Page 175 - Jewish Book Annual Volume 19

Basic HTML Version

U| 2 n H J T 3 K r s m D U T 7 11 U $ 1
i d
y i
d u p t 1
\va
m r u n m i n ^ D * $ \w
A96VA960
JtflVW
1D1 "TOT1**
u a m i j a n a x n m pa
jtayntanys jynya jya^T coiti” ytrn” ynyp'tanm yby tayt:^
T»t tayn oy .yxpnyns-nyrpa nyty*T»,»nypny-^n nyn p« »
-ynys ps ^y^n^-bantt” ysna nyn ps DpiKn y jpnyra tarybya
^anty p« ta^p’tayta-Daybnys ytrn” ypnynyb y — cyn ta*»Dbyb
-pnin
nyn jayn pnyn p« mannr /n*ita»nytD*»‘7 y^nybtaoa’p
ta^p'tayta nytrnysyty nyn p« jyanna nyn jycnanys jnyn nsipn
nyn nyny ,onna jynya ta*>a pk jyaycyn bys n
w v '
fpw
jik nyp'ayn y jynya r « mtatnya^ nytrn” nyn is aynta^n
Dyn tanyn^tyya jnyn nyn pnyn n jis nynairyn ,nypnanynn
-ai^snyn “r^ta ,D^n nytaby nyn p« jnyb nyt^n^ ybyaysnynta
T*t jnyn jik mannr nyawr mx taayya jyaytatrya jya^r jya
j*is D’tans ytacna^D n jnnnypyn is aaynn y tana taan^syaonK
jpnyn in jnyn jyoya y^a ynybtay nny nyaynaiKntmys nyn
jtyn” jis jyaan jrfw tana taaya^taayp nyaypnyoy-Dm jsnK
ny^tatans nyn nynayb nyaypnyay-j^tayb n p« jnyb-jtaayna^ny
nfiipn-jnnm n jnyn^ty ms mtaynyta^ nytpnybtaoa’p nyn jis
jpnyn jnyn onyn^ntr yaar ynybtay Dyn nyn pK jyaytatryn pk
-nynntr n nys pnnonK jpnytaty jik js*>ta ,oyaya” K jy jya*>sya is
.jny^nybtaNn n ps jtr>ayytrya ynyb
-nynys jsns tapnyaonny t * ^yn ynyys jis ta^nya jsn«
jik ybisn^yp n -bants” ps onytann yt^n” ysna n taana
px tavanayn jnyn nayb ny^a-taby px jnyb ps nyayta ypn^ns
yrya^ yv tr’TDn ,ynybD’tanpbys n in « nyny ,jyaaiew ynyn
*tany oyayyryaay jy jytaianys jnyn o^n nytaby nyn jis pntayjn
bants” p K y^aybytaay n jynya pk ta^s nyn jis tao^a pk
ns’ •‘nnne ps tabytatryaaymyps ,mtaynyta^ nytrn” nyn p«
in n jtayntanys jynya pk ynyys ym ^ nyaypnyny n .n"y
mtaynyta,’,7 nytr>n” nyn taaypyn
\m
jya^r Dyn jynya
169