Page 109 - Jewish Book Annual Volume 19

Basic HTML Version

A
r fa
— D
an ie l
P
e r s k y
in
H
is
G
en era t ion s
103
^aas tastyn mma nn n^aasn ]ii^n ns i^as mxy1? •'pons
mnn ^nm^n ns mnot? *»d ‘m ,nv»ma nnn«^ ntrsi pnn'j’nn
nnny nmny mtany1? pnntp "tamnta„n nnnn nys npm ns
■nnm pity nsta nmnn jn^w ,tasnia son ,nyiyn ntam ,mats”
*»nnn — rvpmn 'ponst? rfy my
s^i
*12
rs ,pns nnnn
mnnn
jimi m-’ty minns n*was nysm 5nt? nrnmff *>tanmin nnn
ynxn^ ntrp mrays'?! ,nns
isntaxa^ coma wd 5n to
ps iato pman .nnnsnia n^mnn ‘m mytoff nnsn ya^n nman
mnna-mnna ’pons to' itrsa ns nna^ mt? ynx psi ,inrn *»tsnp
ns nyn noont? qaa-ps nms .mmmnnD m'rfti ntony^ nn
nnn p^ i'ra1? miian
pm
,itaxy *>pnns .nnnyn nn^iia1? n^yn
ym «*7n n'rw s^>s ,nny nsmn mnn n^snn irry^ nms n^a
yminn "n"7nt^ nnnn,, ntsm •’nanans tay»n jitanmn .n^a non
neon pny •’nyn1? sint? — "nnn*’ ^ s1?,, iwsnn men n^nnn
imntppnn mo ns *>pDns ymp — ito nmm paytam mpzan
:nsr nnnxnn nnnyn nat^
n'oi«5 nano nts>x ,m w
inn
,w»3b> 5«n^o dik„
f>&
d^d^id d^pid nn« n^ ^ in* n^K
nnn px
5>
dd
natjo no m Pan
nns — nn^ix "nmm,,
n? ,n*tfaam nnvan nnnyn
it
dx
poo-ft/ian
ids
; n^ap
5ns? nim ,n?
pd
» 5Kntf”D
dix
IStmttan ,p'yn 'Di&tfn popn
,irwin to nx^DD it
k
^
bb
,mna ppto nD¥»D¥D invois?
",v'n to t^np' rp?*o
*7«nty*' p s nat? D^myotftann nnnnn ^ im itnaa na sim
,nnnyn intr^ mtan ta^pa s*™ nron pn my nnmm nnwn
^nn nnn ns pen •’pons to lait?^ nnyn mtrnn to mpn s^n^i
innna n“7S nnmty pita . . n^yiayan nmsn nnns nmai
^n nnny nnn »Tn
*»pDns^ pn*»i
tn'iw
^m*> *otd nnn
nn mnnn tr> nai^snn nnmxn ^>ns .mm s*»nts^n nu^non
to nmna n s na ns m npnosn sin imnnt^n ns pn
"npntasn nnnyn mnsnn,, la^xs nammn nmtann nysinn ^n
*>pnns to i^n ^ma #p s ."npnrasn nnnyn nyiann,, nnm^nm
ny nsrn nrtan nr ^mn nr nm^itrm nmns
it
mnsD
t o
n^mai
mnDty nm ! mn jint^n ns na mtyy1? nnta nsnn mnyn^ pstr
.tymsnn ]ta nine nc^a in
; i^ s
mn nn ‘rxs
nnpynn ji^x^ nnnnia iynat? nnny nnsio mn ^pone to mn
na*>nnn ,nn ma1? npntasn mnn n sn ,’S-nnTDn nnnyn nnannnn