Page 124 - Jewish Book Annual Volume 19

Basic HTML Version

118
J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
n'sptra nn n'snm n'pisn jat? n'fti'n n'an'K ,nto ft n^na
nft5imya nycm pen miKm ,n"siDa'K»n mainnn iin 5k
5siKm -imtnty mai'p mmnny pan q5ynn it n'sn5nt? tm .nmnn
"'nsaai\,m ,'rrnK nty nftpn: trym n5Ki ,nnKn nn n'tyatra
i\n ,yrrn ,n5K to .nnn5n na yn ' j'Ki n'aayi nftsny nsaiy
5tn jmn to mananan np'taaKann n« na n5iyai ma h^dstd
Tuon toi naaKii to mai'xpKnn np'aaKann n« na ,nt?x'a
j'K ns ,jdk .nma to 'tDD'jKainn DpanDKn nK nai — D'ntDtf
rw 'n5 nma to n'ftKnnn'aiKn n"maaKn n'atr'nn n« man1?
nniK nn ,ntrrnn nnnyn m'trn to nainnn nftnaian ,jnn to
nnnn 'ai'n ns aftp5 i i^ a n n« ny'ant? K'n nma to nn
^to nmn to into rnimn maianKnn
71
™ Npm n'xn5n nnn
piya ia'K n'anpn nnnn to natr iniK to .ftKtaaaiaian ynan
: Kin iianai .mp'n to yona ton ntrnnn nfti'.n mxnsnnn
nnton ,n'xn5n nsftiya nt? nnnnn ni'pn-nntrnan Kin natrn
ynantr ma'ton ntnnnn nn5nt?an nannn ,it nntpnaa nystran
-nan ynan niTtrn Knpn nas' -ma rnnna ,nw an to into ntr
n"n'DS
n^n^ ,n"n'apa'ana'K n'trnn nnnn1? jnn npy'
t o
nft
naainn nntrnan K'n nt? nafttrn .nniDKi n'naai n"n 'a 'ans
it nntsma .nn'a5tsn nn'mninm nn'sm nmpis 5yi nnnn 5y
naxy nK nnna ,nn'awn mai'pn myatran naisn ,K'n nn^r
iaim nK 'aimn la^iy*? nn"an nmtran nntrna — nasyn naim
,n'sn5n to ynan n'trn mmn ,jnn npy' to 'airnn ia5iy ,'a'asn
,ia'asn i5nan ,n tonnan mK.n ny5na 55n jnn" k5 nan
-'xan Kin 'ftn T in "n'sn5n„n Knpn to lai'ai .imnn npnnan
iniK 5y mnrran
K 'n
nw an
t o
inntrna
: v w a n t o
iniK
,n'&D'aman nntrn jn j'Ktr na) .iniK'xa nK ftKaaaiaia yna
naa 5y ,innx'a jaKn
t o
ini'tr'K
nK
naa5 tynsn5 rrenn
j 'K i ( ,n a s y
5
m t n f t a ' i nnnnn tr nftia
5
am m m n n to nK n n n
5
K to TKa nnra Kin . in n f f n nn p 'tna jnn npy 'tr y n a n ntWKn it
j n n y n
5
k
5
:y n a n w k n m o 'n t o n n n n n n i 'a a n iK n yasft
n i i'K tr t o a a r t o a j 'y a ,nnnK m m i t 'k
*7
mm tyKnn jm trn a
n a ir a n a n ^ 'n n a n 'nnn m 'n n n n K ' in n nntrnaty k
5
k .jaK n ft
it n ' n n a n n a y .nm p
5
k *nitran-n*TKn K in ny pn n a " p n a i
P'Tna jnn npy 'tr it m m a aK n 'a ftm 'o s n a '
,ynan nnKn
.inn 'trntr n 'a n n K n
y irtn
, i t o 'a i ' s n ' s i 'n K 'n -K 'n ,
5
m 'nn ,nn
nft'ysft ft'SK ppiTa ia'K m s in m r 'a i 'e n nT'aKainn
t o
mnn
K'n