Page 113 - Jewish Book Annual Volume 19

Basic HTML Version

T m ' m ' u r n m .
r
n a m ^ n
i i n r f iD i i n7
i / f i ' i i i n
ps
ps oy r s pyn^ntr nytrnp nytrtawn s sn r»s oy n n }^
nyn ps pnnya .Dyfy^-pBfci pns ” n nytatrny nyn iN
ta^ynnnss —
1889
ns^ ps — pyntf>x$^n tastatr nytyftnsms
-oyts>ta:sn nyi ,tsnns^ tastatr nyt^ta&pn nyn ps p^-ta^n yrn
-nss sm s1?
;ynysm s nytrnsx nypftgtas nyn ps nyta
jyoipya
1909
n$p ps pity
I^nay1? ps p*p ynytoy ta:uynn
yp^^n h
nya” s — D y ty^ -p s fr .s .ypnytas p*»p ypntyn^
ps*> yrn y'te tasn — jy rt nyn ps mtasnytaft nytmr nyn ps
ps .pntrya nw: m ,no:ns
nw1?
fstay:i tn y n s oysy ta ^ n s :
.pusses tanytyaons
t
»
t
pnm n t?
nyn ps — j'tenp mix ps tansstry: psn ny^nyay 5mi ps
oy^ y^ -p s^ .s tasn — ]tr>tayss nyn ps ps itr’tao'xftms
-mtasnytaft ps p'tao^xftms
h
.lyray: mix nytaais pn try j
nyn nytaais nynft *»n ps — ps^a .s lyss : nyn nytaais pnanp
ta
j
^
d
ny — n^smyns s r s " o y ^ y 1?,, .oy^yy1? ,s jyDs:
-nnstrD oatasta nyn r s " p s 1^,, *. . yty'-y^ nyis ,ns^-p i5”tapss
pjy nyn tat^Dyanns pity nyns *y>? tasn ‘i’ss nyn ps .jyta$a
lytay: y^is ymta^y1? mix fyay? o y ^ y 1? ps p s ^ ps mjsmyos
,jtamix p s s nyr^s tatr:
t
>
t
ta^snsn sn — ntaftn .pns p*»s ps
n“7sn tanyn ,tayss nyn tan^nt? j j f tm x nyt^tanyTs js
p s
nyn
nyn tan^ntr ps .tamxftms s nymnn-ar^mx s tasn ny rs ps'rp
8 nymnn-^ftmx s tasn ny rs p ^ p n^sn tanyn ,tao'xftms
.tay$s
:
ty»K: nyn ta^ta ynymis jyaaipnytasn ypn*n
*>n pm
t d
nyn lytay:
t d
.D y ty^ -p s fti .s ps tansn nsn ps tatyn
h
nytann nyruis ps nftsp s ps tota nyn ps p^ntaoisnsn to'ta
MftDST
pn
tins taxuya
*-pia
ms tasn ny nsn ,tao'xftms ps
-Sp'x) "tansn ps tatyn,, — "jy^oy ynyn:s ps y^»n8nytaft,f
.(1958 ^ns^n: ^s^n^s
8 snnnta ps nyjys ta^ta ^n’ryn « ,tarta ta^D ynyrs is
pntyyanns c y ^ y y ^ s ^ ,s tasn nypa^stan^ntr ta^D^pnnss
107