Page 114 - Jewish Book Annual Volume 19

Basic HTML Version

108
J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
n ,jmn^ ns*’ p^sis nymx ta*>m ps rpVnys ps
ny tayn oa^r i n ytatny Dyn nyny
,"ayta„
j
^
k
jisnyn
h — yanyxa p« .28 yam ix ,1918 ns1’ p« tatny tanytoasynys
nine
nyxaya nyn ^jn — yanyza /'taa'Tn^,, in tasn aaftDyr
-r_n« tatr>a ps taan'ny^ ps jvsixDnny pk dyty^-pay^a.n ps
tats^a ,nym_nty ytrnv ytaonytama n ps nya^s r x ny . j t s i x
px nyrp tawa tasy nty jyayr nyift yam Dyn ,rpnyn tapipya
Dy'j’yy'rpay^a .jy ft ps pftn jtatmy jsnx iy5Haytatmys tatra
,ayn jtaia y ny tamr ^nay^a .nyrnnr nyp^antaoixnyn y nx
Dya-pxr x p« jyaayaiys r»x ny rx ,ny tayr mip ;ayn jmfta 8
« ny tayn pnanintr .mx qmn in ny tanyp —
"j&B’onaiK,, n ps ysna n
— r x n aan m tax — mtaynytaft nytrnn nyn px jnxn Tta
taytan ytaxy1? n np^yn px ,nytanyna*inny‘' ps tpftnys ps taynya
m ps y p ^ x .mta*»ty ^yaan'sna
id
y nypftnayxny’ tanx pitr
-Ttaya ta^snyn tayn nnnn ysna x : yp^antaoixnyn jynya jyayr
-snm nnn ,oyn r_np x tayn^nya tayn px tasytmynnn yny1)
nn1? in ny tayn ,jt?taayra ytyny^taDa'p ,yarnsyp jis tatytatyya
.jta^ynya tats”: aay“7
-Dsnr m nry #po xrx ps jynya jyayr jyaaiTsna ynynay
n» yD jix jyosnx tpt? j^x j*>x pftysix r s jyis . . . tasytmynnn
nytrnn nyn j^x -pta jnxn jyaan^sna yntyry .nftua y^y j^ ta
.nn^ taynya mtaynytaft
px pns
ysna x jynya ;y sn a nyoyny jy jynya
tnny1? j^x ysna y jynya ;ns*ipn nyay-ftya nyn j^x ,ytmyn
ysna-"yntaDxftyn„ y ; jm j^x ysna-'^tanp ,, y "tr>np-aan„
nytrnn “lyi P« jyaaiTsna ytaoayt? n jis ya^x .ytmyn px
n jynya r x ,ytaDayts> n tyrpsn ypyta ntrsx px ,mtaxnytaft
-taoixnyn n -psn n nyny .pny'-na j^s "yaan,, n jis ysna
nytrnn nyn j^x jyaaiTsna y^y ps ytaonynn-^x ,ytaDp*»an
n ,ayta jp^taa^n jm n.n^^ta iya r^s p« jynya r^s mtaynytaft
ix Dyn ^taonntapysDyntaa^ nyny ,"jtaD*on^K„ n ps ysna
j s n yn ji« — Dyty^y^ .« : taaay^yn jnyn ny^y ,jyaay^yn n^x
j^tatrtay^a npy ,nypa*>)a .n . a ; jytaya j^tayys jta^ rn^n
d
^
s
n^ta
ysna nyn
ix
ly^na^ns nya .ynynay *»n y iya ps annft jmsn
,jnnx
jik
,pnnft .n ji« nrytaysy qcn m jm yntyry jynya jyayr