ םעד
ט ק א פ
םאוו
דאר ג
פיל יפ
ןאמ ד ירפ
זיא
ןראװעג
רעד
רעםיורג
ר עק ירא ט ס יה
ןופ
.ןבר וח
ט יול ןי_יז
ןצ נא ג
,ט ימ ע ג
ט יול
עני_יז
עק ידרע ירפ
עלא
,ןטעברא
זיא רע
ןע ווע ג
ט ג י ינע ג
וצ םעד
ןש יר ע יובפ יוא
ט נעמע לע
ןיא
רע זד נוא
.עט כ יש ע ג
רע זיא
לאמ נייק
ט ינ
ןע וועג
ןייק
רעק יראטם יה
סאװ
ט נײ װ א ב
עדא ר
ט גא לק א ב
רע זד נוא
.לרוג
םיא
ט א ה
טר ים ער עט נ יא
םאד
עש יד יי
ןלעטשנגיעקא
ךיז ןיא
ערעווש
.ןד נאטשמ וא־ת ולג
רע זיא
ןעוועג
־ראפ
ט פא כ
ןופ רעד
ע יר עטם ימ
ןופ רעד
רעכעלפעש ס יואמ וא
ר עש יד יי
ע יגר ע נע
ןיא םעד
לגנארעג
ראפ
.םויק
רעב ירעד
זיא
ךעלר יטא נ
זא
ןי_יז
טש רע
סיורג
קרעוו
זיא
ןע ווע ג
ןגעוו
ןףמאק ראפ
ג נ וק יט כע ר א ב כײ ל ג
ןופ םעד
ןשידלי
ץ וב יק ןיא
,ע יצילאג
סאוו
רע
ןיילא זיא
ןעוועג
ר ע נ יד
א
רעי״ירטעג
.ןוז
רע ייז
א
עק יט כ יו ו
ע יפ א ר גא נא מ
זיא יד
ע ט כ יש ע ג
ןופ ןדלי
ןיא
ש זדאל
זיב
1863 .
ש יראטם יה
,טר יט נעמ וקא ד
זיא םע א
גנאזעג־־ביול
וצ
רעשידלי
,ע יגרע נע
א
עק יט כ עמ
גנולק יוורעד נא נופ
ןופ
םעד יוו
יוזא ןדלי
ןע יוב שןיוא יד
ט א ט ש
,שזדאל
םעד
ר עט ס עש ט נאמ
ןופ
,ןליופ יוו
יוזא ייז
ןע נ ייז
רבוג
עלא
ןע גנולכ יורטש
ןוא
־ע נער גאב
ןע גנוצ
ק נא דא
עשידלי
ת וא צ מ ה
ןוא
רעש יד יי
.ט ייקמ א זט ע בר א
פ יל יפ
ןאמ ד ירפ
זיא
ןע וועג
רעד
רעםיורג
טם ילא יצעפם
ט ינ ראנ ןיא רעד
ע ט כ יש ע ג
ןופ
,שזדאל
ראנ
ןיא רעד
רעצ נא ג
עט כ יש ע ג
ןופ רעד
ר עש ימ א נא ק ע
גנ ולק יו וט נא
ךש מב
ןופ 19 ןט
.ה״ י
ט ינ
ט ק וק ע ג
ןףיוא
ןייז
ןש יגאלא יצאם
ג נא ג וצ
ןוא
ףיוא םעד
ןטצ יפש ע ג וצ
םערעט ניא
ראפ
עלא יצאם ־ש ימא נאקע
ןטקעפםא
ןיא
שןמאק ראפ
םויק
,המ ואה
ט א ה רע
ט כ יױ וע גפ א
ןופ םעד
ןק יט ײ ז נײ א
ןש יטם יםקראמ
.ש טײ טם יוא
ןייז
ג נא ג וצ
זיא
ןע וועג
א
,רעט יירב
א
רעקידלארש י־ללכ
ןוא רע
ט א ה
ד ימ ת
ט א ה ע ג
ןיא
ןע ניז
ןשידלי
יובפ יוא
ייב עלא
ןט כ יש ןופ
.קלאפ
יד
עצ נא ג
עטש רע
ה פ וקת ןופ ןייז
רעכעלטפאש נם יװ
ט עברא
זיא
ןעוועג׳
ןב ע גע גפא
רעד
רעלא נא יגער
,עטכ יש ע ג
רעבא אד זיא רע
ט י נ
ןע ווע ג
לע יצ ניווארפ
ןוא
ט א ה
לאמ נייק
ךיז
טש ינ
טק ורראפ
ןיא
א
.לקניוו
םאד
ע לא נא יגע ר
זיא י_יב ם יא א
ל ייט ןופ םעד
ןצ נא ג
ןוא
ט כ א מ
ךעל געמ
ןלעטש וצפ יוא
םעד
ןלופ
ן ינב ןופ רעד
רעשידלי
.עט כ יש ע ג
ב יוא רע
ט א ה
ט ע בר א ע ג
ןיא
םע ני יא
רעדא ןיא
ע כע לט ע
,ןרעמאק
ןע נ ייז
םע
ןע ווע ג
ם ירדח
ןופ םעד
ןצ נא ג
ץאלאפ
ןוא
טש ינ
ןייק
ךע ל ב יטש
ראפ .ךיז