Page 91 - Jewish Book Annual Volume 18

Basic HTML Version

7 9
M
ark
— P
h il i p
F
r ie dm a n
ןיוש םוצ ףוס ןופ יד
רעק יצ נא ווצ
ןראי
ןוא
ךש מ ב ןופ יד
רעק יםײרד
ןראי
זיא
פ יל יפ
ןאמ ד ירפ
ןע וועג
ג נע
ןד נובראפ
ט ימ םעד
ןש יד י י
ןבעלטפאש נס יוו
ט וט יט ם נ יא
)אװיי(
ןוא
ןע ווע ג
רע נ ייא
ןופ יד
עגנוי
םרעק יראטם יה
םאװ שןיוא ײז
ט א ה ןעט
ט ג י ילע נ
רע ייז
א ךס
,ןע ננ ונעפאה
לי?וו
ייז
;באה
ךי״ילג
ךיז
טק ורע נס יורא
ןיא יד
עטש ר ע
ןע ייר ןופ
רע זד נוא
.גנוש ראפ־עטכ יש ע ג
יד
עק יזאד
ע גנוי
עפ וד ג
ןב א ה
ך יש ממ
ןע ווענ
יד
ט ע ב ד א
ןופ יד
עדעט לע
םרעק יראטם יה
ןוא ןיא
רעס יורג
םאמ
ט י וב ע נר ע ב יא
ןוא
ט יוב ע נר ע ד נא נ ופ
יד
עט כ יש ע ג
ןופ ןד יי
ןיא
.ןליופ
ךרוד יד
ע ט נא מ ר ע ד
ןטעברא
ןוא
ךרוד א ךס
ערעד נא
־אנאמ
םע יפאר נ
ןוא
ןעלק יטרא
ט א ה
פ יל יפ
ןאמ ד ירפ
ץ נא ג
ירפ
ןעמ ונראפ
ןא
ט רא ןיא םעד
.ןא נב יוא
ןא
ד ע ט נכ י יצ ע גפ י וא
רערעל
פ יל יפ
ןאםד ירפ
ט א ה
ט א ה ע נ
ןיא
ןליופ א םש ןופ ןא
ןט נכײ צ ע גםױ א
.רערעל
ןי_יז
ט יבע ג
זיא
ט י יטש ר א פ
ךיז
ןע וועג
.עט כ יש ע ג
ןי_יז
־םטעברא
ידלעפ —יד
עש יל יופ ־ש יאערבעה
.ע יזא נמ יג
ףיוא ןי_יז
ט ידערק
זיא
ןאראפ
א
ךובנרעל
ףיוא
ש יא ערבעה
ראפ
רעש יד וי
.עט כ יש ע ג
עני_יז
־אדעפ
עש יגא ג
ןוא
ע ו ו יט א ר ט ס ינ ימ דא
ןט י יק יא ע פ
ט א ה רע
,ןזיוועגס יורא
ןעוו
רע זיא אד
ןע וועג
רעד
רעריפ
ןופ
ןש יד וי
.ראניטעס־רערעל
םע זיא
דארג■
ןע ווע ג
א
,טי״יצ ןעוו
א
עש פ יה
לאצ
ם יד ימ לת
ןע נ י יז
ןע וועג
ןופ
,הט ילפה ־ת יראש
ןוא םע
ןבאה ך יז
ט ל ע טש ע ג נ י יא
ע ינא מ ר א ה
ןוא
־ביל
ט פאש
ןש יווצ םעד
רער יפ נא
ןוא יד
.ם יד ימלת
ט ינ רא נ
ע ט נע א נ
ד ניירפ
רא נ
ך יוא
ע ט נא ק א ב
ןב א ה
ט ז ומ ע ג
ביל
ןבא ה
פ יל יפ
.ןע נאמד ירפ
רע
ט א ה
ט גא ט רא פ
ןיא ך יז
עק ילארטש
.ט ייקםט וג
ףיוא ןי_יז
ם ינפ
ט א ה
ד ימ ת
ט ב ע ו וש ע נ
א
.לביימש
ךע לט נייווע ג
זיא םע
ןע וועג
א
לב ייטש ןופ
ט פאש ד נײ ר פ
ןוא ןופ
ןע ט וק נגע ק ט נא
.ןשט נעט
םע זיא םוצ
לייט
ךיוא
ןע וועג
ןא
ר עק יט רא נ ג י יא
לב יימש ןופ
,ט ייק נד י יש א ב
לאמא
וליפא ןופ
.ט ייה נגע לראפ
ר עבא
ד ימ ת א
,לכ ייטש
ק יד נעטש
א
.טייקכעלדני״ירפ
ט ינ
זיולב א
ג נ ור יסערעט נ יאראפ
ט יט םעד
,ש ט נעמ ט ימ
רא נ
ךיוא א
ט י יק ט י יר נ
םיא וצ
.ןפלעה
ע נ ייז
ד נײרפ
ןבאה ם יא
ט נע ק ע ג
יוו א
ןעטוקלופ
.ןאמלדא
רע
ט א ה
ן נא ר ט ע נ
ט יט
ך יז ט י נ
זיולב יד
עק יד נם יורד
טײ קכ ע לפע ה
ויפ
,ןייו
ראנ
ך יוא
רדסכ
ןט לא ה ע נ
יוזא יוו
ףיוא יד
ט נע ה םאד
עמערא וו
עש יד ו י
.ץראה דע
ט א ה
ט ר עהע ג
וצ יד
עטם נײ פ
ןוא
עטס לד ייא
עש יד וי
.ןט נע נ ילע ט נ יא
א
רעט נרע לע נ
ט ימ
רע ייז
א ךם
ה ד מ ת ה
ןוא
ד ימ ת
ןעק נורטראפ
ן יא
יילרעלכ
,ןטעברא
ט א ה רע
ק יד נעטש
ט א ה ע נ
ט י יצ ראפ
ם ירבח ןוא
,ם יד ימלת
ראפ
ע ט נע א נ
ןוא ראפ
םיוק
.עט נאק א ב
רע
ט א ה
ט נא מ ר א פ